Организација на наставата

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА (ДЕЛОТ ОД АНАТОМИЈА) ЗА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИТЕ 

Кредити 4
Теоретска настава 40 часа Анатомија на функционалните системи: локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен, дигестивен, урогенитален, периферен и централен нервен систем. Жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи
Практична настава 10 часа Вежбање на одделни коски, зглобови и мускули на  горен, долен екстремитет, труп и глава.Топографска анатомија на горен и долен екстремитет

Топографска анатомија на граден кош, стомак и карлица

Наставници
Асистенти
Одговорен наставник

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          Анатомија Хистологија  
Теоретска настава 0.5-1 0.5-1 Бодови Оценка
Практична настава 2.5-4 1.5-2 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1-2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 18-30 12-20 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 18-30 77-84 8  (C)
Практичен испит 6-10 85-92 9  (B)
                                                                  Вкупно 46-77 14-23  
Вкупно:   60 – 100  

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба и пополнување на практикумот

–  да изработи семинарска работа  во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум 29.10.2018 АМФ.1 Локомоторен, респираторен и кардиоваскуларен систем.
Завршен испит *Завршен тест Термин одреден од деканат АМФ.1 Дигестивен, урогенитален, периферен, централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи.
Практичен испит  

 

2-3 дена после завршниот тест

Институт Препознавање и опис на анатомските елементи и органи во состав на локомоторниот и периферниот нервен систем, респираторниот,  кардиоваскуларниот, дигестивниот и урогениталниот систем
Семинарска работа На зададена тема Теми од функционалните системи
 • *За бројот и видот на прашањата од колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата: zivadinovikj@yahoo.com

Членовите на Катедрата за анатомија Ви посакуваат успех во Вашите студии!!!

 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА (ДЕЛОТ ОД АНАТОМИЈА) ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ 

Кредити 4
Теоретска настава 16 часа Анатомија на  локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен, дигестивен и урогенитален систем
Практична настава 4 часа Демонстративни вежби од  коски, зглобови, мускули и крвни садови на  горен, долен екстремитет, труп и глава.

Топографска анатомија на граден кош, стомак и карлица

Наставници
Асистенти
Одговорен наставник

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          Анатомија Хистологија  
Теоретска настава 0.5-1 0.5-1 Бодови Оценка
Практична настава 2.5-4 1.5-2 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1-2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 18-30 12-20 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 18-30 77-84 8  (C)
Практичен испит 6-10 85-92 9  (B)
                                                                  Вкупно 46-77 14-23  
Вкупно:   60 – 100  

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присаство

–  практична настава со редовност и интерактивност на вежби

–  да изработи семинарска работа во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум Заедно со завршниот тест АМФ.1 Локомоторен, респираторен и кардиоваскуларен систем.
Завршен испит *Завршен тест Во термин одреден од Деканат АМФ.1 Дигестивен, урогенитален, периферен, централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи.
Практичен испит  

 

2-3 дена после завршниот тест

Институт Препознавање и опис на анатомските елементи и органи во состав на локомоторниот и периферниот нервен систем, респираторниот,  кардиоваскуларниот, дигестивниот и урогениталниот систем
Семинарска работа На зададена тема Теми од функционалните системи
 • *За бројот и видот на прашањата од колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com

ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА

1.
Вовед во анатомија
Остеологија – општ дел

2.
Коски на горниот екстремитет
– клучна коска (clavicula)
– лопатка (scapula)
– рамена коска (humerus)
– радиус (radius)
– лакотна коска (ulna)
– коски на шаката (ossa manus)

3.
Синдезмологија – општ дел
Зглобови на горниот екстремитет
– зглобови на рамениот појас
– рамен зглоб (art. humeri)
– зглоб на лактот (art. cubiti)
– зглобови на шаката (artt. manus)

4.
Коски на долниот екстремитет
– карлична коска (os coxae)
– бутна коска (femur)
– голеница (tibia)
– лисница (fibula)
– коски на стапалото (ossa pedis)

5.
Зглобови на долниот екстремитет
– зглоб на колкот (art. coxae)
– зглоб на коленото (art. genus)
– зглобови на стапалото (artt. pedis)

6.
Коски на трупот
Коски на градниот кош
– градна коска (sternum)
– ребра (costae)
Рбетен столб (columna vertebralis)
– прешлени (vertebrae)
– крстна коска (os sacrum)
– опашна коска (os coccygis)
Зглобови на трупот
– зглобови на рбетниот столб
– зглобови на градниот кош

7.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– челна коска (os frontale)
– ситеста коска (os ethmoidale)
– клинеста коска (os sphenoidale)
– тилна коска (os occipitale)

8.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– слепоочна коска (os temporale)
– темена коска (os parietale)
Коски на лицето (ossa faciei)
Зглобови на главата и вратот
– виличен зглоб (art. temporomandibularis)
– горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)
– долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)

9.
Миологија – општ дел
Мускули на горниот екстремитет
– мускули на рамото
– мускули на надлактот
– мускули на подлактот
– мускули на шаката

10.
Мускули на долниот екстремитет
– мускули на колкот
– мускули на надколеницата
– мускули на потколеницата
– мускули на стапалото

11.
Мускули на трупот
– мускули на градниот кош
– мускули на стомакот
– слаби места на ѕидовите на стомакот

12.
Мускули на главата и вратот
– мускули на главата
– мускули на вратот

13.
Топографска анатомија на граден кош

14.
Респираторен систем
– горни дишни патишта
– долни дишни патишта

15.
Респираторен систем
– бели дробови (pulmones)
– плевра (pleura

16.
Кардиоваскуларен систем
– срце (cor) – надворешен и внатрешен изглед

17.
Кардиоваскуларен систем
– срце (cor) – состав
– срцево кесе (pericardium)
Систем на крвни садови
– мал крвоток
– голем крвоток

18.
Кардиоваскуларен систем
Систем на крвни садови
– систем на артериски крвни садови
– систем на венски крвни садови

19.
Топографска анатомија на стомак

20.
Дигестивен систем
– усна празнина (cavum oris)
– голтник (pharynx)
– хранопровод (esophagus)

21.
Дигестивен систем
– желудник (gaster)
– тенко црево (intestinum tenuae)
– дебело црево (intestinum crassum)

22.
Дигестивен систем
– црн дроб (hepar) и жолчни патишта
– панкреас (pancreas)
– слезина (lien)

23.
Урогенитален систем
– бубрег (ren)

24.
Урогенитален систем
– изводни уринарни патишта на бубрегот
– уретер (ureter)
– мочен меур (vesica urinaria)
– уретра (urethra)

25.
Топографска анатомија на карлица

26.
Урогенитален систем
– внатрешни машки полови органи

27.
Урогенитален систем
– внатрешни женски полови органи

28.
Жлезди со внатрешно лачење
– хипофиза (glandula pituitaria s. hypophysis)
– штитна жлезда (glandula thyroidea)
– паратироидни жлезди (glandulae parathyroideae)
– надбубрежна жлезда (glandula suprarenalis)
– градна жлезда (thymus)

29.
Сетилни органи
– орган за вид (organum visus)

30.
Сетилни органи
– орган за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

31.
Неврологија – општ дел
Периферен нервен систем
– черепни или мозочни нерви

32.
Периферен нервен систем
– рбетни или спинални нерви
– вратен нервен сплет (plexus cervicalis)
– рамен нервен сплет (plexus brachialis)

33.
Периферен нервен систем
– меѓуребрени нерви (nn. Intercostales)
– слабински нервен сплет (plexus lumbalis)
– крсен нервен сплет (plexus sacralis)
Автономен или вегетативен нервен систем

34.
Централен нервен систем
– поделба на централниот нервен систем
Рбетен мозок (medulla spinalis)

35.
Централен нервен систем
Мозочно стебло (truncus cerebri):
– продолжен мозок (medulla oblongata)
– мост (pons)
– среден мозок (mesencephalon

36.
Централен нервен систем
Мал мозок (cerebellum)
Меѓумозок (diencephalon)

37.
Централен нервен систем
Завршен мозок (telencephalon)

38.
Централен нервен систем
Завршен мозок (telencephalon)
– лимбичен систем
– базални ганглии
– бела маса на мозочните хемисфери
Патишта на централниот нервен систем
– моторни патишта

39.
Централен нервен систем
Патишта на централниот нервен систем
– сензитивни патишта
– сензорни патишта

40.
Централен нервен систем
Мозочници (meninges)
Мозочни комори
Крвни садови на централниот нервен систем

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА

1.
Вовед во анатомија
Коски на горниот екстремитет
– клучна коска (clavicula)
– лопатка (scapula)
– рамена коска (humerus)
– радиус (radius)
– лакотна коска (ulna)
– коски на шаката (ossa manus)
Зглобови на горниот екстремитет
– зглобови на рамениот појас
– рамен зглоб (art. humeri)
– зглоб на лактот (art. cubiti)
– зглобови на коските од подлактот
– зглобови на шаката (artt. manus)
2.
Коски на долниот екстремитет
– карлична коска (os coxae)
– карлица (pelvis osseus)
– бутна коска (femur)
– чашка (patella)
– голеница (tibia)
– лисница (fibula)
– коски на стапалото (ossa pedis)
Зглобови на долниот екстремитет
– зглобови на карлицата
– зглоб на колкот (art. coxae)
– зглоб на коленото (art. genus)
– зглобови на коските од потколеницата
– зглобови на стапалото (artt. pedis)
3.
Коски на трупот
Рбетен столб (columna vertebralis)
– прешлени (vertebrae)
– крстна коска (os sacrum)
– опашна коска (os coccygis)
– рбетен столб во целина
Коски на градниот кош
– градна коска (sternum)
– ребра (costae)
– граден кош во целина
Зглобови на трупот
– зглобови на рбетниот столб
– зглобови на градниот кош

 

1. Наслов на наставниот предмет АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА
2. Код СМ С/Т-114
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана мед.сестра/техничар
4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) УКИМ – Медицински факултет

Катедра за анатомија, Катедра за хистологија

5. Степен на образование (прв односно втор циклус) Интегриран циклус
6.

 

Академска година/семестар

 

Прва/I 7. Број на ЕКТС кредити 4
8. Наставник Раководител на катедрата за анатомија

проф. д-р Ј. Живадиновиќ,

Раководител на катедрата за хистологија проф.д-р Лилјана Миленкова

*наставата ја изведуваат сите членови на катедрата

9. Предуслови за запишување на предметот нема
10. Цели на предметната програма:

·         Запознавање на анатомијата како природна, морфолошка наука и нејзиното значење во медицината.

·         Осознавање на основната макроскопска градба на човечкото тело

·         Изучување на анатомија на функционалните системи

·         Осознавање на микроскопската градба на човечките органи и ткива

·         Изучување на топографија на екстремитети

·         Изучување на топографија на граден кош, стомак и карлица

·         Употреба на стручна терминологија

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:

Анатомија (40 часа)

·         Вовед во анатомија,  анатомска номенклатура

·         Општа анатомија: вовед во остеологија, синдезмологија, миологија, ангиологија и неврологија.

·         Анатомија на функционални системи:

–          локомоторен систем

–          периферен нервен систем

–          респираторен систем

–          кардиоваскуларен систем

–          дигестивен систем

–          урогенитален систем

–          периферен и централен нервен систем

·         Жлезди со внатрешно лачење

·         Сетилни органи

Хистологија (10 часа)

·         Структурни карактеристики на еукариотските клетки

·         Структурни карактеристики на ткивата

·         Хистолошка грдба на одредени органски системи

(кардиоваскуларен, респираторен,уринарен, дигестивен и имунолошки систем)

Практична настава:

Анатомија (10 часа)

·         Вежбање на одделни коски, зглобови и мускули на  горен, долен екстремитет, труп и глава

·         Топографска анатомија на горен и долен екстремитет

·         Топографска анатомија на граден кош, стомак и карлица

Хистологија (5 часа)

·         Опсервација на хистолошки препарати на ткива и органи со користење на слајдови и/или микроскоп

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари
13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови
14. Распределба на распложивото време   65 часови предавања и вежби

55 часови домашно учење

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 50 часови
15.2. Вежби,

Семинари

15 часови
16. Други форми на активности 16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 55 часови
17. Начин на оценување                                                                                                    бодови
17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс.

Континуирани проверки (колоквиуми)

 – 2 писмени:

1. Анатомија: локомоторен, респираторен и кардиоваскуларен систем

бодови   18 – 30

2. Хистологија: хистолошка градба на клетка, ткива и органи

бодови   12 – 20

17.2 Завршен испит Анатомија:

мин.-макс.

*Писмен дел                     бодови            18 – 30

**Практичен дел              бодови              6 – 10

 *Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од дигестивен, урогенитален, периферен, централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи.

**Практичниот дел од завршниот испит  опфаќа:

– препознавање и опис на анатомските елементи во состав на локомоторниот и периферниот нервен систем на изолирани коски и зглобови и на кадавери;

– препознавање и опис на органи и анатомски елементи во состав на респираторниот,  кардиоваскуларниот, дигестивниот и урогениталниот систем на фиксирани препарати и кадавери.

Студентот е должен да освои минимум  од предвидените бодови за секој дел одзавршниот испит, посебно, за да можат да му бидат впишани бодовите за завршниот испит. Во спротивно,завршниот испитсе смета за  неположен.

17.3 Семинарска работа/проект (презентација: усмена)  Анатомија                                                  мин.-макс.

бодови      1 – 2

17.4 Активно учество                                                                          мин.-макс.

Теоретска настава                бодови      1- 2

Практична настава               бодови      4 – 6

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

 

до 59 бода 5 (пет) F
од 60 до 68 бода 6 (шест) E
од 69 до 76 бода 7 (седум) D
од 77 до 84 бода 8 (осум) C
од 85 до 92 бода 9 (девет) B
од 93 до 100 бода 10 (десет) A
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава, како  и  изработка на семинарска работа

За да пристапи на завршен испит , студентот треба да ги положи континуираните проверки.

Доколку проверките не се положена во предвидената колоквиумска недела, студентот пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација од тест од неположените проверки и завршен испит.

Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.

Вид на активност Бодови
Анатомија Хистологија
Теоретска настава 0.5-1.0 0.5-1.0
Практична настава 2.5-4.0 1.5-2.0
Семинарска работа 1-2
Континуирана проверка 18-30 12-20
Завршен испит Писмен дел 18-30  
Практичен дел 6-10
                                 Вкупно 46-77 14-23
Вкупно:         60 100
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.
22. Литература
22.1. Задолжителна литература
1.

 

Лазарова Д, Зафирова Б, Јурковиќ Д, Чадиковска Е, Бојаџиева Стојаноска Б, Додевски А, Трпковска Б. Анатомија на човекот. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2016.
2. Кироска Г.  Хистологија – скрипта за студентите на ТСС, Скопје 2009
22.2. Дополнителна литература
1. Анатомски атлас
2. Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Васкуларизација на мозокот. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2010.
3. Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Периферен нервен систем – клиничка анатомија. Скопје: МАРИВ-С; 2009.
4. Папазова М, Живадиновиќ Ј, Нетковски Ј. Клиничка анатомија на органот за слух и рамнотежа. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2014.
6.