Организација на наставата

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021г.

Кредити 6
Теоретска настава 30 часа  Миологија, ангиологија и неврологија на главата и вратот.

ЦНС

Практична настава 45 часа Топографска анатомија на главата и вратот.

Демонстративни вежби од ЦНС

Семинари 10 часа Органи на главата и вратот. Сетилни органи
Наставници
Асистенти
Одговорен наставник

Бодирање на активностите на  студентот:                                                                                                                                         

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
  мин. макс.
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинари 1 2 60-67 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) – писмено 12 20 68-75 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 30 50 85-93 9  (B)
Практичен испит 12 20 94-100 10 (A)
Вкупно: 60 100  

 Условувачки критериуми за проверка на знаење:

  1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба

–  учествона семинари со изработка на Power Point  презентација на зададена тема

  1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметоти положена континуирана проверка.
  2. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположената  континуирана  проверка и завршен испит.

 

Распоред за online вежби за II семестар 2020/2021

 

Бр. Име и презиме Индекс Семинарска тема
1 група – 24.02.2021
1. АНДИ ИСЛАМИ 7572 Поткожни (мимични) мускули на главата
2. НУРЏАНЕ ЕТЕМИ 7580 Мускули за џвакање (mm. masticatorii)
3. КОСТАДИНКА ГАБЕВА 7569 Стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)
4. СТЕФАН ШТЕРЈОВ 7565 Натхиоидни мускули (mm. suprahyoidei)
5. ДАНИЦА ДАБЕВСКА 7597 Потхиоидни мускули (mm. infrahyoidei)
2 група – 24.02.2021
6. ДЕЛИЛА ШАЌИРОВИЌ 7609 Скаленски мускули (mm. scaleni)
7. ЦВЕТАНКА ИЛИЕСКА 7546 Предрбетни мускули (mm. prevertebrales)
8. АНЕТА ЗИЗА 7612 Задни мускули на вратот
9. МИЛА ДАШТЕВСКА 7564 Фасции на главата и вратот
10. ЈЕТМИРА ШАБАНИ 7595 Меѓуфасцијални простори на вратот
3 група – 24. 02. 2021
11. ЕМИЛИЈА ХАСАНУ 7584 Заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)
12. МАРТА ЦЕКОВСКА 7577 Надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)
13. БОЈАНА АЛЕКСОВСКА 7585 Надворешна каротидна артерија (a. carotis interna)
14. ГРЕСА КАСТВРАТИ 7599 Површинска слепоочна артерија (a. temporalis superficialis)
10. 03. 2021
15. ФИОНА АХМЕТАЈ 7548 Надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis ext. et ant.)
4 група10. 03. 2021
16. МЕЛИСА ДЕРЊАНИ 7592 Внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)
17. ШПРЕСА ОСМАНИ 7614 Горновилична артерија (a. maxillaris)
18. ЕНДРИТ ЗУФЕРИ 7553 Потклучна артерија (a. ѕubclavia)
19. МИА СИМОНОВСКА 7594 Офталмична артерија (a. ophthalmica)
20. МАРИЈА ОРИЃАНОВСКА 7562 Лимфен систем на главата и вратот
5 група – 10. 03. 2021
21. МИРЛИНДА ШАБАНИ 7579  Мирисни нерви (nn. olfactorii) и оптички нерв (n. opticus)
22. ИВАНА СТОЈКОВСКА 7593 Очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)
23. ЛИЛИЈА ТАСЕВСКА 7591 Трохлеарен нерв (n. trochlearis)
24. АНА МАРИЈА МИЦЕВСКА 7611 Тригеминален нерв (n. trigeminus) – V1
25. ИДА РАМАДАН 7570 Тригеминален нерв (n. trigeminus) – V2
6 група – 10. 03. 2021     Тригеминален нерв (n. trigeminus) – V3
26. ЕДА РАМАДАН 7581 Тригеминален нерв (n. trigeminus) – V3
27. АНДА БИНА 7550 Очен абдукторен нерв (n. abducens)
28. НАТАЛИЈА ГЕОРГИЕВА 7560 Лицев нерв (n. facialis)
29. АЛЕН МАРКОВ 7556 Јазичноголтников нерв (n. glossopharyngeus)
30. БЕРАТ КЕРИМИ 7613 Нерв луталник (n. vagus)
7 група – 10. 03. 2021
31. ХРИСТИНА РАЛИС 7557 Помошен нерв (n. accessorius)
32. ШПЕТИМ ЏЕЛАДИН 7559 Подјазичен нерв (n. hypoglossus)
33. АНГЕЛ ЈОВАНОВ 759 Вратен нервен сплет (plexus cervicalis)
34. КАНИТА АЛИУ 7547 Задни гранки од вратните нерви (rr.dorsales nn. cervicalium)
35. АЛБУЛЕНА БИБА 7582 Симпатикус на главата и вратот
8 група – 24. 03. 2021
36. АНАС АЛ-ХАШАЈКАХ 7582 Церебрален дел на главата
37. МАРИЈА СТОЈАНОВСКА 7590 Потслепоочна регија (regio infratemporalis)
38. СУЕЈЛА РУСТЕМИ 7573 Парафарингеален простор (spatium parapharyngeum)
39. МЕРВАН РУШИТИ 7606 Ретрофарингеален простор (spatium retropharyngeum)
40. СТЕФАНИ СТОЈКОВСКА 7558 Лицев дел на главата
9 група – 24. 03. 2021
41. АНДРЕЈ СТОЈАНОСКИ 7589 Паротидна регија (regio parotidea)

 

42. МИРЈАНА ВУРУНА 7551 Предна регија на вратот (regio colli anterior)
43. МЕЈРЕМЕ БУГУЈЕВЦИ 7587 Стерноклеидомастоидна регија (regio sternocleidomastoidea)
44. АНГЕЛ ЦВЕТКОВСКИ 7567 Бочна регија на вратот (regio colli lateralis)
45. МАРИЈА СИМОНОВСКА 7561 Задна регија на вратот (regio colli posterior)
10 група – 14. 04. 2021
46. МУХАМЕД ЉУСЈАНИ 7603 Усна празнина (cavum oris), предворје (трем) на усната празнина (vestibulum oris)
47. БЕЛИНДА САБЕДИНИ 7576 Тврдо непце (palatum durum), меко непце (palatum molle)
48. ВИКТОРИЈА ПЕТРУШЕВСКА 7575 Јазик (lingua)
49. КАТЕРИНА ЛАЗАНОВСКА 7586 Доушна или паротидна жлезда (gl. parotis)
50. МАРИЈА АЛЕКСОВА 7602 Подвилична жлезда (gl. submandibularis)
11 група – 28. 04. 2021
51. ДИМИТАР КОСТАДИНОВ 7554 Подјазична жлезда (gl.sublingualis)
52. ГОНЏА ЗАЧЕСКА 7552 Заби (dentes)
53. ДАМЈАН КОЦЕВ 7600 Голтниково стеснување (isthmus faucium) и непчен крајник (tonsilla palatina)
12 група 12. 05. 2021
54. РЕБЕКА ЈОВАНОВСКА 7608 Голтник (pharynx) – Надворешна морфологија и соодноси
55. КАТИНА БОГДАНОВСКА 7598 Голтникова празнина (cavitas s. cavum pharyngis)
56. ИВАНА МАНЧЕВСКА 7555 Ѕид на голтникот
57. АЊА ПЕШИЌ 7571 Грклан  (larynx) – ѕидови на ларинксот
58. КАРОЛИНА ПЕТРОВСКА 7588 Мускули на ларинксот (musculi laryngis)
59. СТЕФАН СПАСОВСКИ 7563 Гркланска празнина (cavitas s. cavum laryngis) и крвни садови на ларинксот

 

ПРОГРАМА  ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ДАТА СОДРЖИНА
03. 03. 2021 I.

МУСКУЛИ И ФАСЦИИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

–       поткожни (мимични) мускули на главата

–       поткожни вратни мускули (platysma)

–       мускули за џвакање (mm. masticatorii)

–       стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

–       натхиоидни мускули (mm. suprahyoidei)

–       потхиоидни мускули (mm. infrahyoidei)

–       скаленски мускули (mm. scaleni)

–       предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

–       задни мускули на вратот

фасции и меѓуфасцијални простори на главата и вратот

 

II.

АРТЕРИИ, ВЕНИ И ЛИМФАТИЦИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

–       заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

–       надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)

–       внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

–       синуси на dura mater (sinus durae matris)

–       надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis ext. et ant.)

–       лимфен систем на главата и вратот

 

17. 03. 2021 III.  

НЕРВИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

–       мирисни нерви (nn. olfactorii)

–       оптички нерв (n. opticus)

–       очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)

–       трохлеарен нерв (n. trochlearis)

–       тригеминален нерв (n. trigeminus)

–       очен абдукторен нерв (n. abducens)

 

31. 03. 2021 IV.  

НЕРВИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

–       лицев нерв (n. facialis)

–       вестибулокохлеарен нерв (n. vestibulocochlearis)

–       јазичноголтников нерв (n.glossopharyngeus)

–       нерв луталник (n. vagus)

–       помошен нерв (n. accessorius)

–       подјазичен нерв (n. hypoglossus)

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

–       задни гранки од вратните нерви (rr.dorsales nn. cervicalium)

–       симпатикус на главата и вратот

 

I. КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА од 05. 04. 2021 година
21. 04. 2021 V.

ТОПОГРАФСКА ПОДЕЛБА НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

1.      ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА НА ГЛАВАТА

А. ЦЕРЕБРАЛЕН ДЕЛ НА ГЛАВАТА

–       Свод на черепот (epicranium)

–       Слепоочна регија (regio temporalis)

–       Внатрешна површина на базата на черепот

–       Надворешна површина на базата на черепот

–       Потслепоочна регија (regio infratemporalis)

потслепоочна јама (fossa infratemporalis)

крилестонепчена јама (fossa pterygopalatina)

–       Парафарингеален простор (spatium parapharyngeum)

претстилоиден простор (spatium prestyloideum)

затстилоиден простор (spatium retrostyloideum)

–       Ретрофарингеален простор (spatium retropharyngeum)

VI.

 Б. ЛИЦЕВ ДЕЛ НА ГЛАВАТА

–        Орбитална регија (regio orbitalis)

–        Регија на носот (regio nasalis)

–        Усна регија (regio oralis)

–        Регија на брадата (regio mentalis)

–        Регија на образот (regio buccalis) и

инфраорбитална регија (regio infraorbitalis)

–        Јаболчна регија (regio zygomatica)

–        Паротидна регија (regio parotidea)

–       Краниометриска топографија

 

05. 05. 2021    

VII.

2.      ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА НА ВРАТОТ

 

–       Предна регија на вратот (regio colli anterior)

– подбраден триаголник (trigonum submentale)

– подвиличен триаголник (trigonum submandibulare)

– каротиден триаголник (trigonum caroticum)

– мускулен триаголник (trigonum musculare)

   Стерноклеидомастоидна регија (regio sternocleidomastoidea)

– скаленовертебрален триаголник

(trigonum scalenovertebrale)

–       Бочна регија на вратот (regio colli lateralis)

– омоклавикуларен триаголник (trigonum omoclaviculare)

– омотрапезоиден триаголник (trigonum omotrapezoideum)

     –     Задна регија на вратот (regio colli posterior)

–  cубокципитален триаголник (trigonum suboccipitale- Arnold)

 

19. 05. 2021 VIII.

 Усна празнина (cavum oris)

 

IX.

Органски простор на вратот (spatium viscerale colli)

–       голтник (pharynx)

–       парафарингеален простор (spatium parapharyngeum)

–       ретрофарингеален простор (spatium retropharyngeum)

 

X.

Органски простор на вратот (spatium viscerale colli)

–       грклан  (larynx)

 

ПРОГРАМА

ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ

АНАТОМИЈА 2 НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

ЧАС СОДРЖИНА
 

1.

 

Вовед во анатомија на главата и вратот

 

2.

 

Мускули на главата и вратот

–       поткожни (мимични) мускули на главата

–       поткожни вратни мускули (platysma)

–       мускули за џвакање (mm. masticatorii)

 

3.

 

Мускули на главата и вратот

–       стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

–       натхиоидни мускули (mm. suprahyoidei)

–       потхиоидни мускули (mm. infrahyoidei)

 

4.

 

Мускули на главата и вратот

–       скаленски мускули (mm. scaleni)

–       предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

–       задни мускули на вратот

 

5.

 

Фасции на главата и вратот

–       фасции на главата

–       фасции на вратот

–       меѓуфасцијални простори на вратот

 

6.

 

Артерии на главата и вратот

–       заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

–       надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)

 

7.

 

Артерии на главата и вратот

–       внатрешна каротидна артерија (a. carotis interna)

–       потклучна артерија (a. subclavia)

 

8.

 

Вени на главата и вратот

–       внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

–       синуси на dura mater (sinus durae matris)

–       надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis ext. et ant.)

–       лимфен систем на главата и вратот

 

9.

 

Нерви на главата и вратот

–       мозочни или черепни нерви (nn. craniales)-општо

–       мирисни нерви (nn. olfactorii)

–       оптички нерв (n. opticus)

–       очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)

–       трохлеарен нерв (n. trochlearis)

 

 

10.

 

Нерви на главата и вратот

–       тригеминален нерв (n. trigeminus)

–       офталмичен нерв (n. ophtalmicus)

 

11.

 

Нерви на главата и вратот

–    горновиличен нерв (n. maxillaris)

–   птеригопалатински ганглион (ganglion pterygopalatinum)

 

12.

 

Нерви на главата и вратот

–       долновиличен нерв (n. mandibularis)

 

13.

 

Нерви на главата и вратот

–       очен абдукторен нерв (n. abducens)

–       лицев нерв (n. facialis)

–       вестибулокохлеарен нерв (n. vestibulocochlearis)

 

14.

 

Нерви на главата и вратот

–       јазичноголтников нерв (n.glossopharyngeus)

–       нерв луталник (n. vagus)

–       помошен нерв (n. accessorius)

 

15.

 

Нерви на главата и вратот

–       подјазичен нерв (n. hypoglossus)

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

–       задни гранки од вратните нерви (rr.dorsales nn. cervicalium)

–       симпатикус на главата и вратот

 

16.

Органи на главата и вратот

–       усна празнина (cavum oris)

–       јазик (lingua)

–       голтниково стеснување (isthmus faucium)

–       непцев крајник (tonsilla palatina)

17. Органи на главата и вратот

–       јазик (lingua)

–       голтниково стеснување (isthmus faucium)

непцев крајник (tonsilla palatina)

 

16.

 

Органи на главата и вратот

–    плунковни жлезди на усната празнина (glandulae oris)

 

19.

 

Органи на главата и вратот

–       голтник (pharynx)

 

20.

 

Органи на главата и вратот

–       надворешен нос (nasus externus)

–       носна празнина (cavum nasi )

–       параназални синуси (sinus paranasales)

 

21.

 

Органи на главата и вратот

–       грклан  (larynx)

 

22.

 

Органи на главата и вратот

–       грклан  (larynx)

 

23.

 

Органи на главата и вратот

–       штитна жлезда (glandula thyroidea)

–       паратироидни жлезди  (glandulae parathyroideae)

–       каротидно клопче (glomus caroticus)

 

24.

Орган за вид

–       очно јаболко (bulbus oculi)

–       фиброзна обвивка на очното јаболко (tunica fibrosa bulbi)

 

25.

 

Орган за вид

–       садовна обвивка на очното јаболко (tunica vaskulosa bulbi)

 

26.

 

Орган за вид

–       внатрешна обвивка на очното јаболко (tunica interna bulbi)

 

27.

 

Орган за вид

–       содржина на очното јаболко

–       помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

 

28.

 

Сетило за слух и рамнотежа

–       надворешно уво (auris externa)

 

29.

 

Сетило за слух и рамнотежа

–       средно уво (auris media)

 

30.

 

Сетило за слух и рамнотежа

–       внатрешно уво (auris interna)

 

31.

 

Централен нервен систем

–       вовед, градба и поделба

`Рбетен мозок (medulla spinalis)

 

32.

 

Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

поделба, делови, градба

 

33.

 

Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–       поделба, делови, градба

–       продолжен мозок (medulla oblongata)

 

 

34.

 

Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–       мост (pons)

 

35.

 

Централен нервен систем

Мал мозок (cerebellum)

 

36.

 

Централен нервен систем

Меѓумозок (diencephalon)

 

37.

 

Централен нервен систем

Голем мозок (telencephalon)

–       мозочни хемисфери (hemispheria cerebri)

–       мозочна кора (cortex cerebri)

–       надворешен изглед на мозочните  хемисфери

 

38.

 

Централен нервен систем

Голем мозок (telencephalon)

–       градба на мозочната кора

–       функционални зони на мозочната кора

–       лимбички систем

–       базални или субкортикални јадра (nuclei basales)

–       бела маса на големиот мозок

–       комисури на големиот мозок

–       Патишта на централниот нервен систем

 

39.

 

 

 

Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–       моторни патишта

–       сензитивни патишта

–       сензорни патишта

 

40.

 

Централен нервен систем

Мозочници

Мозочни комори

Крвни садови на централниот нервен систем