Организација на наставата

 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ

ВО УЧЕБНАТА 2020/2021г.

Кредити 6
Теоретска настава 30 часа Систематска анатомија на локомоторен, респираторен,  кардиоваскуларен,  дигестивен и  урогенитален систем
Практична настава 45 часа Топографска анатомија на горен,  долен екстремитет, граден кош, абдомен и карлица
Семинари 10 часа Дел од систематска анатомија на локомоторен и урогенитален систем
Одговорен наставник Проф. д-р А. Стратеска-Зафировска

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
  мин. макс.
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинари 1 2 60-67 6  (E)
I Континуирана проверка (колоквиум 1) – писмено 9 15 68-75 7  (D)
II Континуирана проверка (колоквиум 2) -писмено 9 15 76-84 8  (C)
Завршен испит Завршен тест 24 40 85-93 9  (B)
Практичен испит 12 20 94-100 10 (A)
Вкупно: 60 100  

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба

–  учество на семинари со изработка на Power Point  презентација на зададена тема

2. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положени двете континуирани проверки.

3. Ако студентот не ги положил континуираните проверки, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположените  континуирани  проверки и завршен испит.

Распоред и содржина на континуираните проверки, завршниот испит и семинари:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
 

*Колоквиум 1

АМФ.2

максило.

Локомоторен систем
*Колоквиум 2 АМФ.2

максило.

Коски на главата и зглобови на главата и вратот
Завршен испит *Завршен тест 1 испитен рок

 

АМФ.2

максило.

Респираторен,  кардиоваскуларен,  дигестивен и  урогенитален систем
2 испитен рок

 

АМФ.2

максило.

Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт за анат. Регија од горен,  долен екстремитет, граден кош, абдомен и карлица
Семинари Power Point  презентација на зададена тема  во текот на семестарот, според распоред Институт

за анат.

Теми од локомоторен и  урогенитален систем
  • Литература и учебни помагала: АНАТОМИЈА НА ЧОВЕКОТ – Прв дел, Д. Тосовска-Лазарова и соработници и АНАТОМСКИ АТЛАС
  • Програмата за теоретска и практична настава како и распоредот за семинари се објавена на огласна табла на Институтот
  • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
  • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата,  на mail адреса од одговорниот наставник  astrateska@yahoo.com  и на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com

 

ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1 НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЧАС СОДРЖИНА
 1.  Вовед во анатомија
 2.  Миологија – општ дел

Мускули на горниот екстремитет

–       мускули на рамото

–       мускули на надлактот

–       мускули на подлактот

–       мускули на шаката

 3.  Ангиологија – општ дел

Артерии на горниот екстремитет

–       пазувна артерија (a. axillaris)

–       надлакотна артерија (a. brachialis)

–       лакотна артерија (a. ulnaris)

–       радијална артерија (a. radialis)

–       површински дланкин лак (arcus palmaris superficialis)

–       длабок дланкин лак (arcus palmaris profundus)

Вени на горниот екстремитет

 4.  Неврологија – општ дел

Нерви на горниот екстремитет

рамен сплет ( plexus brachialis)

 5.  Мускули на долниот екстремитет

–    мускули на колкот

–    мускули на надколеницата

–       мускули на потколеницата

–       мускули на стапалото

 6.  Артерии на долниот екстремитет

–       бутна артерија (a. femoralis)

–       затколена артерија (a. poplitea)

–       предна тибијална артерија (a. tibialis anterior)

–       задна тибијална артерија (a. tibialis posterior)

Вени на долниот екстремитет

 7.  Нерви на долниот екстремитет

–       слабински сплет (plexus lumbalis)

–       крсен сплет (plexus sacralis)

 8.  Мускули на ѕидовите од градниот кош

–       надворешни меѓуребрени мус. (mm. intercostales externi)

–       внатрешни меѓуребрени мус. (mm. intercostales interni)

–       дијафрагма (diaphragma)

 9.  Респираторен систем

–       дишник (trachea)

–       главни дишници (bronchus principales)

–       бели дробови (pulmones)

 10.  Респираторен систем

–       бели дробови (pulmones)

–       плевра (pleura)

 11.  Кардиоваскуларен систем

–       срце (cor)

 12.  Кардиоваскуларен систем

–       срце (cor)

–       срцево кесе (pericardium)

 13.  Крвни садови на градната празнина

–       белодробно стебло (truncus pulmonalis)

–       аорта (aorta)

–       вени на градната празнина

Нерви на градната празнина

 14.  Мускули на ѕидовите од стомакот

–       преднобочна мускулна група

–       задна мускулна група

Перитонеум (peritoneum)

 15.  Крвни садови на стомачната празнина

–       стомачна аорта (aorta abdominalis)

–       долна шуплива вена (v. cava inferior)

–       портална вена (v. portae)

Нерви на стомачната празнина

 16.  Дигестивен систем

–       хранопровод (esophagus)

–       желудник (ventriculus s. gaster)

 17.  Дигестивен систем

–       тенко црево (intestinum tenue)

–       дебело црево (intestinum crassum)

 18.  Дигестивен систем

–       црн дроб (hepar)

–       панкреас (pancreas)

–       слезина (lien)

 19.  Урогенитален систем

–       бубрег (ren)

 20.  Урогенитален систем

–       абдоминален  и карличен дел на уринарните патишта

Надбубрежна жлезда (gl.suprarenalis)

 21.  Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       челна коска (os frontale)

–       ситеста коска (os ethmoidale)

 22.  Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       клинеста коска (os sphenoidale)

 23.  Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       тилна коска (os occipitale)

–       темена коска (os parietale)

 24.  Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       слепоочна коска (os temporale)

 25.  Коски на главата

Коски на лицето (ossa faciei)

–       горна вилица (maxilla)

–       непчена коска (os palatinum)

–       долна вилица (mandibula)

 26.  Коски на главата

Коски на лицето(ossa faciei)

–       јагодична коска (os zygomaticum)

–       носна коска (os nasale)

–       солзна коска (os lacrimale)

–       долна носна школка (concha nasalis inferior)

–       рало (vomer)

–       подјазична коска (os hyoideum)

 27.  Коски на главата

Краниофацијални јами

–       слепоочна јама (fossa temporalis)

–       подслепоочна јама (fossa infratemporalis)

–       птеригопалатинска јама (fossa pterygopalatina)

 28.  Коски на главата

Краниофацијални јами

–       носна празнина (cavum nasi)

–       усна празнина (cavum oris)

 29.  Череп како целина
 30.  Зглобови на главата и вратот

–       виличен зглоб (art. temporomandibularis)

–       горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)

–       долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis med. et lat.)

–       окципитоаксијален спој (syndesmosis occipitoaxialis)

 
СЕМИНАРИ
 1.

 

 Коски на горниот екстремитет

–       клучна коска (clavicula)

–       лопатка (scapula)

–       рамена коска (humerus)

–       радиус (radius)

–       лакотна коска (ulna)

–       коски на шаката (ossa manus)

 2.  Зглобови на горниот екстремитет

–       зглобови на рамениот појас

–       рамен зглоб (art. humeri)

–       зглоб на лактот (art. cubiti)

–       зглобови на коските од подлактот

–       зглобови на шаката (artt. manus)

 3.

 

 Коски на долниот екстремитет

–       карлична коска (os coxae)

–       бутна коска (femur)

–       чашка (patella)

–       голеница (tibia)

–       лисница (fibula)

–       коски на стапалото (ossa pedis)

 4.  Зглобови на долниот екстремитет

–       зглоб на колкот (art. coxae)

–       зглоб на коленото (art. genus)

–       зглобови на коските од потколеницата

–       зглобови на стапалото (artt. pedis)

 5.  Коски и зглобови на трупот

Коски на градниот кош

–       градна коска (sternum)

–       ребра (costae)

–       ребрена рскавица (cartilago costalis)

–       граден кош во целина

–       зглобови на градниот кош

 6.  Коски и зглобови на трупот

Рбетен столб (columna vertebralis)

–       прешлени (vertebrae)

–       крстна коска (os sacrum)

–       опашна коска (os coccygis)

–       рбетен столб во целина

–       зглобови на рбетниот столб

 7.  Мускули на карлицата
 8.  Крвни садови и нерви на карличната празнина
 9.  Урогенитален систем

–       внатрешни женски полови органи

 10.  Урогенитален систем

–       внатрешни машки полови органи

 

 

КУСА ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ

1. Наслов на наставниот предмет АНАТОМИЈА 1
2. Код 1102
3. Студиска програма Доктор по дентална медицина
4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) УКИМ – Медицински факултет

Катедра по анатомија

5. Степен на образование (прв односно втор циклус) Интегриран циклус
6.

 

Академска година/семестар

 

Прва/I 7. Број на ЕКТС кредити 6
8. Наставник Раководител на катедрата

проф. д-р Ј. Живадиновиќ

*наставата ја изведуваат сите членови на катедрата

9. Предуслови за запишување на предметот нема
10. Цели на предметната програма:

·         Запознавање на анатомијата како природна, морфолошка наука и нејзиното значење во медицината.

·         Изучување на локомоторен систем.

·         Изучување на респираторен систем.

·         Изучување на кардиоваскуларен систем.

·         Изучување на дигестивен систем.

·         Изучување на урогенитален систем.

·         Изучување на остеологија и синдезмологија на главата и вратот.

11. Содржина на предметната програма                                                                 

 

 

 

Теоретска настава часови
Вовед во анатомијата 1
Миологија, неврологија и ангиологија на горен екстремитет 3
Миологија, неврологија и ангиологија на долен екстремитет 3
Миологија, неврологија и ангиологија на ѕидовите на градниот кош 1
Респираторен систем 2
Кардиоваскуларен систем 3
Миологија, ангиологија и неврологија на стомак 2
Дигестивен систем 3
Урогенитален систем 1
Надбубрежна жлезда 1
Остеологија и синдезмологија на глава 10
Семинари часови
Коски на горен екстремитет 1
Зглобови на горен екстремитет 1
Коски на долен екстремитет 1
Зглобови на долен екстремитет 1
Коски и зглобови на труп (граден кош) 1
Коски и зглобови на труп (`рбетен столб) 1
Мускули на карлица 1
Крвни садови и нерви на карличната празнина 1
Урогенитален систем (женски полови органи) 1
Урогенитален систем (машки полови органи) 1
Практична настава часови
Вовед во анатомија 3
Предни регии на горниот екстремитет 3
Задни регии на горниот екстремитет 3
Предни регии на долниот екстремитет 3
Задни регии на долниот екстремитет 3
Топографска анатомија на граден кош (ѕидови и плевропулмонални простори) 3
Топографска анатомија на граден кош (mediastinum) 3
Топографска анатомија на абдомен (ѕидови) 3
Топографска анатомија на абдомен (стомачна празнина) 3
Топографска анатомија на карлична празнина 3
Коски на глава (ossa cranii) 3
Коски на глава (ossa cranii) 3
Коски на глава(ossa faciei) 3
Коски на глава (краниофацијални јами) 3
Зглобови на глава и врат 3
12. Методи на учење: Интерактивни предавања, семинари, вежби
13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови
14. Распределба на распложивото време   85 часови предавања, вежби и семинари

95 часови домашно учење

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови
15.2. Семинари 10 часови
15.3 Вежби 45
16. Други форми на активности 16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 95 часови
17. Начин на оценување                                                                                                   бодови
17.1 Континуирани проверки                                                     мин.-макс.

Континуирани проверки (колоквиуми)

2 писмени:

1. Локомоторен систем                               9-15

2. Коски  на глава и зглобови на

глава и врат.                                                 9-15

17.2 Завршен испит                                                      мин.-макс.

*Завршен тест                                            24-40

**Практичен дел                                        12-20

 

*Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од респираторен, кардиоваскуларен, дигестивен и урогенитален систем.

**Практичниот дел од завршниот испит ги опфаќа региите од горен и долен екстремитет, граден кош, абдомен и карлица.

За да се впишат бодовите од завршниот испит, студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит посебно. Во спротивно, испитот се смета за неположен.

17.3 Семинари (усна презентација во Power Point)                                             мин.-макс.

бодови       1-2

17.4 Активно учество                                                мин.-макс.

Теоретска настава               бодови       1-2

Практична настава              бодови       4-6

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

 

до 59 бода 5 (пет) F
од 60 до 67 бода 6 (шест) E
од 68 до 75 бода 7 (седум) D
од 76 до 84 бода 8 (осум) C
од 85 до 93 бода 9 (девет) B
од 94 до 100 бода 10 (десет) A
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава и од учество во семинари.

За да пристапи на завршен испит, студентот треба да ги положи двете континуирани проверки.

Доколку проверките не се положени во предвидената колоквиумска недела, студентот пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација од тест од неположените проверки и завршен испит.

Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои ушествуваат во изведувањето на наставата.
22. Литература
22.1. Задолжителна литература
1.

 

 

2.

Зафирова Б, Живадиновиќ Ј, Матвеева Н, Папазова М, Чадиковска Е. АНАТОМИЈА 1 за студентите од Стоматолошкиот факултет Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, 2020.

Живадиновиќ Ј, Папазова М, Матвеева НЗафирова Б, Чадиковска Е. АНАТОМИЈА 2 за студентите од Стоматолошкиот факултет Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, 2019.

22.2. Дополнителна литература
1. Мур КЛ, Дали АФ, Агур АМП. Клинички ориентирана анатомија. 6-то издание. Скопје:Табернакул; 2011.
2. Анатомски атлас на човекот
3. Елис Х, Лога БМ, Диксон АК. Анатомија на човекот на пресеци. Скопје: Арс Ламина ДОО; 2011.
4. Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Периферен нервен систем – клиничка анатомија. Скопје: МАРИВ-С; 2009.

 

ПРОГРАМА

ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1 НА СTOMATOЛOШКИ ФАКУЛТЕТ 2020/2021

ДАТА СОДРЖИНА
12. 10 – 16. 10. 2020

 

 

1. Вовед во анатомија

Предни регии на горниот екстремитет

– пазувен предел (fossa axillaris)

– преден предел на надлактот (regio brachii anterior)

– преден предел на подлактот (regio antebrachii anterior)

 

Задни регии на горниот екстремитет

– лопаткин предел (regio scapularis)

– заден предел на надлактот (regio brachii posterior)

– заден предел на подлактот (regio antebrachii posterior)

 

26. 10. – 30. 10. 2020

 

2. Предни регии на долниот екстремитет

– преден предел на натколеницата (regio femoris anterior)

– преден предел на потколеницата (regio cruris anterior)

 

Задни регии на долниот екстремитет

– седален предел (regio glutea)

– заден предел на натколеницата (regio femoris posterior)

– заден предел на потколеницата (regio cruris posterior)

 

09. 11. – 13. 11. 2020 3. Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

– челна коска (os frontale)

– ситеста коска (os ethmoidale)

– клинеста коска (os sphenoidale)

– тилна коска (os occipitale)

– слепоочна коска (os temporale)

– темена коска (os parietale)

 

23. 11. – 27. 11. 2020

 

I КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

I Колоквиум од Анатомија 1: локомоторен систем 25. 11. 2020

 

30. 11. – 04. 12. 2020

 

4. Коски на главата

Коски на лицето (ossa faciei)

Краниофацијални јами

– подслепоочна јама (fossa infratemporalis)

– птеригопалатинска јама (fossa pterygopalatina)

– носна празнина (cavum nasi)

– очна празнина (orbita)

 

Зглобови на главата и вратот

– виличен зглоб (art. temporomandibularis)

– горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)

– долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)

– окципитоаксијален спој (syndesmosis occipitoaxialis)

 

14. 12. – 18. 12. 2020 5. Топографска анатомија на граден кош

– ѕидови на граден кош

– плеврални простори (cavitas pleuralis)

Топографска анатомија на граден кош

– медијастинум (mediastinum)

 

28. 12. – 31. 12. 2020 6. Топографска анатомија на абдомен

– ѕидови на абдомен и слаби точки

– топографска поделба на стомачна празнина (cavum abdominis)

– супрамезоколичен (супраколичен) и инфрамезоколичен (инфраколичен) кат

– ретроперитонеален простор (spatium retroperitoneale)

 

04. 01. – 08. 01. 2021

 

7. Топографска анатомија на карлична празнина

 

11. 01. -15. 01. 2021 II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

II Колоквиум од Анатомија1: коски и зглобови на главата 13. 01. 2020