Организација на наставата

 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1 ЗА РЕДОВНИTE СТУДЕНТИТЕ НА ТРИГОДИШНИ СТРУЧНИ СТУДИИ ИПЛОМИРАН РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОГ 

Кредити 4
Теоретска настава 40 часа Анатомија на функционалните системи: локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен, дигестивен, урогенитален, периферен и централен нервен систем. Жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи
Практична настава 10 часа Вежбање на одделни коски, зглобови и мускули на  горен, долен екстремитет, труп и глава.Топографска анатомија на горен и долен екстремитет

Топографска анатомија на граден кош, стомак и карлица

Наставници
Асистенти
Одговорен наставник проф. д-р Ј. Живадиновиќ

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          Анатомија Хистологија  
Теоретска настава 0.5-1 0.5-1 Бодови Оценка
Практична настава 2.5-4 1.5-2 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1-2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 18-30 12-20 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 18-30 77-84 8  (C)
Практичен испит 6-10 85-92 9  (B)
                                                                  Вкупно 46-77 14-23  
Вкупно:   60 – 100  

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба и пополнување на практикумот

–  да изработи семинарска работа  во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум Термин одреден од деканат АМФ.1 Локомоторен, респираторен и кардиоваскуларен систем.
Завршен испит *Завршен тест Термин одреден од деканат АМФ.1 Дигестивен, урогенитален, периферен, централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи.
Практичен испит  

 

2-3 дена после завршниот тест

Институт Препознавање и опис на анатомските елементи и органи во состав на локомоторниот и периферниот нервен систем, респираторниот,  кардиоваскуларниот, дигестивниот и урогениталниот систем
Семинарска работа На зададена тема Теми од функционалните системи
 • *За бројот и видот на прашањата од колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата: zivadinovikj@yahoo.com

 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1 ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ НА ТРИГОДИШНИ СТРУЧНИ СТУДИИ – ДИПЛОМИРАН РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОГ 

Кредити 4
Теоретска настава 16 часа Анатомија на  локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен, дигестивен и урогенитален систем
Практична настава 4 часа Демонстративни вежби од  коски, зглобови, мускули и крвни садови на  горен, долен екстремитет, труп и глава.

Топографска анатомија на граден кош, стомак и карлица

Наставници
Асистенти
Одговорен наставник проф. д-р Ј. Живадиновиќ

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          Анатомија Хистологија  
Теоретска настава 0.5-1 0.5-1 Бодови Оценка
Практична настава 2.5-4 1.5-2 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1-2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 18-30 12-20 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 18-30 77-84 8  (C)
Практичен испит 6-10 85-92 9  (B)
                                                                  Вкупно 46-77 14-23  
Вкупно:   60 – 100  

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присаство

–  практична настава со редовност и интерактивност на вежби

–  да изработи семинарска работа во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум Заедно со завршниот тест АМФ.1 Локомоторен, респираторен и кардиоваскуларен систем.
Завршен испит *Завршен тест Во термин одреден од Деканат АМФ.1 Дигестивен, урогенитален, периферен, централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи.
Практичен испит  

 

2-3 дена после завршниот тест

Институт Препознавање и опис на анатомските елементи и органи во состав на локомоторниот и периферниот нервен систем, респираторниот,  кардиоваскуларниот, дигестивниот и урогениталниот систем
Семинарска работа На зададена тема Теми од функционалните системи
 • *За бројот и видот на прашањата од колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com

 

ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1 

1.
Вовед во анатомија
Остеологија – општ дел

2.
Коски на горниот екстремитет
– клучна коска (clavicula)
– лопатка (scapula)
– рамена коска (humerus)

3.
Коски на горниот екстремитет
– радиус (radius)
– лакотна коска (ulna)
– коски на шаката (ossa manus)

4.
Синдезмологија – општ дел
Зглобови на горниот екстремитет
– рамен зглоб (art. humeri)
– зглоб на лактот (art. cubiti)
– зглобови на шаката (artt. manus)

5.
Коски на долниот екстремитет
– карлична коска (os coxae)
– коскена карлица (pelvis osseus)
– бутна коска (femur)

6.
Коски на долниот екстремитет
– голеница (tibia)
– лисница (fibula)
– коски на стапалото (ossa pedis)

7.
Зглобови на долниот екстремитет
– зглоб на колкот (art. coxae)
– зглоб на коленото (art. genus)
– зглобови на стапалото (artt. pedis)

8.
Коски на трупот
Рбетен столб (columna vertebralis)
– прешлени (vertebrae)
– крстна коска (os sacrum)
– опашна коска (os coccygis)
– рбетен столб во целина

9.
Коски на трупот
Коски на градниот кош
– градна коска (sternum)
– ребра (costae)
– граден кош во целина

10.
Зглобови на трупот
– зглобови на рбетниот столб
– зглобови на градниот кош

11.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– челна коска (os frontale)
– ситеста коска (os ethmoidale)

12.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– клинеста коска (os sphenoidale)
– тилна коска (os occipitale)

13.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– темена коска (os parietale)
– слепоочна коска (os temporale)

14.
Коски на главата
Коски на лицето (ossa faciei)
Зглобови на главата и вратот

15.
Миологија – општ дел
Мускули на горниот екстремитет
– мускули на рамото
– мускули на надлактот

16.
Мускули на горниот екстремитет
– мускули на подлактот
– мускули на шаката

17.
Мускули на долниот екстремитет
– мускули на колкот
– мускули на натколеницата

18.
Мускули на долниот екстремитет
– мускули на потколеницата
– мускули на стапалото

19.
Мускули на трупот
Мускули на ѕидовите на градниот кош
Мускули на ѕидовите на стомакот

20.
Слаби места на стомачните ѕидови
– слаби места на предно-надворешниот стомачен ѕид
– слаби места на задниот стомачен ѕид
Мускули на карлицата

21.
Мускули на главата
– површински мускули на глава
– длабоки мускули на глава
Мускули на вратот
– мускули на предна страна на врат
мускули на задна страна на врат

22.
Неврологија – општ дел
Периферен нервен систем
Черепни или капитални нерви

23.
Периферен нервен систем
Рбетни или спинални нерви
– вратен нервен сплет (plexus cervicalis)
– рамен нервен сплет (plexus brachialis)
– меѓуребрени нерви (nn. intercostales)

24.
Периферен нервен систем
– слабински нервен сплет (plexus lumbalis)
– крстен нервен сплет (plexus sacralis)
– карличен нервен сплет (plexus pudendus)
– тртичен нервен сплет (plexus coccygeus)
Автономен нервен систем

25.
Респираторен систем
– горни дишни патишта
– долни дишни патишта

26.
Респираторен систем
– бели дробови (pulmones)
– плевра (pleura

27.
Кардиоваскуларен систем
– срце (cor) – надворешен и внатрешен изглед

28.
Кардиоваскуларен систем
– срце (cor) – состав
– срцево кесе (pericardium)

29.
Систем на крвни садови
– мал крвоток
– голем крвоток
– систем на артериски крвни садови:
– белодробно стебло (truncus pulmonalis)
– аорта (aorta)

30.
Систем на крвни садови
– систем на венски крвни садови:
– белодробни вени (vv. pulmonales)
– систем на горна шуплива вена (v. cava superior)
– систем на долна шуплива вена (v. cava inferior)
– систем на портална вена (v. portae)

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1

1.
Вовед во анатомија
Коски на горниот екстремитет
– клучна коска (clavicula)
– лопатка (scapula)
– рамена коска (humerus)
– радиус (radius)
– лакотна коска (ulna)
– коски на шаката (ossa manus)
Зглобови на горниот екстремитет
– зглобови на рамениот појас
– рамен зглоб (art. humeri)
– зглоб на лактот (art. cubiti)
– зглобови на коските од подлактот
– зглобови на шаката (artt. manus)
2.
Коски на долниот екстремитет
– карлична коска (os coxae)
– карлица (pelvis osseus)
– бутна коска (femur)
– чашка (patella)
– голеница (tibia)
– лисница (fibula)
– коски на стапалото (ossa pedis)
Зглобови на долниот екстремитет
– зглобови на карлицата
– зглоб на колкот (art. coxae)
– зглоб на коленото (art. genus)
– зглобови на коските од потколеницата
– зглобови на стапалото (artt. pedis)
3.
Коски на трупот
Рбетен столб (columna vertebralis)
– прешлени (vertebrae)
– крстна коска (os sacrum)
– опашна коска (os coccygis)
– рбетен столб во целина
Коски на градниот кош
– градна коска (sternum)
– ребра (costae)
– граден кош во целина
Зглобови на трупот
– зглобови на рбетниот столб
– зглобови на градниот кош
4.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
Коски на лицето (ossa faciei)
Зглобови на главата и вратот
– виличен зглоб (art. temporomandibularis)
– горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)
– долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)
– окципитоаксијален спој (syndesmosis occipitoaxialis)

5.
Топографска анатомија на горен екстремитет
Мускули на горниот екстремитет
– мускули на рамото
– мускули на надлактот
– мускули на подлактот
– мускули на шаката
Нерви на горниот екстремитет
– рамен нервен сплет (plexus brachialis)

6.
Топографска анатомија на долен екстремитет
Мускули на долниот екстремитет
– мускули на колкот
– мускули на натколеницата
– мускули на потколеницата
– мускули на стапалото
Нерви на долниот екстремитет
– слабински нервен сплет (plexus lumbalis)
– крстен нервен сплет (plexus sacralis)

7.
Мускули на трупот
– мускули на ѕидовите на градниот кош
– мускули на ѕидовите на стомакот
– слаби места на ѕидовите на стомакот
– мускули на карлицата
Мускули на главата
– површински мускули на глава
– длабоки мускули на глава
Мускули на вратот
– мускули на предна страна на вратот
– мускули на задна страна на вратот
Нерви на трупот и главата
– меѓуребрени нерви (nn. intercostales)
– карличен нервен сплет (plexus pudendus)
– тртичен нервен сплет (plexus coccygeus)
– вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА Колоквиум од Анатомија 1:
Локомоторен и периферен нервен систем

8.
Топографска анатомија на граден кош
– респираторен систем

9.
Топографска анатомија на граден кош
– кардиоваскуларен систем – срце

10.
Топографска анатомија на граден кош
– кардиоваскуларен систем – крвни садови

 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 РЕДОВНИ СТУДЕНТИ

Кредити 4
Теоретска настава 30 часа Aнатомија на дигестивен, урогенитален и централен нервен систем. Жлезди со внатрешно лачење. Сетилни органи
Практична настава 15 часа  Топографска анатомија на абдомен и карлица
Наставници
Асистенти
Одговорен наставник

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                             

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          мин. макс.  
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1 2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 24 40 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 24 40 77-84 8  (C)
Практичен испит 6 10 85-92 9  (B)
Вкупно: 60 100  

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба

–  да изработи семинарска работа во Power Point  презентација на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

 Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум АМФ.1 Дигестивен и урогенитален систем
Завршен испит *Завршен тест АМФ.1 Жлезди со внатрешно лачење, сетилни органи и централен нервен систем
Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт Препознавање и опис  на органи  во состав на дигестивниот и урогениталниот систем содржани во абдоминална и карлична празнина
Семинарска работа Power Point  презентација на зададена тема во текот на теоретската настава, според  распоред Теми од функционалните системи
 • *За бројот и видот на прашањата од  колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од одговорниот наставник  XXX и на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com

АНАТОМИЈА 2 ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

Кредити 4
Теоретска настава 12 часа Aнатомија на дигестивен, урогенитален и централен нервен систем.
Практична настава  6 часа  Топографска анатомија на абдомен и карлица
Наставници
Асистенти
Одговорен наставник

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                             

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          мин. макс.  
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1 2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 24 40 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 24 40 77-84 8  (C)
Практичен испит 6 10 85-92 9  (B)
Вкупно: 60 100  

 Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со редовност и интерактивност на вежби

–  да изработи семинарска работа во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум ХХХ АМФ.1 Дигестивен и урогенитален систем
Завршен испит *Завршен тест ХХХ АМФ.1 Жлезди со внатрешно лачење, сетилни органи и централен нервен систем
Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт Препознавање и опис  на органи  во состав на дигестивниот и урогениталниот систем содржани во абдоминална и карлична празнина
Семинарска работа На зададена тема,  во писмена форма, се предава до  01.12.2017 г. Теми од функционалните системи
 • *За бројот и видот на прашањата од  колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од одговорниот наставник  XXX и на mail адреса од раководителот на Катедрата zivadinovikj@yahoo.com

 

ПРОГРАМА  ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2

 

1.
Дигестивен систем
– усна празнина (cavum oris)
– заби (dentes)
– тврдо непце (palatum durum)
– меко непце (palatum molle)

2. Дигестивен систем
– јазик (lingua)
– плунковни жлезди на усната празнина (glandulae oris)
– голтниково стеснување (isthmus faucium)
– непчен крајник (tonsilla palatina)

3.
Дигестивен систем
– голтник (pharynx)

4.
Топографска анатомија на стомак

5.
Дигестивен систем
– хранопровод (esophagus)
– желудник (gaster)

6.
Дигестивен систем
– тенко црево (intestinum tenuae)

7.
Дигестивен систем
– дебело црево (intestinum crassum)

8.
Дигестивен систем
– црн дроб (hepar) и жолчни патишта
– систем на портална вена (v.portae)

9.
Дигестивен систем
– панкреас (pancreas)
– слезина (lien)

10.
Урогенитален систем
– бубрег (ren) – morfolo{ki osobenosti i obvivki

11.
Урогенитален систем
– бубрег (ren) – градба

12.
Урогенитален систем
– изводни уринарни патишта на бубрегот
– мочовод (ureter)

13.
Топографска анатомија на карлица

14.
Урогенитален систем
– мочен меур (vesica urinaria)
– одводна мочна цевка (urethra)

15.
Урогенитален систем
– внатрешни машки полови органи

16.
Урогенитален систем
– внатрешни женски полови органи

17.
Жлезди со внатрешно лачење
– хипофиза (glandula pituitaria s. hypophysis)
– штитна жлезда (glandula thyroidea)
– паратироидни жлезди (glandulae parathyroideae)
– надбубрежна жлезда (glandula suprarenalis)

18.
Сетилни органи
Орган за вид (organum visus)
– очно јаболко (bulbus oculi) – обвивки на очното јаболко

19.
Сетилни органи
Орган за вид (organum visus)
– очно јаболко (bulbus oculi) – содржина на очното јаболко
Помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

20.
Сетилни органи
Орган за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)
– надворешно уво (auris externa)
– средно уво (auris media)

21.
Сетилни органи
Орган за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)
– внатрешно уво (auris interna)

22.
Централен нервен систем
– градба на централниот нервен систем
– поделба на централниот нервен систем
Рбетен мозок (medulla spinalis)

23.
Централен нервен систем
Мозочно стебло (truncus cerebri):
– подолжен мозок (medulla oblongata)
– мост (pons)

24.
Централен нервен систем
– среден мозок (mesencephalon)
Мал мозок (cerebellum)

25.
Централен нервен систем
Меѓумозок (diencephalon)

26.
Централен нервен систем
Завршен мозок (telencephalon)
– сива маса на мозочните хемисфери

27.
Централен нервен систем
Лимбичен систем
Завршен мозок (telencephalon)
– базални ганглии (nuclei basales)
– бела маса на мозочните хемисфери

28.
Централен нервен систем
Патишта на централниот нервен систем
– моторни патишта
– сензитивни патишта
– сензориелни патишта

29.
Централен нервен систем
Мозочни комори

30.
Централен нервен систем
Мозочници (meninges)
Крвни садови на централниот нервен систем

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2

1.
Дигестивен систем
– усна празнина (cavum oris)
– голтник (pharynx)
– хранопровод (esophagus)

2.
Топографска анатомија на стомак

3.
Дигестивен систем
– желудник (gaster)
– тенко црево (intestinum tenuae)
– дебело црево (intestinum crassum)

4.
Дигестивен систем
– црн дроб (hepar) и жолчни патишта
– систем на портална вена (v.portae)
– панкреас (pancreas)
– слезина (lien)

5.
Урогенитален систем
– бубрег (ren)

6.
Урогенитален систем
– изводни уринарни патишта на бубрегот
– мочовод (ureter)
– мочен меур (vesica urinaria)
– одводна мочна цевка (urethra)

7.
Топографска анатомија на карлица

8.
Урогенитален систем
– внатрешни машки полови органи

9.
Урогенитален систем
– внатрешни женски полови органи

II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА Колоквиум од Анатомија 2:
Дигестивен и урогенитален систем

10.
Сетилни органи

11.
Вежби од централен нервен систем
– морфологија на рбетен мозок (medulla spinalis)

12.
Вежби од централен нервен систем
– морфологија на мозочно стебло (truncus encephalicus)

13.
Вежби од централен нервен систем
– морфологија на мал мозок (cerebellum)

14.
Вежби од централен нервен систем
– морфологија на голем мозок (telencephalon)

15.
Вежби од централен нервен систем
– мозочни комори