Организација на наставата

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА (ДЕЛОТ ОД АНАТОМИЈА) ЗА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИТЕ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019г.

Кредити 4.5
Теоретска настава 30 часа Aнатомија на локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен и периферен нервен систем
Практична настава 15 часа – Топографска анатомија на горен и долен екстремитет

– Топографска анатомија на граден кош

Наставници проф. д-р М. Папазова, проф. д-р Ники Матвеева
Асистенти науч. сор. д-р Д. Јурковиќ, науч. сор.  д-р Б. Бојаџиева, науч. сор. д-р Аце Додевски, науч. ас. д-р Б. Трпковска
Одговорен наставник проф. д-р Ј. Живадиновиќ

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          мин. макс.  
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1 2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 24 40 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 24 40 77-84 8  (C)
Практичен испит 6 10 85-92 9  (B)
Вкупно: 60 100  

 Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба и пополнување на практикумот

–  да изработи семинарска работа во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

 

Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум 26.11.2018 АМФ.1  

Локомоторен и периферен нервен систем

Завршен испит *Завршен тест Термин одреден од деканат АМФ.1  

Респираторен и кардиоваскуларен систем

Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт Препознавање и опис  на анатомските елементи на локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен и периферен нервен систем
Семинарска работа На зададена тема,  во писмена форма, се предава до  01.12.2018 г. Теми од функционалните системи

 

 • *За бројот и видот на прашањата од  колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА (ДЕЛОТ ОД АНАТОМИЈА) ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИТЕ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019г.

Кредити 4.5
Теоретска настава 12 часа Aнатомија на локомоторен, респираторен, и кардиоваскуларен систем
Практична настава 6 часа – Топографска анатомија на горен и долен екстремитет

– Топографска анатомија на граден кош

Наставници науч. сор. д-р Д. Јурковиќ
Асистенти  науч. сор.  д-р Б. Бојаџиева, науч. сор. д-р Аце Додевски, ас. д-р Б. Трпковска
Одговорен наставник проф. д-р Ј. Живадиновиќ

Бодирање на активностите на                                                                                                                                         студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          мин. макс.  
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1 2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 24 40 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 24 40 77-84 8  (C)
Практичен испит 6 10 85-92 9  (B)
Вкупно: 60 100  

 Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со редовност и интерактивност на вежби

–  да изработи семинарска работа во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

 Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум Со завршниот испит АМФ.1  

Локомоторен и периферен нервен систем

Завршен испит *Завршен тест Термин одреден од деканат АМФ.1  

Респираторен и кардиоваскуларен систем

Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт Препознавање и опис  на анатомските елементи на локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен и периферен нервен систем
Семинарска работа На зададена тема,  во писмена форма, се предава до  01.12.2018 г. Теми од функционалните системи
 • *За бројот и видот на прашањата од  колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com


ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 

1.
Вовед во анатомија

2.
ГЛАВА И ВРАТ
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– челна коска (os frontale)
– ситеста коска (os ethmoidale)
– клинеста коска (os sphenoidale)
– тилна коска (os occipitale)

3.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– темена коска (os parietale)
– слепоочна коска (os temporale)

4.
Коски на главата
Коски на лицето (ossa faciei)
Зглобови на главата и вратот
– виличен зглоб (art. temporomandibularis)
– горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)
– долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)

5.
Мускули на главата
– поткожни мускули на главата
– длабоки мускули на главата
– фасции на главата

6. Мускули на вратот
– мускули на предна страна на вратот
– мускули на задна страна на вратот
– фасции на вратот

7.
Крвни садови на главата и вратот
Артериски крвни садови
– заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)
– надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)
– внатрешна каротидна артерија (a. carotis interna)
– потклучна артерија (a.subclavia)

8.
Крвни садови на главата и вратот
Венски крвни садови
– внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)
– надворешна југуларна вена (v. jugularis externa)

9.
Органи во главата и вратот
Усна празнина (cavum oris)
– предворје на усната празнина (vestibulum oris)
– заби (dentes)
– права усна празнина (cavum oris proprium)
– тврдо непце (palatum durum)
– меко непце (palatum molle)
– јазик (lingua)

10.
Органи во главата и вратот
Плунковни жлезди на усната празнина (glandullae oris)
Голтниково стеснување (isthmus faucium)
Непчен крајник (tonsilla palatina)

11.
Органи во главата и вратот
Голтник (pharynx)

12.
Органи во главата и вратот
Горни дишни патишта
– надворешен нос (nasus externus)
– носна празнина (cavum nasi)
– параназални синуси (sinus paranasales)

13.
Органи во главата и вратот
Грклан (larynx)
– морфолошки карактеристики на гркланот
– состав на гркланот

14.
Органи во главата и вратот
Грклан (larynx)
– гркланска празнина (cavum laryngis)

15.
Органи во главата и вратот
Грклан (larynx)
– орган за формирање на глас (glottis)
Штитна жлезда (glandula thyroidea)
Паратироидни жлезди (glandulae parathyroideae)

16.
Сетилни органи
Сетило за слух и рамнотежа
– надворешно уво (auris externa)

17.
Сетилни органи
Сетило за слух и рамнотежа
– средно уво (auris media)

18.
Сетилни органи
Сетило за слух и рамнотежа
– внатрешно уво (auris interna)

19.
Сетилни органи
Орган за вид (organum visus)

20.
НЕРВЕН СИСТЕМ
– поделба на нервниот систем
Периферен нервен систем
Черепни или мозочни нерви
– мирисни нерви (nn. olfactorii)
– оптички нерв (n. opticus)
– очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)
– трохлеарен нерв (n. trochlearis)
– тригранков нерв (n. trigeminus)
– очен абдукторен нерв (n. abducens)

21.
Периферен нервен систем
Черепни или мозочни нерви
– лицев нерв (n. facialis)
– вестибулокохлеарен нерв (n. vestibulocochlearis)
– јазичноголтников нерв (n.glossopharyngeus)
– нерв луталник (n. vagus)
– помошен нерв (n. accessorius)
– подјазичен нерв (n. hypoglossus)

22.
Периферен нервен систем
Рбетни или спинални нерви (nn.spinales)

23.
Централен нервен систем
– поделба и градба на централниот нервен систем
Рбетен мозок (medulla spinalis)

24.
Централен нервен систем
Мозочно стебло (truncus cerebri):
– продолжен мозок (medulla oblongata)
– мост (pons)
– среден мозок (mesencephalon)

25.
Централен нервен систем
Мал мозок (cerebellum)
Меѓумозок (diencephalon)

26.
Централен нервен систем
Завршен мозок (telencephalon)
– надворешен изглед на мозочните хемисфери

27.
Централен нервен систем
Завршен мозок (telencephalon
– лимбички систем
– мозочна кора (cortex cerebri)
– супкортикална сива маса,базални ганглии јадра (nuclei basales)
– бела маса на завршниот мозок

28.
Централен нервен систем
Патишта на централниот нервен систем
– моторни патишта
– сензитивни патишта

29.
Централен нервен систем
Патишта на централниот нервен систем
– сензорни патишта

30.
Централен нервен систем
Mозочници (meninges)
Mозочни комори
Kрвни садови на централниот нервен систем

31.
ГРАДЕН КОШ
– топографска поделба на градниот кош
Коски и зглобови на ѕидовите од градниот кош
Мускули на градниот кош
– респираторни мускули на ѕидовите од градниот кош
– помошни респираторни мускули на вратот и горниот екстремитет

32.
Органи во градниот кош
– дишник (trachea)
– главни дишници (bronchi principales)
– бели дробови (pulmones)
– плевра (pleura

33.
Органи во градниот кош
– срце (cor)
хранопровод (esophagus)
Крвни садови на градниот кош
Нерви на градниот кош

34.
СТОМАК
– топографска поделба на стомакот
Органи во перитонеалната празнина

35.
Органи во перитонеалната празнина

36.

Органи во ретроперитонеалниот простор
Крвни садови на стомакот
Нерви на стомакот

37.
КАРЛИЦА
– топографска поделба на карлицата
Органи во карличната празнина

38.
Крвни садови на карлицата
Нерви на карлицата

39.
ГОРЕН ЕКСТРЕМИТЕТ
– коски и зглобови на горниот екстремитет
– мускули на горниот екстремитет
– крвни садови на горниот екстремитет
– нерви на горниот екстремитет

40.
ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ
– коски и зглобови на долниот екстремитет
– мускули на долниот екстремитет
– крвни садови на долниот екстремитет
– нерви на долниот екстремитет

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 

1.
Вовед во анатомија
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– челна коска (os frontale)
– ситеста коска (os ethmoidale)
– клинеста коска (os sphenoidale)
– тилна коска (os occipitale)

2.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– темена коска (os parietale)
– слепоочна коска (os temporale)

3.
Коски на главата
Коски на лицето (ossa faciei)
Зглобови на главата и вратот
– виличен зглоб (art. temporomandibularis)
– горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)
– долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)

4.
Мускули на главата и вратот
– поткожни мускули на главата
– длабоки мускули на главата
– мускули на предна страна на вратот
– мускули на задна страна на вратот

5.
Крвни садови и нерви на главата и вратот
Артериски крвни садови
– заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)
– надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)
– внатрешна каротидна артерија (a. carotis interna)
– потклучна артерија (a.subclavia)
Венски крвни садови
– внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)
– надворешна југуларна вена (v. jugularis externa)
Черепни или мозочни нерви
Рбетни или спинални нерви

6.
Органи во главата и вратот
– усна празнина (cavum oris)
– органи на усната празнина
– голтник (pharynx)
– носна празнина ((cavum nasi)

7.
Органи во главата и вратот
– грклан (larynx)
Сетилни органи
– сетило за слух и рамнотежа

II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА
Колоквиум од Анатомија со хистологија: Коски, зглобови, мускули, крвни садови и органи на главата и вратот. Сетилни органи.

8.
Топографска анатомија на граден кош
– топографска поделба на градниот кош
– коски, зглобови и мускули на ѕидовите од градниот кош
– органи на градниот кош
– крвни садови и нерви на градниот кош
Топографска анатомија на горен екстремитет
– топографска поделба на горниот екстремитет
– коски, зглобови, крвни садови и нерви на горниот екстремитет

9.
Топографска анатомија на стомак
– топографска поделба на стомакот
– органи во перитонеалната празнина
– органи во ретроперитонеалниот простор
– крвни садови и нерви на стомакот

10.
Топографска анатомија на карлица
– топографска поделба на карлицата
– органи во карличната празнина
– крвни садови и нерви на карлицата
Топографска анатомија на долен екстремитет
– топографска поделба на долниот екстремитет
– коски, зглобови, крвни садови и нерви на долниот екстремитет