Информации за полагање на испитот

КАТЕДРА ЗА АНАТОМИЈА ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  ВО УЧЕБНАТА 2022/2023г.

Кредити  7  
Теоретска настава 45 часа Системска анатомија на граден кош, абдомен и карлица
Практична настава 45 часа Топографска анатомија на граден кош, абдомен и карлица
Теоретска настава проф. д-р Ј. Живадиновиќ,проф. д-р Е. Чадиковскa

проф. д-р Н. Матвеева, проф. д-р Б. Зафирова

Практична настава ас. д-р Анамарија Паункоска, демонстратори
Одговорен наставник проф. д-р Б. Зафирова
Вид на активност Бодови Критериуми за формирање на завршна оценка
                          мин. макс.
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1 2 60-68 6  (E)
Континуирани проверки (x3):

писмен и устен дел

27 45 69-76 7  (D)
1. Граден кош 6/9

15

10/15

25

77-84 8  (C)
2. Абдомен 6/9

15

10/15

25

85-92 9  (B)
3. Карлица 6/9

15

10/15

25

93-100 10 (A)
Завршен испит Практичен испит 9 15
Вкупно: 60 100  

 

  ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
 

КОЛОКВИУМ 1

АНАТОМИЈА НА ГРАДЕН КОШ
Писмен дел  23.4.2023 Институт

Амфитеатар 1

Устен дел 24. 03.2023 Институт
 

КОЛОКВИУМ 2

AНАТОМИЈА НА АБДОМЕН
Писмен дел  25.4.2023 Институт

Амфитеатар 1

Устен дел 26. 04.2023 Институт
КОЛОКВИУМ 3 AНАТОМИЈА НА КАРЛИЦА         
Писмен дел  23.5.2023 Институт

Амфитеатар 1

Устен дел 25. 05.2023 Институт
Завршен испит Практичен испит Во термин одреден од деканат Институт Регија  од граден кош, абдомен и карлица                       

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

  1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба (8) и пополнување практикум

6 изработени вежби

  1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положени 3 континуирани проверки.
  2. Ако студентот не ги положил континуираните проверки, повторно ги полага, во првиот испитен рок од сесијата.
  3. Програмата за теоретска и практична настава е објавена на огласна табла на Институтот и на www.anatomija.mk
  4. На студентот му се овозможени консултации со сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата zivadinovikj@yahoo.com