Организација на наставата

1. Наслов на наставниот предмет АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА
2. Код СЛ-115
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед
4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) УКИМ – Медицински факултет

Катедра за анатомија, Катедра за хистологија

5. Степен на образование (прв односно втор циклус) Интегриран циклус
6.

 

Академска година/семестар

 

Прва/I 7. Број на ЕКТС кредити 5
8. Наставник Раководител на катедрата за анатомија

проф. д-р Ј. Живадиновиќ*,

Катедра за хистологија проф. д-р Невена Костовска

*наставата ја изведуваат сите членови на катедрата

9. Предуслови за запишување на предметот нема
10. Цели на предметната програма:

·         Запознавање на анатомијата како природна, морфолошка наука и нејзиното значење во медицината.

·         Осознавање на основната макроскопска градба на човечкото тело

·         Изучување на анатомија на глава и врат

·         Изучување на анатомија на граден  кош, стомак,  карлица и екстремитети

·         Осознавање на микроскопската градба на усната празнина, горните респираторни патишта и увото, како и на настанувањето на вродените аномалии на овие регии

·         Изучување на топографијата на глава и врат, граден  кош, стомак, карлица и екстремитети

·         Употреба на стручна терминологија

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска  настава:

Анатомија (40 часа)

·         Вовед во анатомија,  анатомска номенклатура

·         Општа анатомија: вовед во остеологија, синдезмологија, миологија, ангиологија и неврологија.

·         Анатомија на глава и врат:

– коски, мускули, крвни садови и органи на главата и вратот

– периферен нервен систем

– централен нервен систем

– сетило за слух и рамнотежа

– останати сетилни органи

·         Анататомија на граден кош

·         Анататомија  на стомак

·         Анатомија  на карлица

·         Анатомија на екстремитети

Хистологија (15 часа)

·         Структурни карактеристики на ткивата

·         Хистолошка грдба на усна празнина, горни дишни патишта и уво

·         Ембрионален развиток и настанување на вродени аномалии на усна празнина, горни дишни патишта и уво

Практична настава:

Анатомија (10 часа)

·         Вежбање на коски, зглобови, мускули, крвни садови и органи на главата и вратот

·         Топографска анатомија на граден  кош, стомак, карлица и екстремитети

Хистологија (5 часа)

·         Опсервација на хистолошки препарати на ткива и органи со користење на микроскоп, микрофотографии и слајдови

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари
13. Вкупен расположив фонд на време 150 часови
14. Распределба на распложивото време 70 часови предавања и вежби

80 часови домашно учење

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 55 часови
15.2. Вежби,

Семинари

15 часови
16. Други форми на активности 16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 80 часови
17. Начин на оценување                                                                                                    бодови
17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс.

Континуирани проверки (колоквиуми)

 – 2 писмени:

1. Анатомија: Коски, зглобови, мускули, крвни садови и органи на главата и вратот. Сетилни органи.

бодови   15 – 25

2. Хистологија: хистолошка градба, ембрионален развиток и настанување на вродени аномалии на усната празнина, увото и горните респираторни патишта

бодови   15 – 25

17.2 Завршен испит Анатомија:

мин.-макс.

*Писмен дел                     бодови            18 – 30

**Практичен дел              бодови              6 – 10

 

*Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од периферен и централен нервен систем, анатомија на граден кош, стомак, карлица и екстремитети

**Практичниот дел од завршниот испит  опфаќа:

– препознавање и опис на  коски, мускули, крвни садови и органи  на главата и вратот на изолирани коски, фиксирани препарати и кадавери;

– препознавање и опис на органи во состав на респираторниот систем содржани во градната празнина на кадавери и фиксирани препарати.

 

Студентот е должен да освои минимум  од предвидените бодови за секој дел одзавршниот испит, посебно, за да можат да му бидат впишани бодовите за завршниот испит. Во спротивно,завршниот испитсе смета за  неположен.

 

17.3 Семинарска работа/проект (презентација: усмена)                                                              мин.-макс.

бодови       1- 2

17.4 Активно учество                                                             мин.-макс.

Теоретска настава                бодови      1- 2

Практична настава               бодови      4- 6

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

 

до 59 бода 5 (пет) F
од 60 до 68 бода 6 (шест) E
од 69 до 76 бода 7 (седум) D
од 77 до 84 бода 8 (осум) C
од 85 до 92 бода 9 (девет) B
од 93 до 100 бода 10 (десет) A
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава, како  и изработка на семинарска тема

 

За да пристапи на завршен испит , студентот треба да ги положи континуираните проверки.

Доколку проверките не се положена во предвидената колоквиумска недела, студентот пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација од тест од неположените проверки и завршен испит.

 

Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит

Вид на активност Бодови
Анатомија Хистологија
Теоретска настава 0.5-1.0 0.5-1.0
Практична настава 2.5-4.0 1.5-2.0
Семинарска работа 1-2
Континуирана проверка 15-25 15-25
Завршен испит Писмен дел 18-30  
Практичен дел 6-10
                                 Вкупно 43-72 17-28
Вкупно:         60 100
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.
22. Литература
22.1. Задолжителна литература
1. Матвеева Н, Папазова М, Живадиновиќ Ј, Зафирова Б, Чадиковска Е, Бојаџиева Б, Додевски А, Трпковска Б. Анатомија  за студентите од Тригодишните стручни студии за дипломиран логопед.Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, 2019.
2. Костовска Н, Миленкова Л. Хистолошка градба на ткивата. Скопје, 2003
3. Миленкова Л, Костовска Н, Бајрактарова Б. Хистолоша градба и ембрионален развиток на усната празнина, Скопје
22.2. Дополнителна литература
1. Анатомски атлас
2. Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Васкуларизација на мозокот. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2010.
3. Папазова М, Живадиновиќ Ј, Нетковски Ј. Клиничка анатомија на органот за слух и рамнотежа. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2014.
4. Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Периферен нервен систем – клиничка анатомија. Скопје: МАРИВ-С; 2009.
5. Папазова М, Живадиновиќ Ј, Нетковски Ј. Клиничка анатомија на носот. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2016.
6.
7.

 

 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА (ДЕЛОТ ОД АНАТОМИЈА) ЗА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ

Кредити 4.5
Теоретска настава 30 часа Aнатомија на локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен и периферен нервен систем
Практична настава 15 часа – Топографска анатомија на горен и долен екстремитет

– Топографска анатомија на граден кош

Наставници
Асистенти
Одговорен наставник проф. д-р Н. Матвеева

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          мин. макс.  
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1 2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 24 40 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 24 40 77-84 8  (C)
Практичен испит 6 10 85-92 9  (B)
Вкупно: 60 100  

 Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба и пополнување на практикумот

–  да изработи семинарска работа во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

 

Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум Термин одреден од деканат АМФ.1  

Локомоторен и периферен нервен систем

Завршен испит *Завршен тест Термин одреден од деканат АМФ.1  

Респираторен и кардиоваскуларен систем

Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт Препознавање и опис  на анатомските елементи на локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен и периферен нервен систем
Семинарска работа На зададена тема Теми од функционалните системи

 

 • *За бројот и видот на прашањата од  колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА (ДЕЛОТ ОД АНАТОМИЈА) ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

Кредити 4.5
Теоретска настава 12 часа Aнатомија на локомоторен, респираторен, и кардиоваскуларен систем
Практична настава 6 часа – Топографска анатомија на горен и долен екстремитет

– Топографска анатомија на граден кош

Наставници
Асистенти
Одговорен наставник проф. д-р Н. Матвеева

Бодирање на активностите на                                                                                                                                         студентот:                                                                                                                                            

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          мин. макс.  
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1 2 60-68 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) 1 – писмена 24 40 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 24 40 77-84 8  (C)
Практичен испит 6 10 85-92 9  (B)
Вкупно: 60 100  

 Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со редовност и интерактивност на вежби

–  да изработи семинарска работа во писмена форма на зададена тема.

 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положена континуирана проверка.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположенита континуирана проверка и завршен испит.

 Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
*Колоквиум Со завршниот испит АМФ.1  

Локомоторен и периферен нервен систем

Завршен испит *Завршен тест Термин одреден од деканат АМФ.1  

Респираторен и кардиоваскуларен систем

Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт Препознавање и опис  на анатомските елементи на локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен и периферен нервен систем
Семинарска работа На зададена тема Теми од функционалните системи
 • *За бројот и видот на прашањата од  колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
 • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com


ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 

1.
Вовед во анатомија

2.
ГЛАВА И ВРАТ
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– челна коска (os frontale)
– ситеста коска (os ethmoidale)
– клинеста коска (os sphenoidale)
– тилна коска (os occipitale)

3.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– темена коска (os parietale)
– слепоочна коска (os temporale)

4.
Коски на главата
Коски на лицето (ossa faciei)
Зглобови на главата и вратот
– виличен зглоб (art. temporomandibularis)
– горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)
– долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)

5.
Мускули на главата
– поткожни мускули на главата
– длабоки мускули на главата
– фасции на главата

6. Мускули на вратот
– мускули на предна страна на вратот
– мускули на задна страна на вратот
– фасции на вратот

7.
Крвни садови на главата и вратот
Артериски крвни садови
– заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)
– надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)
– внатрешна каротидна артерија (a. carotis interna)
– потклучна артерија (a.subclavia)

8.
Крвни садови на главата и вратот
Венски крвни садови
– внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)
– надворешна југуларна вена (v. jugularis externa)

9.
Органи во главата и вратот
Усна празнина (cavum oris)
– предворје на усната празнина (vestibulum oris)
– заби (dentes)
– права усна празнина (cavum oris proprium)
– тврдо непце (palatum durum)
– меко непце (palatum molle)
– јазик (lingua)

10.
Органи во главата и вратот
Плунковни жлезди на усната празнина (glandullae oris)
Голтниково стеснување (isthmus faucium)
Непчен крајник (tonsilla palatina)

11.
Органи во главата и вратот
Голтник (pharynx)

12.
Органи во главата и вратот
Горни дишни патишта
– надворешен нос (nasus externus)
– носна празнина (cavum nasi)
– параназални синуси (sinus paranasales)

13.
Органи во главата и вратот
Грклан (larynx)
– морфолошки карактеристики на гркланот
– состав на гркланот

14.
Органи во главата и вратот
Грклан (larynx)
– гркланска празнина (cavum laryngis)

15.
Органи во главата и вратот
Грклан (larynx)
– орган за формирање на глас (glottis)
Штитна жлезда (glandula thyroidea)
Паратироидни жлезди (glandulae parathyroideae)

16.
Сетилни органи
Сетило за слух и рамнотежа
– надворешно уво (auris externa)

17.
Сетилни органи
Сетило за слух и рамнотежа
– средно уво (auris media)

18.
Сетилни органи
Сетило за слух и рамнотежа
– внатрешно уво (auris interna)

19.
Сетилни органи
Орган за вид (organum visus)

20.
НЕРВЕН СИСТЕМ
– поделба на нервниот систем
Периферен нервен систем
Черепни или мозочни нерви
– мирисни нерви (nn. olfactorii)
– оптички нерв (n. opticus)
– очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)
– трохлеарен нерв (n. trochlearis)
– тригранков нерв (n. trigeminus)
– очен абдукторен нерв (n. abducens)

21.
Периферен нервен систем
Черепни или мозочни нерви
– лицев нерв (n. facialis)
– вестибулокохлеарен нерв (n. vestibulocochlearis)
– јазичноголтников нерв (n.glossopharyngeus)
– нерв луталник (n. vagus)
– помошен нерв (n. accessorius)
– подјазичен нерв (n. hypoglossus)

22.
Периферен нервен систем
Рбетни или спинални нерви (nn.spinales)

23.
Централен нервен систем
– поделба и градба на централниот нервен систем
Рбетен мозок (medulla spinalis)

24.
Централен нервен систем
Мозочно стебло (truncus cerebri):
– продолжен мозок (medulla oblongata)
– мост (pons)
– среден мозок (mesencephalon)

25.
Централен нервен систем
Мал мозок (cerebellum)
Меѓумозок (diencephalon)

26.
Централен нервен систем
Завршен мозок (telencephalon)
– надворешен изглед на мозочните хемисфери

27.
Централен нервен систем
Завршен мозок (telencephalon
– лимбички систем
– мозочна кора (cortex cerebri)
– супкортикална сива маса,базални ганглии јадра (nuclei basales)
– бела маса на завршниот мозок

28.
Централен нервен систем
Патишта на централниот нервен систем
– моторни патишта
– сензитивни патишта

29.
Централен нервен систем
Патишта на централниот нервен систем
– сензорни патишта

30.
Централен нервен систем
Mозочници (meninges)
Mозочни комори
Kрвни садови на централниот нервен систем

31.
ГРАДЕН КОШ
– топографска поделба на градниот кош
Коски и зглобови на ѕидовите од градниот кош
Мускули на градниот кош
– респираторни мускули на ѕидовите од градниот кош
– помошни респираторни мускули на вратот и горниот екстремитет

32.
Органи во градниот кош
– дишник (trachea)
– главни дишници (bronchi principales)
– бели дробови (pulmones)
– плевра (pleura

33.
Органи во градниот кош
– срце (cor)
хранопровод (esophagus)
Крвни садови на градниот кош
Нерви на градниот кош

34.
СТОМАК
– топографска поделба на стомакот
Органи во перитонеалната празнина

35.
Органи во перитонеалната празнина

36.

Органи во ретроперитонеалниот простор
Крвни садови на стомакот
Нерви на стомакот

37.
КАРЛИЦА
– топографска поделба на карлицата
Органи во карличната празнина

38.
Крвни садови на карлицата
Нерви на карлицата

39.
ГОРЕН ЕКСТРЕМИТЕТ
– коски и зглобови на горниот екстремитет
– мускули на горниот екстремитет
– крвни садови на горниот екстремитет
– нерви на горниот екстремитет

40.
ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ
– коски и зглобови на долниот екстремитет
– мускули на долниот екстремитет
– крвни садови на долниот екстремитет
– нерви на долниот екстремитет

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 

1.
Вовед во анатомија
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– челна коска (os frontale)
– ситеста коска (os ethmoidale)
– клинеста коска (os sphenoidale)
– тилна коска (os occipitale)

2.
Коски на главата
Коски на черепот (ossa cranii)
– темена коска (os parietale)
– слепоочна коска (os temporale)

3.
Коски на главата
Коски на лицето (ossa faciei)
Зглобови на главата и вратот
– виличен зглоб (art. temporomandibularis)
– горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)
– долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)

4.
Мускули на главата и вратот
– поткожни мускули на главата
– длабоки мускули на главата
– мускули на предна страна на вратот
– мускули на задна страна на вратот

5.
Крвни садови и нерви на главата и вратот
Артериски крвни садови
– заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)
– надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)
– внатрешна каротидна артерија (a. carotis interna)
– потклучна артерија (a.subclavia)
Венски крвни садови
– внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)
– надворешна југуларна вена (v. jugularis externa)
Черепни или мозочни нерви
Рбетни или спинални нерви

6.
Органи во главата и вратот
– усна празнина (cavum oris)
– органи на усната празнина
– голтник (pharynx)
– носна празнина ((cavum nasi)

7.
Органи во главата и вратот
– грклан (larynx)
Сетилни органи
– сетило за слух и рамнотежа

II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА
Колоквиум од Анатомија со хистологија: Коски, зглобови, мускули, крвни садови и органи на главата и вратот. Сетилни органи.

8.
Топографска анатомија на граден кош
– топографска поделба на градниот кош
– коски, зглобови и мускули на ѕидовите од градниот кош
– органи на градниот кош
– крвни садови и нерви на градниот кош
Топографска анатомија на горен екстремитет
– топографска поделба на горниот екстремитет
– коски, зглобови, крвни садови и нерви на горниот екстремитет

9.
Топографска анатомија на стомак
– топографска поделба на стомакот
– органи во перитонеалната празнина
– органи во ретроперитонеалниот простор
– крвни садови и нерви на стомакот

10.
Топографска анатомија на карлица
– топографска поделба на карлицата
– органи во карличната празнина
– крвни садови и нерви на карлицата
Топографска анатомија на долен екстремитет
– топографска поделба на долниот екстремитет
– коски, зглобови, крвни садови и нерви на долниот екстремитет