Испитни прашања

  1. Општа анатомија: оснаовни познавања од остеологија, синдезмологија, миологија, ангиологија и неврологија
  2. Локомоторен систем: коски, зглобови, мускули
  3. Респираторен систем: дишни патишта, бели дробови, плевра
  4. Кардиоваскуларен систем: срце, крвни садови (мал и голем крвоток), лимфен систем
  5. Дигестивен систем
  6. Уринарен систем
  7. Генитален систем
  8. Периферен нервен систем
  9. Централен нервен систем
  10. Ендокрин систем