Организација на наставата

 

 

ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ИНТЕГРИРАНИ СТУДИИ ЗА МАГИСТРИ ПО ФАРМАЦИЈА

 

1. Наслов на наставниот предмет

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

 

2. Код

 

ФФДП32          
3. Студиска програма

 

Итегрирани студии за магистри по фармација
4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје,
5. Степен (прв, втор, трет циклус)

 

Интегрирани студии од прв+втор циклус
6. Академска година / семестар

 

2 година,                     4 семестар 7. Број на ЕКТС кредити 10
8. Наставник (насатавници)

 

 

Проф. д-р Сунчица Петровска

Проф. д-р Јулија Живадиновиќ – Богдановска

 

(во наставата по потреба учествуваат други наставници од институтите за Анатомија и за Физиологија)

 

(Медицински факултет, УКИМ)

 

9. Предуслов за запишување на предметот

 

Нема
10. Цели на предметната програма (компетиции)

Цел на предметот е да ги запознае студентите со анатомската градба и морфолошката организација на човечкото тело, деловите на телото, регии и органски системи. Покрај во анатомијата, студентите се воведуваат во фунцкионирањето на клетките, органите и системите во човечкото тело како и во интеракциите кои обезбедуваат негово соодветно функционирање како целосна единица.

Очекувани резултати:

По завршување на курсот од студентите се очекува:

·               да покажат теоретски и практични знаења за анатомијата на човекот

·               да покажат теоретски познавања за функционалната организација на човечкото тело и контролата во него

·               да дискутираат и да го објаснат функционирањето на одделни системи и нивните контролни механизми

·               да можат да изведат општ тест од физиолошки параметри

 

11. Содржина на предметната програма:

Општа анатомија на човековото тело. Анатомија на функционалните системи: респираторeн, кардиоваскуларeн, дигестивен, ендокрин, уринарен, генитален, локомоторен, периферен и централен нервен систем и сетилни органи. Основна топографска поделба на човековото тело.

Основи на физиологијата на човекот. Физиологија на клетката. Мускул. Физиологија на нервниот систем. Моторни системи. Свест и однесување. Ендокринологија и репродукција. Крвни клетки. Дигестивен систем. Метаболизам. Физиологија на црн дроб, кожа и терморегулација. Телесни течности. Физиолошка анатомија на бубрегот и мочните канали.

 

12. Методи на учење Анатомија: предавања и вежби од по 45 мин.

Физиологија: предавања, вежби и семинарски.

13. Вкупен расположлив фонд на време 300 ч
14. Распределба на расположливото време Контакт часови (предавања),  9 + 30 ч

Подготовка за контакт часови, 9 + 60 ч

Вежби 15 + 40 ч

Подготовка за вежби 7 + 20 ч

Самостојни задачи (семинарски), 0 + 5 ч

Подготиовка за семинарските задачи, 0 + 15 ч

Вкупно,  40 + 170  ч

Домашно учење (Оценување)  20 + 70 ч

Се вкупно, 300 ч

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска настава 39 часови
  15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа 45 часови
16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи /
16.2. Самостојни задачи 20 часови
16.3. Домашно учење 90 часови
17. Начин на оценување Писмени тестови + усмен испит
17.1. Тестови          бодови
17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна)          бодови
17.3. Активност и учество во наставата (теоретска и практична)          бодови
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до  71 бода 5 (пет) (F)
од 71 до 76 бода 6 (шест) (Е)
од 77 до 82 бода 7 (седум) (D)
од 83 до 88 бода 8 (осум) (C)
од 89 до 94 бода 9 (девет) (B)
од 95 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Минимум бодови од предвидените активности

 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски
21. Метод на следење на квалитетот на наставата отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се спроведува по реализација на предметот.
22. Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.

број

Автор/и Наслов Издавач  Година
1 Лазарова Д, Зафирова Б, Јурковиќ Д, Чадиковска Е, Бојаџиева Стојаноска Б, Додевски А, Трпковска Б. Анатомија на човекот Скопје: УКИМ, Медицински факултет 2016
2 Божиновска Л., Малеска-Ивановска В., Антевска В. Физиологија – наставно помагало. Катедра за физиологија, Медициснки факултет, 2002

 

3
22.1. Дополнителна литература
Ред.

број

Автор/и Наслов Издавач  Година
1 Gayton AC, Hall JE. Textbook of medicinal physiology, 11th Ed. Elsevier 2006
2 Анатомски атлас
3