Распоред на наставата

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 2018/19

 

ДАТА СОДРЖИНА
25. 02. – 01. 03. 2019

 

 

 

1. Топографска поделба на главата и вратот

Површински елементи на лицето и вратот:

–       поткожни мускули на главата и вратот

–       површинска слепоочна артерија, вена и нерв (a. v. et n. temporalis superficialis)

–       надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis externa et anterior)

–       лицева артерија и вена (a. et v. facialis)

–       лицев нерв (n. facialis) – завршни гранки

–       површински лист од вратната фасција (lamina superficialis fasciae cervicalis)

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis) – сензитивни гранки

–       сензитивна инервација на лицето

 

04. 03. – 08. 03. 2019 2. Паротидномасетерична регија (regio parotideomasseterica)

–       масетерична регија

паротидна регија: паротидна ложа-ѕидови и содржина

11. 03. – 15. 03. 2019 3. Предна регија на вратот (regio colli anterior)

–       надхиоидни и подхиоидни мускули (mm. suprahyoidei et infrahyoidei)

–       подвиличен триаголник (trigonum submandibulare)

–       каротиден триаголник (trigonum caroticum)

–       каротиден триаголник (trigonum caroticum)

–       подвилична и подјазична жл. (gl.submandibularis et sublingualis)

–       предтрахеален лист од вратната фасција (lamina pretrachealis fasciae cervicalis)

 

18. 03. – 22. 03. 2019 4. Стерноклеидомастоидна регија (regio sternocleidomastoidea)

–       стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

–        заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

–        надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)

–        внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

–        нерв луталник (n. vagus)

 

25. 03. – 29. 03. 2019

 

 

 

 

 

 

 

5. Бочна регија на вратот (regio colli lateralis)

–       скаленски мускули (mm. scaleni)

–       потклучна артерија и вена (a. et v. subclavia)

–       предвертебрален лист од вратната фасција (lamina prevertebralis fasciae cervicalis)

–       предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

–       симпатикус на  вратот (truncus sympathicus pars cervicalis)

 

01. 04. – 05. 04. 2019 6. Потслепоочна регија (regio infratemporalis)

–       ѕидови и содржина

7. Птеригопалатинска регија (regio pterygopalatina)

– ѕидови и содржина

 

08. 04. – 12. 04. 2019

 

I КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА
15. 04. – 19. 04. 2019 8. Усна празнина (cavum oris)

–       предворје на усната празнина (vestibulum oris)

–       усни (labia oris)

–       образ (bucca)

–       венци (gingivae)

–       заби (dentes)

–       права усна празнина (cavum oris proprium)

–       тврдо непце (palatum durum)

–       меко непце (palatum molle)

јазик  (lingua)

 

22. 04. – 26. 04. 2019

 

9. Висцерален простор на вратот (spatium viscerale colli)

 

29. 04. – 03. 05. 2019 10. Голтник (pharynx)

–       парафарингеален простор (spatium parapharyngeum)

–       ретрофарингеален простор (spatium retropharyngeum)

 

06. 05. – 10. 05. 2019 11. Грклан  (larynx)

 

13. 05. – 17. 05. 2019 12. Задна регија на вратот (regio colli posterior)

–       граници

–       слоеви и содржина

 

20. 05. – 24. 05. 2019 13. 14. Вежби од централен нервен систем

–       морфологија на рбетен мозок (medulla spinalis)

–       морфологија на мозочно стебло (truncus encephalicus)

 

27. 05. – 31. 05. 2019 15. Вежби од централен нервен систем

–       морфологија на мал мозок (cerebellum)

–       морфологија на голем мозок  (telencephalon)

–       мозочни комори

 

03. 06. – 07. 06. 2019 II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

Колоквиум од Анатомија 2:

Мускули, крвни садови и нерви на главата и вратот

Вторник, 20. 03. 2018 година