Организација на наставата

1. Наслов на наставниот предмет АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА
2. Код СФ-116
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт
4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) УКИМ – Медицински факултет

Катедра за анатомија, Катедра за хистологија

5. Степен на образование (прв односно втор циклус) Интегриран циклус
6.

 

Академска година/семестар

 

Прва/I 7. Број на ЕКТС кредити 4
8. Наставник Раководител на катедрата за анатомија

проф. д-р Ј. Живадиновиќ*,

Катедра за хистологија проф. д-р Грацилија Кировска

*наставата ја изведуваат сите членови на катедрата

9. Предуслови за запишување на предметот нема
10. Цели на предметната програма:

·         Запознавање на анатомијата како природна, морфолошка наука и нејзиното значење во медицината.

·         Осознавање на основната макроскопска градба на човечкото тело

·         Изучување на анатомија на локомоторен и периферен нервен систем

·         Изучување на анатомија на останатите функционални системи

·         Осознавање на микроскопската градба на човечките органи и ткива

·         Изучување на топографија на екстремитети

·         Изучување на топографијата на граден кош, стомак и карлица

·         Употреба на стручна терминологија

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска  настава:

 

Анатомија (40 часа)

·         Вовед во анатомијата, анатомска номенклатура

·         Анатомија на локомоторен систем:

–          коски, зглобови и мускули на горен и долен екстремитет, труп и глава

·         Анатомија на периферен нервен систем:

·         Анатомија на останатите функционални системи:

–          респираторен систем

–          кардиоваскуларен систем

–          дигестивен систем

–          урогенитален систем

–          централен нервен систем

·         Жлезди со внатрешно лачење

·         Сетилни органи

 

Хистологија (10 часа)

·         Структурни карактеристики на еукариотските клетки

·         Структурни карактеристики на ткивата

·         Хистолошка грдба на одредени органски системи

(кардиоваскуларен, респираторен,уринарен, дигестивен и имунолошки

систем)

 

Практична настава:

 

Анатомија (10 часа)

·         Вежбање на коски, зглобови и мускули на  горен, долен екстремитет, труп и

глава

·         Топографска анатомија на екстремитети

·         Топографска анатомија на граден  кош, стомак и карлица

Хистологија (5 часа)

·         Опсервација на хистолошки препарати на ткива и органи со користење на

слајдови и/или микроскоп

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари
13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови
14. Распределба на распложивото време   65  часови предавања и вежби

55 часови домашно учење

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 50 часови
15.2. Вежби,

Семинари

15 часови
16. Други форми на активности 16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 55 часови
17. Начин на оценување                                                                                                    бодови
17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс.

Континуирани проверки (колоквиуми)

 – 2 писмени:

1. Анатомија: локомоторен и периферен нервен

систем

бодови   18 – 30

2.Хистологија: хистолошка градба на

клетка, ткива и органи

бодови   12 – 20

 

17.2 Завршен испит Анатомија:

мин.-макс.

*Писмен дел                     бодови            18 – 30

**Практичен дел              бодови              6 – 10

 

*Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од респираторен, кардиоваскуларен, дигестивен, урогенитален, централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи.

**Практичниот дел од завршниот испит  опфаќа:

– препознавање и опис на анатомските елементи во состав на локомоторниот и периферниот нервен систем на изолирани коски и зглобови и на кадавери;

– препознавање и опис на органи и анатомски елементи во состав на респираторниот,

кардиоваскуларниот,  дигестивниот и урогениталниот систем на  фиксирани препарати и кадавери.

 

Студентот е должен да освои минимум  од предвидените бодови за секој дел одзавршниот испит, посебно, за да можат да му бидат впишани бодовите за завршниот испит. Во спротивно,завршниот испитсе смета за  неположен.

 

17.3 Семинарска работа/проект (презентација: усмена) Анатомија     

мин.-макс.

бодови       1 – 2

17.4 Активно учество                                                             мин.-макс.

Теоретска настава                бодови      1 – 2

Практична настава               бодови      4 – 6

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

 

до 59 бода 5 (пет) F
од 60 до 68 бода 6 (шест) E
од 69 до 76 бода 7 (седум) D
од 77 до 84 бода 8 (осум) C
од 85 до 92 бода 9 (девет) B
од 93 до 100 бода 10 (десет) A
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава, како  и  изработка на семинарска работа

 

За да пристапи на завршен испит , студентот треба да ги положи континуираните проверки.

Доколку проверките не се положена во предвидената колоквиумска недела, студентот пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација од тест од неположените проверки и завршен испит.

 

Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.

Вид на активност Бодови
Анатомија Хистологија
Теоретска настава 0.5-1.0 0.5-1.0
Практична настава 2.5-4.0 1.5-2.0
Семинарска работа 1-2
Континуирана проверка 18-30 12-20
Завршен испит Писмен дел 18-30  
Практичен дел 6-10
                                 Вкупно 46-77 14-23
Вкупно:         60 100
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.
22. Литература
22.1. Задолжителна литература
1. Живадиновиќ Ј, Папазова М, Матвеева Н, Зафирова Б, Чадиковска Е, Бојаџиева Б, Додевски А, Трпковска Б. Анатомија  за студентите од Тригодишните стручни студии за дипломиран физиотерапевт.Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, 2019.

 

2. Кироска Г.  Хистологија – скрипта за студентите на ТСС, Скопје 2009
22.2. Дополнителна литература
1. Анатомски атлас
2. Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Периферен нервен систем – клиничка анатомија. Скопје: МАРИВ-С; 2009.
3.
4.
5.

 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА (ДЕЛОТ ОД АНАТОМИЈА) 

Кредити 4
Теоретска настава 40 часа Анатомија на локомоторен и периферен нервен систем.

Анатомија на респираторен, кардиоваскуларен, дигестивен, урогенитален и централен нервен систем. Жлезди со внатрешно лачење. Сетилни органи

Практична настава 10 часа Вежбање на коски, зглобови и мускули на  горен, долен екстремитет, труп и глава. Топографска анатомија на екстремитети , граден  кош, стомак и карлица
Наставници
Асистенти
Одговорен наставник проф. д-р Јулија Живадиновиќ

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          Анатомија Хистологија  
Теоретска настава 0.5-1 0.5-1 Бодови Оценка
Практична настава 2.5-4 1.5-2 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1-2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 18-30 12-20 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 18-30 77-84 8  (C)
Практичен испит 6-10 85-92 9  (B)
                                                                  Вкупно 46-77 14-23  
Вкупно:   60 – 100  

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство и пополнување на практикумот

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба

–  да изработи семинарска работа во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум 26.11.2018 АМФ.1 Локомоторен и периферен нервен систем
Завршен испит *Завршен тест Термин одреден од деканат АМФ.1 Респираторен, кардиоваскуларен, дигестивен, урогенитален и централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи
Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт Препознавање и опис  на:

– анатомските елементи на локомоторен и   периферен нервен систем и

–  органи и анатомски елементи во состав на респираторниот, кардиоваскуларниот,  дигестивниот и урогениталниот систем

Семинарска работа На зададена тема

 

Теми од функционалните системи
 • *За бројот и видот на прашањата од  колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата:  zivadinovik@yahoo.com

 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА

(ДЕЛОТ ОД АНАТОМИЈА) ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ  

Кредити 4
Теоретска настава 16 часа Анатомија на локомоторен  и периферен нервен систем.
Практична настава 4 часа Вежбање на коски и зглобови на екстремитети и труп.

Вежбање на мускули и нерви на екстремитети и труп

Наставници
Асистенти
Одговорен наставник проф. д-р Ј. Живадиновиќ

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          Анатомија Хистологија  
Теоретска настава 0.5-1 0.5-1 Бодови Оценка
Практична настава 2.5-4 1.5-2 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1-2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 18-30 12-20 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 18-30 77-84 8  (C)
Практичен испит 6-10 85-92 9  (B)
                                                                  Вкупно 46-77 14-23  
Вкупно:   60 – 100  

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присаство

–  практична настава со редовност и интерактивност на вежби

–  да изработи семинарска работа во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум Со завршниот испит АМФ.1 Локомоторен и периферен нервен систем
Завршен испит *Завршен тест Термин одреден од деканат АМФ.1 Респираторен, кардиоваскуларен, дигестивен, урогенитален и централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи
Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт Препознавање и опис  на:

– анатомските елементи на локомоторен и   периферен нервен систем и

–  органи и анатомски елементи во состав на респираторниот, кардиоваскуларниот,  дигестивниот и урогениталниот систем

Семинарска работа На зададена тема

 

Теми од функционалните системи

 

 • *За бројот и видот на прашањата од  колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com

 

 

ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА

НА ТРИГОДИШНИ СТРУЧНИ СТУДИИ –  СТРУЧЕН ФИЗИОТЕРАПЕВТ

 

ЧАС СОДРЖИНА
1. Вовед во анатомија
 

2.

Коски на горниот екстремитет

–       клучна коска (clavicula)

–       лопатка (scapula)

–       рамена коска (humerus)

–       радиус (radius)

–       лакотна коска (ulna)

–       коски на шаката (ossa manus)

 

3.

Коски на долниот екстремитет

–       карлична коска (os coxae)

–       коскена карлица (pelvis osseus)

–       бутна коска (femur)

–       голеница (tibia)

–       лисница (fibula)

–       коски на стапалото (ossa pedis)

 

4.

Коски на трупот

`Рбетен столб (columna vertebralis)

–       прешлени (vertebrae)

–       крстна коска (os sacrum)

–       опашна коска (os coccygis)

–       рбетен столб во целина

–       градна коска (sternum)

–       ребра (costae)

–       граден кош во целина

 

5.

Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       челна коска (os frontale)

–       ситеста коска (os ethmoidale)

–       клинеста коска (os sphenoidale)

–       тилна коска (os occipitale)

–       темена коска (os parietale)

–       слепоочна коска (os temporale)

 

6.

Коски на главата

–       Коски на лицето (ossa faciei)

–       Череп како целина

7. Коски на главата

–       Краниофацијални јами

8. Зглобови на горниот екстремитет

–       рамен зглоб (art. humeri)

–       зглоб на лактот (art. cubiti)

–       зглобови на шаката (artt. manus)

9. Зглобови на долниот екстремитет

–       зглоб на колкот (art. coxae)

–       зглоб на коленото (art. genus)

–       зглобови на стапалото (artt. pedis)

10. Зглобови на главата и вратот

Зглобови на `рбетниот столб

11. Мускули на главата

–       Мускули кои го менуваат изразот на лицето

–       Мускули кои ја движат мандибулата

12. Мускули на вратот
13. Мускули на горниот екстремитет – поделба

–       Мускули кои го движат рамениот појас

14. Мускули на горниот екстремитет

–       мускули кои го движат зглобот на лактот

 

15.

Мускули на горниот екстремитет

–       мускули кои ги движат рачниот зглоб и зглобовите на шаката

–       Фасции на рака

 

16.

Мускули на долниот екстремитет

–    мускули карлица и нога – поделба

–    мускули кои овозможуваат движења во зглобот на колкот

 

17.

Мускули на долниот екстремитет

–       мускули кои овозможуваат движења во зглобот на коленото

–       мускули кои овозможуваат движења во скочниот зглоб и зглобовите на стапалото

–       Фасции на нога

18. Мускули на долниот екстремитет

–       мускули кои овозможуваат движења во скочниот зглоб и зглобовите на стапалото

Фасции на нога  

 

19.

Мускули на трупот

–       Мускули на ѕидовите на стомакот

–       Мускули на карлица

–       Мускули кои овозможуваат вдишување

 

20.

Слаби места на стомачните ѕидови

–    слаби места на предно-надворешниот стомачен ѕид

–    слаби места на задниот стомачен ѕид

Мускули кои овозможуваат издишување

Фасции на трупот

 

21.

Неврологија – општ дел

Периферен нервен систем

Черепни или капитални нерви

Рбетни или спинални нерви

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

 

22.

Периферен нервен систем

Рбетни или спинални нерви

–       рамен нервен сплет (plexus brachialis)

–       меѓуребрени нерви  (nn. intercostales)

 

23.

Периферен нервен систем

–       слабински нервен сплет (plexus lumbalis)

–       крстен нервен сплет (plexus sacralis)

–       карличен нервен сплет (plexus pudendus)

–       тртичен нервен сплет (plexus coccygeus)

Автономен нервен систем

 

24.

Респираторен систем

–          горни дишни патишта

–       долни дишни патишта

 

25.

Респираторен систем

–       бели дробови (pulmones)

–       плевра (pleura

 

26.

Кардиоваскуларен систем

–       срце (cor)

–       срцево кесе (pericardium)

 

27.

Кардиоваскуларен систем

Систем на крвни садови

–          мал крвоток

–       голем крвоток

–       систем на артериски крвни садови

–       систем на венски крвни садови

 

28.

Дигестивен систем

–       усна празнина (cavum oris)

–       голтник (pharynx)

–       хранопровод (esophagus)

 

29.

Дигестивен сѕстем

–          желудник (gaster)

–          тенко црево (intestinum tenuae)

–       дебело црево (intestinum crassum)

 

30.

Дигестивен систем

–          црн дроб (hepar) и жолчни патишта

–       панкреас (pancreas)

–       слезина (lien)

 

31.

Урогенитален систем

–       бубрег (ren)

 

32.

Урогенитален систем

–       изводни уринарни патишта на бубрегот

–       уретер (ureter)

–       мочен меур (vesica urinaria)

–       уретра (urethra)

Урогенитален систем

–       внатрешни женски и машки полови органи

33. Жлезди со внатрешно лачење

 

 

34.

Сетилни органи

–     орган за вид (organum visus)

 

35.

Сетилни органи

–       орган за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

–       орган за допир

 

36.

Централен нервен систем

–          поделба на централниот нервен систем

`Рбетен мозок (medulla spinalis)

Мозочно стебло (truncus cerebri):

–          продолжен мозок (medulla oblongata)

–          мост (pons)

 

37.

Централен нервен систем

–       среден мозок (mesencephalon

Мал мозок (cerebellum)

Меѓумозок (diencephalon)

 

38.

Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

 

39.

Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–          моторни патишта

–          сензитивни патишта

–       сензорни патишта

 

40. 

 Централен нервен систем

Мозочници (meninges)

Мозочни комори

Крвни садови на централниот нервен систем

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
1.
Вовед во анатомија
Коски на горниот екстремитет
– клучна коска (clavicula)
– лопатка (scapula)
– рамена коска (humerus)
– радиус (radius)
– лакотна коска (ulna)
– коски на шаката (ossa manus)
Зглобови на горниот екстремитет
– зглобови на рамениот појас
– рамен зглоб (art. humeri)
– зглоб на лактот (art. cubiti)
– зглобови на коските од подлактот
– зглобови на шаката (artt. manus)

2.
Коски на долниот екстремитет
– карлична коска (os coxae)
– карлица (pelvis osseus)
– бутна коска (femur)
– чашка (patella)
– голеница (tibia)
– лисница (fibula)
– коски на стапалото (ossa pedis)
Зглобови на долниот екстремитет
– зглобови на карлицата
– зглоб на колкот (art. coxae)
– зглоб на коленото (art. genus)
– зглобови на коските од потколеницата
– зглобови на стапалото (artt. pedis)

3.
Коски на трупот
Рбетен столб (columna vertebralis)
– прешлени (vertebrae)
– крстна коска (os sacrum)
– опашна коска (os coccygis)
– рбетен столб во целина
Коски на градниот кош
– градна коска (sternum)
– ребра (costae)
– граден кош во целина
Зглобови на трупот
– зглобови на рбетниот столб
– зглобови на градниот кош

4.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
Коски на лицето (ossa faciei)
Зглобови на главата и вратот
– виличен зглоб (art. temporomandibularis)
– горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)
– долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)
– окципитоаксијален спој (syndesmosis occipitoaxialis)

5.
Мускули на горниот екстремитет
– мускули на рамото
– мускули на надлактот
– мускули на подлактот
– мускули на шаката
Нерви на горниот екстремитет
– рамен нервен сплет (plexus brachialis)

6.
Мускули на долниот екстремитет
– мускули на колкот
– мускули на натколеницата
– мускули на потколеницата
– мускули на стапалото
Нерви на долниот екстремитет
– слабински нервен сплет (plexus lumbalis)
– крстен нервен сплет (plexus sacralis)

7.
Мускули на трупот
– мускули на ѕидовите на градниот кош
– мускули на ѕидовите на стомакот
– слаби места на ѕидовите на стомакот
– мускули на карлицата
Мускули на главата
– површински мускули на глава
– длабоки мускули на глава
Мускули на вратот
– мускули на предна страна на вратот
– мускули на задна страна на вратот
Нерви на трупот и главата
– меѓуребрени нерви (nn. intercostales)
– карличен нервен сплет (plexus pudendus)
– тртичен нервен сплет (plexus coccygeus)
– вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА Колоквиум од Анатомија со хистологија:
Локомоторен и периферен нервен систем

8.
Топографска анатомија на граден кош
– респираторен систем
– кардиоваскуларен систем

9.
Топографска анатомија на стомак
– дигестивен систем

10.
Топографска анатомија на стомак и карлица
– урогенитален систем

 

1. Наслов на наставниот предмет АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА
2. Код СФ-116
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт
4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) УКИМ – Медицински факултет

Катедра за анатомија, Катедра за хистологија

5. Степен на образование (прв односно втор циклус) Интегриран циклус
6.

 

Академска година/семестар Прва/I 7. Број на ЕКТС кредити 4
8. Наставник Раководител на катедрата за анатомија

проф. д-р Ј. Живадиновиќ*,

Катедра за хистологија проф. д-р Грацилија Кировска

*наставата ја изведуваат сите членови на катедрата

9. Предуслови за запишување на предметот нема
10. Цели на предметната програма:

·         Запознавање на анатомијата како природна, морфолошка наука и нејзиното значење во медицината.

·         Осознавање на основната макроскопска градба на човечкото тело

·         Изучување на анатомија на локомоторен и периферен нервен систем

·         Изучување на анатомија на останатите функционални системи

·         Осознавање на микроскопската градба на човечките органи и ткива

·         Изучување на топографија на екстремитети

·         Изучување на топографијата на граден кош, стомак и карлица

·         Употреба на стручна терминологија

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска  настава:

Анатомија (40 часа)

·         Вовед во анатомијата, анатомска номенклатура

·         Анатомија на локомоторен систем:

–          коски, зглобови и мускули на горен и долен екстремитет, труп и глава

·         Анатомија на периферен нервен систем:

·         Анатомија на останатите функционални системи:

–          респираторен систем

–          кардиоваскуларен систем

–          дигестивен систем

–          урогенитален систем

–          централен нервен систем

·         Жлезди со внатрешно лачење

·         Сетилни органи

Хистологија (10 часа)

·         Структурни карактеристики на еукариотските клетки

·         Структурни карактеристики на ткивата

·         Хистолошка грдба на одредени органски системи

(кардиоваскуларен, респираторен,уринарен, дигестивен и имунолошки

систем)

Практична настава:

Анатомија (10 часа)

·         Вежбање на коски, зглобови и мускули на  горен, долен екстремитет, труп и

глава

·         Топографска анатомија на екстремитети

·         Топографска анатомија на граден  кош, стомак и карлица

Хистологија (5 часа)

·         Опсервација на хистолошки препарати на ткива и органи со користење на

слајдови и/или микроскоп

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари
13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови
14. Распределба на распложивото време   65  часови предавања и вежби

55 часови домашно учење

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 50 часови
15.2. Вежби,

Семинари

15 часови
16. Други форми на активности 16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 55 часови
17. Начин на оценување                                                                                                    бодови
17.1 Континуирани проверки                                                                 Континуирани проверки (колоквиуми)

 – 2 писмени:

1. Анатомија: локомоторен и периферен нервен

систем

бодови   18 – 30

2.Хистологија: хистолошка градба на клетка, ткива и органи

бодови   12 – 20

 

17.2 Завршен испит Анатомија:

мин.-макс.

*Писмен дел                     бодови            18 – 30

**Практичен дел              бодови              6 – 10

 

*Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од респираторен, кардиоваскуларен, дигестивен, урогенитален, централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи.

**Практичниот дел од завршниот испит  опфаќа:

– препознавање и опис на анатомските елементи во состав на локомоторниот и периферниот нервен систем на изолирани коски и зглобови и на кадавери;

– препознавање и опис на органи и анатомски елементи во состав на респираторниот,

кардиоваскуларниот,  дигестивниот и урогениталниот систем на  фиксирани препарати и кадавери.

Студентот е должен да освои минимум  од предвидените бодови за секој дел одзавршниот испит, посебно, за да можат да му бидат впишани бодовите за завршниот испит. Во спротивно,завршниот испитсе смета за  неположен.

17.3 Семинарска работа/проект (презентација: усмена) Анатомија     

мин.-макс.

бодови       1 – 2

17.4 Активно учество                                                                           мин.-макс.

Теоретска настава                бодови      1 – 2

Практична настава               бодови      4 – 6

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

 

до 59 бода 5 (пет) F
од 60 до 68 бода 6 (шест) E
од 69 до 76 бода 7 (седум) D
од 77 до 84 бода 8 (осум) C
од 85 до 92 бода 9 (девет) B
од 93 до 100 бода 10 (десет) A
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава, како  и  изработка на семинарска работа

За да пристапи на завршен испит , студентот треба да ги положи континуираните проверки.

Доколку проверките не се положена во предвидената колоквиумска недела, студентот пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација од тест од неположените проверки и завршен испит.

Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.

Вид на активност Бодови
Анатомија Хистологија
Теоретска настава 0.5-1.0 0.5-1.0
Практична настава 2.5-4.0 1.5-2.0
Семинарска работа 1-2
Континуирана проверка 18-30 12-20
Завршен испит Писмен дел 18-30  
Практичен дел 6-10
                                 Вкупно 46-77 14-23
Вкупно:         60 100
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.
22. Литература
22.1. Задолжителна литература
1. Лазарова Д, Зафирова Б, Јурковиќ Д, Чадиковска Е, Бојаџиева Стојаноска Б, Додевски А, Трпковска Б. Анатомија на човекот. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2016.
2. Кироска Г.  Хистологија – скрипта за студентите на ТСС, Скопје 2009
22.2. Дополнителна литература
1. Анатомски атлас
2. Добрила Тосовска-Лазарова, Наташа Јаневска-Наќева, Марија Папазова, Ники Матвеева, Јулија Живадиновиќ. Анатомија на човекот – прв дел. Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, 2013.
3. Добрила Тосовска-Лазарова, Наташа Јаневска-Наќева, Марија Папазова, Ники Матвеева, Јулија Живадиновиќ. Анатомија на човекот – втор дел. Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, 2012.
4. Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Периферен нервен систем – клиничка анатомија. Скопје: МАРИВ-С; 2009.
5. Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Васкуларизација на мозокот. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2010.