Организација на наставата

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 2021-2022 ГОДИНА

ДАТА СОДРЖИНА
21. 02 – 25. 02. 2022 1. Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

– челна коска (os frontale)

– ситеста коска (os ethmoidale)

– клинеста коска (os sphenoidale)

– тилна коска (os occipitale)

– слепоочна коска (os temporale)

– темена коска (os parietale)

 

28. 02 – 04. 03. 2022 2. Коски на главата

Коски на лицето (ossa faciei)

– горна вилица (maxilla)

– непчена коска (os palatinum)

– долна вилица (mandibula)

 

07. 03. – 11. 03. 2022 3. Коски на главата

Краниофацијални јами

Череп во целина

 

Зглобови на главата и вратот

– виличен зглоб (art. temporomandibularis)

– горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)

– долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)

– Сврзен спој помеѓу тилната коска и вториот вратен

прешлен

 

14. 03. – 18. 03. 2022 4. МУСКУЛИ И ФАСЦИИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

–       поткожни (мимични) мускули на главата

–       поткожни вратни мускули (platysma)

–       мускули за џвакање (mm. masticatorii)

–       стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

–       натхиоидни мускули (mm. suprahyoidei)

–       потхиоидни мускули (mm. infrahyoidei)

–       скаленски мускули (mm. scaleni)

–       предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

–       задни мускули на вратот

–       фасции и меѓуфасцијални простори на главата и вратот

 

21. 03. – 25. 03. 2022 5. АРТЕРИИ, ВЕНИ И ЛИМФАТИЦИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

–       заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

–       надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)

–       внатрешна каротидна артерија (a. carotis interna)

–       внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

–       синуси на dura mater (sinus durae matris)

–       надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis ext. et ant.)

–       лимфен систем на главата и вратот

 

28. 03. – 01. 04. 2022 6. НЕРВИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

–       мирисни нерви (nn. olfactorii)

–       оптички нерв (n. opticus)

–       очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)

–       трохлеарен нерв (n. trochlearis)

–       тригеминален нерв (n. trigeminus)

–       очен абдукторен нерв (n. abducens)

 

04. 04. – 08. 04. 2022

 

I КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

ОСТЕОЛОГИЈА И СИНДЕЗМОЛОГИЈА НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

04.04. 2022 – Амф. Максилофацијална хирургија

 

11. 04. – 15. 04. 2022 7. НЕРВИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

–       лицев нерв (n. facialis)

–       вестибулокохлеарен нерв (n. vestibulocochlearis)

–       јазичноголтников нерв (n.glossopharyngeus)

–       нерв луталник (n. vagus)

–       помошен нерв (n. accessorius)

–       подјазичен нерв (n. hypoglossus)

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

–       задни гранки од вратните нерви (rr.dorsales nn. cervicalium)

–       симпатикус на главата и вратот

 

18. 04. – 22. 04. 2022 8. ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА НА ГЛАВАТА

А. ЦЕРЕБРАЛЕН ДЕЛ НА ГЛАВАТА

–       Свод на черепот (epicranium)

–       Слепоочна регија (regio temporalis)

–       Внатрешна површина на базата на черепот

–       Надворешна површина на базата на черепот

–       Потслепоочна регија (regio infratemporalis)

– потслепоочна јама (fossa infratemporalis)

– крилестонепчена јама (fossa pterygopalatina)

–       Парафарингеален простор (spatium parapharyngeum)

– претстилоиден простор (spatium prestyloideum)

– затстилоиден простор (spatium retrostyloideum)

–       Ретрофарингеален простор (spatium retropharyngeum)

Б. ЛИЦЕВ ДЕЛ НА ГЛАВАТАПОВРШИНСКИ РЕГИИ НА ЛИЦЕ

–        Орбитална регија (regio orbitalis)

–        Регија на носот (regio nasalis)

–        Усна регија (regio oralis)

–        Регија на брадата (regio mentalis)

–        Регија на образот (regio buccalis) и

инфраорбитална регија (regio infraorbitalis)

–        Јаболчна регија (regio zygomatica)

–        Паротидна регија (regio parotidea)

 

25. 04. – 29. 04. 2022 9. ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА НА ВРАТОТ

–       Предна регија на вратот (regio colli anterior)

– подбраден триаголник (trigonum submentale)

– подвиличен триаголник (trigonum submandibulare)

– каротиден триаголник (trigonum caroticum)

– мускулен триаголник (trigonum musculare)

10. Стерноклеидомастоидна регија (regio sternocleidomastoidea)

– скаленовертебрален триаголник

(trigonum scalenovertebrale)

 

02. 05. – 06. 05. 2022 11. Бочна регија на вратот (regio colli lateralis)

– омоклавикуларен триаголник (trigonum omoclaviculare)

– омотрапезоиден триаголник (trigonum omotrapezoideum)

12. Задна регија на вратот (regio colli posterior)

–  cубокципитален триаголник (trigonum suboccipitale- Arnold)

 

09. 05. – 13. 05. 2022 13. Усна празнина (cavum oris)

Органски простор на вратот (spatium viscerale colli)

–       голтник (pharynx)

–       парафарингеален простор (spatium parapharyngeum)

–       ретрофарингеален простор (spatium retropharyngeum)

 

16. 05. – 20. 05. 2022 14. Органски простор на вратот (spatium viscerale colli)

–       грклан  (larynx)

 

23. 05. – 27. 05. 2022 15. Вежби од централен нервен систем

–       морфологија на ‘рбетен мозок (medulla spinalis)

–      морфологија на мозочно стебло (truncus encephalicus)

–      морфологија на мал мозок (cerebellum)

–      морфологија на голем мозок (telencephalon)

–      мозочни комори

 

II  КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

МИОЛОГИЈА, АНГИОЛОГИЈА И НЕВРОЛОГИЈА НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

 

 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ                                                                                                      2021/2022г.

Кредити 8
Теоретска настава 45 часа  Остеологија и синдезмологија на глава и врат, миологија, ангиологија и неврологија на главата и вратот.

ЦНС

Практична настава 45 часа Остеологија и синдезмологија на глава и врат

Топографска анатомија на главата и вратот.

Демонстративни вежби од ЦНС

Одговорен наставник Проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска

 Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
  мин. макс.
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинари 1 2 60-67 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) – писмено 12 20 68-75 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 30 50 85-93 9  (B)
Практичен испит 12 20 94-100 10 (A)
Вкупно: 60 100  

 

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба

–  учествона семинари со изработка на Power Point  презентација на зададена тема

 1. 2. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметоти положена континуирана проверка.
 2. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположената  континуирана  проверка и завршен испит.

 

Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарите:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
 

*Колоквиум 1

по распоред АМФ.2

максило.

Остеологија и синдезмологија на глава и врат
*Колоквиум 2 по распоред Миологија, ангиологија и

неврологија на главата и вратот

Завршен испит *Завршен тест 1 испитен рок

неположени колоквиуми

АМФ.2

максило.

Органи на главата и вратот

Сетилни органи

ЦНС

2 испитен рок

завршен испит

Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт

за анат.

Регија од глава и врат
Семинари Power Point  презентација на зададена тема  во текот на семестарот, според распоред Институт за анат. Теми од органи на главата и вратот и сетилни органи
 • *За бројот и видот на прашањата од колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литература и учебни помагала: АНАТОМИЈА  2 за студентите од стоматолошки факултет, Живадиновиќ Ј, Матвеева Н, Зафирова Б, Чадиковска Е. и АНАТОМСКИ АТЛАС
 • Програмата за теоретска и практична настава како и распоредот за семинари се објавени  на огласна табла на Институтот

ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА  СТУДЕНТИТЕ ОД СТОМАТОЛПШКИ ФАКУЛТЕТ ЗА АКАДЕМСКАТА 2021/2022

 1. Вовед во анатомија на глава и врат

Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–              челна коска (os frontale)

–              ситеста коска (os ethmoidale)

 

 1. Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–              клинеста коска (os sphenoidale)

 

 1. Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–              тилна коска (os occipitale)

–              темена коска (os parietale)

 

 1. Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–              слепоочна коска (os temporale)

 

 1. Коски на главата

Коски на лицето (ossa faciei)

–              горна вилица (maxilla)

–              непчена коска (os palatinum)

–              долна вилица (mandibula)

 

 1. Коски на главата

Коски на лицето(ossa faciei)

–              јагодична коска (os zygomaticum)

–              носна коска (os nasale)

–              солзна коска (os lacrimale)

–              долна носна школка (concha nasalis inferior)

–              рало (vomer)

–              подјазична коска (os hyoideum)

 

 1. Коски на главата

Краниофацијални јами

–              слепоочна јама (fossa temporalis)

–              подслепоочна јама (fossa infratemporalis)

–              птеригопалатинска јама (fossa pterygopalatina)

 

 1. Краниофацијални јами

–       носна празнина (cavum nasi)

–              усна празнина (cavum oris)

–       Череп како целина

 

 1. Зглобови на главата и вратот

–              виличен зглоб (art. temporomandibularis)

–              горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)

–              долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis med. et lat.)

–              окципитоаксијален спој (syndesmosis occipitoaxialis)

 

 1. Мускули на главата и вратот

–              поткожни (мимични) мускули на главата

–              поткожни вратни мускули (platysma)

–              мускули за џвакање (mm. masticatorii)

–              фасции на глава

 

 1. Мускули на главата и вратот

–              стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

–              натхиоидни мускули (mm. suprahyoidei)

–              потхиоидни мускули (mm. infrahyoidei)

 

 1. Мускули на главата и вратот

–              скаленски мускули (mm. scaleni)

–              предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

–              задни мускули на вратот

–    фасции на вратот

 

 1. Артерии на главата и вратот

–              заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

–              надворешна каротидна артерија (a. carotis externa):

– бочни гранки

 

 1. Артерии на главата и вратот

–              надворешна каротидна артерија (a. carotis externa):

– завршни гранки

– васкуларизација на горни, долни заби и  гингивата

 

 1. Артерии на главата и вратот

–              внатрешна каротидна артерија(a.carotis interna)

–              потклучна артерија (a. subclavia)

Вени на главата и вратот

–              внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

–              синуси на dura mater (sinus durae matris)

–              надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis ext. et ant.)

Лимфен систем на главата и вратот

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              мозочни или черепни нерви (nn. craniales)-општо

–              мирисни нерви (nn. olfactorii)

–              оптички нерв (n. opticus)

–              очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)

–              трохлеарен нерв (n. trochlearis)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              тригеминален нерв (n. trigeminus)

–              офталмичен нерв (n. ophtalmicus)

–              цилијарен ганглион (ganglion ciliare)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–    горновиличен нерв (n. maxillaris)

–     plexus dentalis superior

–    птеригопалатински ганглион (ganglion pterygopalatinum)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              долновиличен нерв (n. mandibularis)

–              plexus dentalis inferior

–              отичен ганглион (ganglion oticum)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              очен абдукторен нерв (n. abducens)

–              лицев нерв (n. facialis)

–              вестибулокохлеарен нерв (n. vestibulocochlearis)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              јазичноголтников нерв (n.glossopharyngeus)

–              нерв луталник (n. vagus)

–              помошен нерв (n. accessorius)

–              подјазичен нерв (n. hypoglossus)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

–              задни гранки од вратните нерви (rr.dorsales nn. cervicalium)

–              симпатикус на главата и вратот-

 

 1. Органи на главата и вратот

–              усна празнина (cavum oris)

–              јазик (lingua)

–              голтниково стеснување (isthmus faucium)

–              непцев крајник (tonsilla palatina)

 

 1. Органи на главата и вратот

–    плунковни жлезди на усната празнина (glandulae oris)

 

 1. Органи на главата и вратот

–              голтник (pharynx)

 

 1. Органи на главата и вратот

–              надворешен нос (nasus externus)

–              носна празнина (cavum nasi )

–              параназални синуси (sinus paranasales)

 

 1. Органи на главата и вратот

–              грклан  (larynx)

 

 1. Органи на главата и вратот

–              грклан  (larynx)

 

 1. Органи на главата и вратот

–              штитна жлезда (glandula thyroidea)

–              паратироидни жлезди  (glandulae parathyroideae)

–              каротидно клопче (glomus caroticus)

 

 1. Орган за вид

–              очно јаболко (bulbus oculi)

–              фиброзна обвивка на очното јаболко (tunica fibrosa bulbi)

–              садовна обвивка на очното јаболко (tunica vaskulosa bulbi)

–              внатрешна обвивка на очното јаболко (tunica interna bulbi)

–              содржина на очното јаболко

–              помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

 

 1. Сетило за слух и рамнотежа

–              надворешно уво (auris externa)

–              средно уво (auris media)

 

 1. Сетило за слух и рамнотежа

–              внатрешно уво (auris interna)

 

 

 1. Централен нервен систем

–              вовед, градба и поделба

Рбетен мозок (medulla spinalis)

 

 1. Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–              поделба, делови, градба

 

 1. Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–              продолжен мозок (medulla oblongata)

–              мост (pons)

 

 1. Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–              среден мозок (mesencephalon)

 

 1. Централен нервен систем

Мал мозок (cerebellum)

 

 1. Централен нервен систем

Меѓумозок (diencephalon)

 

 1. Централен нервен систем

Меѓумозок (diencephalon)

 

 1. Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

–              мозочни хемисфери (hemispheria cerebri)

–              мозочна кора (cortex cerebri)

–              надворешен изглед на мозочните  хемисфери

 

 1. Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

–              градба на мозочната кора

–              лимбичен систем

–              супкортикална сива маса, базални ганглии (nuclei basales)

 

 1. Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

–              бела маса на големиот мозок

Патишта на централниот нервен систем

 

 1. Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–              директни моторни патишта

–              индиректни моторни патишта

 

 1. Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–              патишта за свесен сензибилитет

–              патишта за несвесен, рефлексен  сензибилитет

–              сензорни патишта

 

 1. Централен нервен систем

Мозочници (meninges)

Мозочни комори

Крвни садови на централниот нервен систем