Организација на наставата

1. Наслов на наставниот предмет АНАТОМИЈА
2. Код
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии
4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) УКИМ – Медицински факултет

Катедра за анатомија

5. Степен на образование (прв односно втор циклус) Прв циклус
6.

 

Академска година/семестар

 

Прва/I 7. Број на ЕКТС кредити 6
8. Наставник Раководител на катедрата за анатомија

проф. д-р Ј. Живадиновиќ,

*наставата ја изведуваат сите членови на катедрата

9. Предуслови за запишување на предметот нема
10. Цели на предметната програма:

·         Запознавање на анатомијата како природна, морфолошка наука и нејзиното значење во медицината.

·         Осознавање на основната макроскопска градба на човечкото тело

·         Изучување на анатомија на функционалните системи

·         Изучување на топографија на екстремитети

·         Изучување на топографија на граден кош, стомак и карлица

·         Изучување на топографија на глава, врат

·         Изучување на анатомија на сетила, централен и периферен нервен систем

·         Употреба на стручна терминологија

11. Содржина на предметната програма:

 

Теоретска настава:

Анатомија 15 часа

·         Вовед во анатомија,  анатомска номенклатура

·         Општа анатомија: вовед во остеологија, синдезмологија, миологија, ангиологија и неврологија.

·         Анатомија на функционални системи:

–          локомоторен систем

–          периферен нервен систем

–          респираторен систем

–          кардиоваскуларен систем

–          дигестивен систем

–          урогенитален систем

–          централен нервен систем и сетила

–          ендокрин систем

 

Практична настава:

Анатомија 30 часа

·         Вежбање на одделни коски, зглобови и мускули на  горен, долен екстремитет, труп и глава

·         Топографска анатомија на горен и долен екстремитет

·         Топографска анатомија на граден кош, стомак и карлица

·         Топографска анатомија на глава и врат

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари
13. Вкупен расположив фонд на време 162 часови
14. Распределба на распложивото време   45 часови предавања и вежби

117 часови домашно учење, подготовка за колоквиум, испит, семинари

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 15 часови
15.2. Вежби,

Семинари

30 часови
16. Други форми на активности 16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 117 часови
17. Начин на оценување                                                                                                    бодови
17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс. бодови                                                                       24 – 40

Континуирана проверка (колоквиум)

 – 1 писмена:

1. локомоторен, респираторен, кардиоваскуларен и периферен нервен систем

 

 

17.2 Завршен испит Анатомија:

мин.-макс.

*Писмен дел                     бодови            24 – 40

**Практичен дел              бодови              6 – 10

 

*Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од дигестивен, урогенитален, централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетилни органи.

**Практичниот дел од завршниот испит  опфаќа:

– препознавање и опис на анатомските елементи во состав на локомоторниот и периферниот нервен систем на изолирани коски и зглобови и на кадавери;

– препознавање и опис на органи и анатомски елементи во состав на респираторниот,  кардиоваскуларниот, дигестивниот и урогениталниот систем на фиксирани препарати и кадавери.

Студентот е должен да освои минимум  од предвидените бодови за секој дел одзавршниот испит, посебно, за да можат да му бидат впишани бодовите за завршниот испит. Во спротивно,завршниот испитсе смета за  неположен.

 

17.3 Семинарска работа/проект (презентација: усмена)  Анатомија     

мин.-макс.

бодови      1 – 2

17.4 Активно учество                                                             мин.-макс.

Теоретска настава                бодови      1- 2

Практична настава               бодови      4 – 6

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

 

до 59 бода 5 (пет) F
од 60 до 68 бода 6 (шест) E
од 69 до 76 бода 7 (седум) D
од 77 до 84 бода 8 (осум) C
од 85 до 92 бода 9 (девет) B
од 93 до 100 бода 10 (десет) A
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава, како  и  изработка на семинарска работа

 

За да пристапи на завршен испит, студентот треба да ја положи континуираната проверка.

Доколку проверката не е положена во предвидената колоквиумска недела, студентот пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација од тест од неположените проверки и завршен испит.

 

Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.

Вид на активност
Анатомија
Теоретска настава 1-2
Практична настава 4-6
Семинарска работа 1-2
Континуирана проверка 24-40
Завршен испит Писмен дел 24-40
Практичен дел 6-10
                                 Вкупно 60-100
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.
22. Литература
22.1. Задолжителна литература
1.

 

Лазарова Д, Зафирова Б, Јурковиќ Д, Чадиковска Е, Бојаџиева Стојаноска Б, Додевски А, Трпковска Б. Анатомија на човекот. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2016.
22.2. Дополнителна литература
1. Анатомски атлас

 

 

ПРОГРАМА

ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА

 

ЧАС СОДРЖИНА
 

09.11.2020

 

Вовед во анатомија, анатомска номенклатура

Општа анатомија: вовед во остеологија,

синдезмологија,миологија,ангиологија и неврологија

 

10.11.2020

 

Анатомија на функционални системи

–       Локомоторен систем

–       Систем на коски

 

11.11.2020

 

Анатомија на функционални системи

–       Локомоторен систем

–       Систем на зглобови и мускули

 

12.11.2020

 

Анатомија на функционални системи

–       Респираторен систем

 

13.11.2020

 

Анатомија на функционални системи

–       Кардиоваскуларен систем

–       Срце

–       Крвни садови и лимфен систем

 

23.11.2020

 

Анатомија на функционални системи

Дигестивен систем

 

24.11.2020

 

Анатомија на функционални системи

–       Уринарен систем

 

25.11.2020

Анатомија на функционални системи

–       Генитален систем

 

26.11.2020

Анатомија на функционални системи

–       Нервен систем

–       Периферен нервен систем

–       Централен нервен систем

 

27.11.2020

Анатомија на функционални системи

–       Ендокрин систем