Организација на наставата

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018г.

Кредити 6
Теоретска настава 30 часа  Миологија, ангиологија и неврологија на главата и вратот.

ЦНС

Практична настава 45 часа Топографска анатомија на главата и вратот.

Демонстративни вежби од ЦНС

Семинари 10 часа Органи на главата и вратот. Сетилни органи
Наставници
Асистенти
Одговорен наставник

Бодирање на активностите на  студентот:                                                                                                                                         

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
  мин. макс.
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинари 1 2 60-67 6  (E)
Континуирана проверка (колоквиум) – писмено 12 20 68-75 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 30 50 85-93 9  (B)
Практичен испит 12 20 94-100 10 (A)
Вкупно: 60 100  

 Условувачки критериуми за проверка на знаење:

  1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба

–  учествона семинари со изработка на Power Point  презентација на зададена тема

  1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметоти положена континуирана проверка.
  2. Ако студентот не ја положил континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација на тест од неположената  континуирана  проверка и завршен испит.

 Распоред и содржина на континуираната проверка, завршниот испит и семинарите:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
 

*Колоквиум

АМФ.2

максило.

Миологија, ангиологија и

неврологија на главата и вратот

Завршен испит *Завршен тест 1 испитен рок АМФ.2

максило.

Органи на главата и вратот

Сетилни органи

ЦНС

2 испитен рок

 

Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт

за анат.

Регија од глава и врат
Семинари Power Point  презентација на зададена тема  во текот на семестарот, според распоред Институт за анат. Теми од органи на главата и вратот и сетилни органи
  • За бројот и видот на прашањата од колоквиумот и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
  • Литература и учебни помагала: АНАТОМИЈА НА ЧОВЕКОТ- Втор дел, Д. Тосовска-Лазарова и соработници и АНАТОМСКИ АТЛАС
  • Програмата за теоретска и практична настава како и распоредот за семинари се објавена на огласна табла на Институтот
  • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата,  на mail адреса од одговорниот наставник  XXXи наmail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com

ПРОГРАМА  ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ЧАС СОДРЖИНА
 

1.

 

Вовед во анатомија на главата и вратот

Мускули на главата и вратот

–       поткожни (мимични) мускули на главата

–       поткожни вратни мускули (platysma)

–       мускули за џвакање (mm. masticatorii)

–       фасции на глава

 

2.

 

Мускули на главата и вратот

–       стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

–       натхиоидни мускули (mm. suprahyoidei)

–       потхиоидни мускули (mm. infrahyoidei)

 

3.

 

Мускули на главата и вратот

–       скаленски мускули (mm. scaleni)

–       предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

–       задни мускули на вратот

–    фасции на вратот

 

4.

 

Артерии на главата и вратот

–       заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

–       надворешна каротидна артерија (a. carotis externa):

– бочни гранки

 

5.

 

Артерии на главата и вратот

–       надворешна каротидна артерија (a. carotis externa):

– завршни гранки

– васкуларизација на горни, долни заби и  гингивата

 

6.

 

Артерии на главата и вратот

–       внатрешна каротидна артерија(a.carotis interna)

–       потклучна артерија (a. subclavia)

7. Вени на главата и вратот

–       внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

–       синуси на dura mater (sinus durae matris)

–       надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis ext. et ant.)

Лимфен систем на главата и вратот

 

8.

 

Нерви на главата и вратот

–       мозочни или черепни нерви (nn. craniales)-општо

–       мирисни нерви (nn. olfactorii)

–       оптички нерв (n. opticus)

–       очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)

–       трохлеарен нерв (n. trochlearis)

 

9.

 

Нерви на главата и вратот

–       тригеминален нерв (n. trigeminus)

–       офталмичен нерв (n. ophtalmicus)

–       цилијарен ганглион (ganglion ciliare)

 

10.

 

 

Нерви на главата и вратот

–    горновиличен нерв (n. maxillaris)

–     plexus dentalis superior

–    птеригопалатински ганглион (ganglion pterygopalatinum)

 

11.

 

Нерви на главата и вратот

–       долновиличен нерв (n. mandibularis)

–       plexus dentalis inferior

–       отичен ганглион (ganglion oticum)

 

12.

 

Нерви на главата и вратот

–       очен абдукторен нерв (n. abducens)

–       лицев нерв (n. facialis)

–       вестибулокохлеарен нерв (n. vestibulocochlearis)

 

13.

 

Нерви на главата и вратот

–       јазичноголтников нерв (n.glossopharyngeus)

–       нерв луталник (n. vagus)

–       помошен нерв (n. accessorius)

–       подјазичен нерв (n. hypoglossus)

 

14.

 

Нерви на главата и вратот

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

–       задни гранки од вратните нерви (rr.dorsales nn. cervicalium)

–       симпатикус на главата и вратот

 

15.

 

Централен нервен систем

–       вовед, градба и поделба

Рбетен мозок (medulla spinalis)

 

16.

 

Централен нервен систем

Рбетен мозок (medulla spinalis)

 

17.

 

Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–       поделба, делови, градба

 

18.

 

Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–       продолжен мозок (medulla oblongata)

–       мост (pons)

 

19.

 

Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–       среден мозок (mesencephalon)

 

20.

 

Централен нервен систем

Мал мозок (cerebellum)

 

21.

 

Централен нервен систем

Меѓумозок (diencephalon)

 

22.

 

Централен нервен систем

Меѓумозок (diencephalon)

 

23.

 

Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

–       мозочни хемисфери (hemispheria cerebri)

–       мозочна кора (cortex cerebri)

–       надворешен изглед на мозочните  хемисфери

 

24.

 

Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

–       градба на мозочната кора

 

25.

 

Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

–       лимбичен систем

–       супкортикална сива маса, базални ганглии (nuclei basales)

 

26.

 

Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

–       бела маса на големиот мозок

Патишта на централниот нервен систем

 

27.

 

Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–       директни моторни патишта

–       индиректни моторни патишта

 

28.

 

Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–       патишта за свесен сензибилитет

–       патишта за несвесен, рефлексен  сензибилитет

 

29.

 

Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–       сензорни патишта

 

30.

 

Централен нервен систем

Мозочници (meninges)

Мозочни комори

Крвни садови на централниот нервен систем

 
СЕМИНАРИ
 

1.

 

Плунковни жлезди (glandulae oris)

 

2.

 

Органи на ендокриниот систем во главата и вратот

–       штитна жлезда (glandula thyroidea)

–       паратироидни жлезди (glandulae paratyroideae)

–       каротидно клопче (glomus caroticum)

 

3.

 

Нос (nasus)

–       надворешен нос (nasus externus)

–       носна празнина (cavum nasi)

–       параназални синуси (sinus paranasales)

 

4.

 

Усна празнина (cavum oris)

–       предворје на усната празнина (vestibulum oris)

–       усни (labia oris)

–       образ (bucca)

–       венци (gingivae)

–       заби (dentes)

 

5.

 

Усна празнина (cavum oris)

–       права усна празнина (cavum oris proprium)

–       тврдо непце (palatum durum)

–       меко непце (palatum molle)

–       јазик  (lingua)

 

6.

 

Голтник (pharynx)

 

7.

 

Грклан (larynx)

 

8.

 

Орган за вид (organum visus)

–       очно јаболко (bulbus oculi)

–       помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

 

9.

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

–       надворешно уво (auris externa)

–       средно уво (auris media)

 

10.

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

–       внатрешно уво (auris interna)

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ДАТА СОДРЖИНА
  1.

Топографска поделба на главата и вратот

Површински елементи на лицето и вратот:

–       поткожни мускули на главата и вратот

–       површинска слепоочна артерија, вена и нерв (a. v. et n. temporalis superficialis)

–       надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis externa et anterior)

–       лицева артерија и вена (a. et v. facialis)

–       лицев нерв (n. facialis) – завршни гранки

–       површински лист од вратната фасција (lamina superficialis fasciae cervicalis)

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis) – сензитивни гранки

–       сензитивна инервација на лицето

 

  2.

Паротидномасетерична регија (regio parotideomasseterica)

–       масетерична регија

паротидна регија: паротидна ложа-ѕидови и содржина

  3.

Предна регија на вратот (regio colli anterior)

–       надхиоидни и подхиоидни мускули (mm. suprahyoidei et infrahyoidei)

–       подвиличен триаголник (trigonum submandibulare)

–       каротиден триаголник (trigonum caroticum)

–       каротиден триаголник (trigonum caroticum)

–       подвилична и подјазична жл. (gl.submandibularis et sublingualis)

–       предтрахеален лист од вратната фасција (lamina pretrachealis fasciae cervicalis)

 

  4.

Стерноклеидомастоидна регија (regio sternocleidomastoidea)

–       стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

–        заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

–        надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)

–        внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

–        нерв луталник (n. vagus)

 

  5.

Бочна регија на вратот (regio colli lateralis)

–       скаленски мускули (mm. scaleni)

–       потклучна артерија и вена (a. et v. subclavia)

–       предвертебрален лист од вратната фасција (lamina prevertebralis fasciae cervicalis)

–       предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

–       симпатикус на  вратот (truncus sympathicus pars cervicalis)

 

  6.

Потслепоочна регија (regio infratemporalis)

–       ѕидови и содржина

  7.

Птеригопалатинска регија (regio pterygopalatina)

–       ѕидови и содржина

 

 

I КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

Колоквиум од Анатомија 2:

Мускули, крвни садови и нерви на главата и вратот

  8.

Усна празнина (cavum oris)

–       предворје на усната празнина (vestibulum oris)

–       усни (labia oris)

–       образ (bucca)

–       венци (gingivae)

–       заби (dentes)

–       права усна празнина (cavum oris proprium)

–       тврдо непце (palatum durum)

–       меко непце (palatum molle)

јазик  (lingua)

 

  9.

Висцерален простор на вратот (spatium viscerale colli)

 

  10.

Голтник (pharynx)

–       парафарингеален простор (spatium parapharyngeum)

–       ретрофарингеален простор (spatium retropharyngeum)

 

  11.

Грклан  (larynx)

 

  12.

Задна регија на вратот (regio colli posterior)

–       граници

–       слоеви и содржина

 

  13.

Вежби од централен нервен систем

–       морфологија на рбетен мозок (medulla spinalis)

 

  14.

Вежби од централен нервен систем

–       морфологија на мозочно стебло (truncus encephalicus)

–       морфологија на мал мозок (cerebellum)

15.

Вежби од централен нервен систем

–       морфологија на голем мозок  (telencephalon)

–       мозочни комори

 

1. Наслов на наставниот предмет АНАТОМИЈА 2
2. Код 1108
3. Студиска програма Доктор по дентална медицина
4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) УКИМ – Медицински факултет

Катедра по анатомија

5. Степен на образование (прв односно втор циклус) Интегриран циклус
6.

 

Академска година/семестар

 

прва/II 7. Број на ЕКТС кредити 6
8. Наставник Раководител на катедрата

проф. д-р Ј. Живадиновиќ

*наставата ја изведуваат сите членови на катедрата

9. Предуслови за запишување на предметот Потпис од анатомија 1
10. Цели на предметната програма:

·         Изучување на морфолошките и структурните елементи на главата и вратот.

·         Изучување на топографската анатомија на главата и вратот.

·         Изучување на мускулите, фасциите, крвните, лимните садови, нервите и органите на главата и вратот.

·         Изучување на градбата на сетилoтo за вид и сетилото за слух и рамнотежа.

·         Изучување на морфологијата, структурата и значењето на деловите на централниот нервен систем (ЦНС).

11. Содржина на предметната програма                                                               

 

Теоретска настава часови
Миологија на главата и вратот 3
Ангиологија на главата и вратот 4
Неврологија на главата и вратот 7
Делови на ЦНС 11
Патишта на ЦНС 4
Мозочници, мозочни комори, крвни садови на ЦНС 1
Семинари часови
Усна празнина (vestibulim oris) 1
Усна празнина (cavum oris proprium) 1
Плункови жлезди 1
Голтник (pharynx) 1
Nasus et sinus paranasales 1
Грклан  (larynx) 1
Органи на ендокриниот систем во главата и вратот 1
Орган за вид (bulbus oculi, organa oculi accessoria) 1
Сетило за слух и рамнотежа (auris externa, auris media) 1
Сетило за слух и рамнотежа (auris interna) 1
Практична настава часови
Топографска поделба на главата и вратот и

површински елементи на лицето и вратот

 

3

Паротидномасетерична регија (regio parotideomasseterica) 3
Предна регија на вратот (egion colli anterior) 3
Стерноклеидомастоидна регија (regio sternocleidomastoidea) 3
Бочна регија на вратот (egion colli lateralis) 3
Потслепоочна регија (regio infratemporalis) 3
Птеригопалатинска регија (regio pterygopalatina) 3
Усна празнина (cavum oris) 3
Висцерален простор на вратот (spatium viscerale colli) 3
Голтник (pharynx) 3
Грклан  (larynx) 3
Задна регија на вратот (regio colli posterior) 3
Вежби од централен нервен систем 3
Вежби од централен нервен систем 3
Вежби од централен нервен систем 3

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, семинари, вежби
13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови
14. Распределба на распложивото време   85 часови предавања, семинари, вежби.

95 часови домашно учење

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови
15.2. Семинари 10 часа
15.3. Вежби 45 часови
16. Други форми на активности 16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 95 часови
17. Начин на оценување                                                                                                  бодови
17.1 Континуирана проверка

 

                                                               мин.-макс.

Континуирана проверка (колоквиум) 

1 писмен:

 Миологија, ангиологија и

неврологија на главата и вратот       12-20

17.2 Завршен испит                                                                мин.-макс.

*Завршен тест               бодови            30-50

**Практичен дел         бодови            12-20

*Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од органите на главата и вратот, сетилни органи и ЦНС.

**Практичниот дел од завршниот испит ги опфаќа топографските регии од главата и вратот.

За да се впишат бодовите од завршниот испит, студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит посебно. Во спротивно, испитот се смета за неположен.

17.3 Семинари (усна презентација во Power Point)                                                              мин.-макс.

бодови         1-2

17.4 Активно учество                                                               мин.-макс.

Теоретска настава                бодови         1-2

Практична настава               бодови         4-6

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

 

до 59 бода 5 (пет) F
од 60 до 67 бода 6 (шест) E
од 68 до 75 бода 7 (седум) D
од 76 до 84 бода 8 (осум) C
од 85 до 93 бода 9 (девет) B
од 94 до 100 бода 10 (десет) A
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава и од учество во семинари.

За да пристапи на завршен испит, студентот треба да има потпис од предметот, завршен семинар и положена континуираната проверка.

Доколку проверката не е положена во предвидената колоквиумска недела, студентот пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација од тест од неположената проверка и завршен испит.

Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираната проверка и завршниот испит.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.
22. Литература
22.1. Задолжителна литература
1. Добрила Тосовска-Лазарова, Наташа Јаневска-Наќева, Марија Папазова, Ники Матвеева, Јулија Живадиновиќ. Анатомија на човекот – втор дел. Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, 2012.
22.2. Дополнителна литература
1. Мур КЛ, Дали АФ, Агур АМП. Клинички ориентирана анатомија. 6-то издание. Скопје:Табернакул; 2011.
2. Анатомски атлас на човекот.
3. Елис Х, Лога БМ, Диксон АК. Анатомија на човекот на пресеци. Скопје: Арс Ламина ДОО; 2011.
4. Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Периферен нервен систем – клиничка анатомија. Скопје: МАРИВ-С; 2009.
5. Папазова М, Живадиновиќ Ј, Нетковски Ј. Клиничка анатомија на органот за слух и рамнотежа. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2014.
6. Папазова М, Живадиновиќ Ј, Нетковски Ј. Клиничка анатомија на носот. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2016.
7. Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Васкуларизација на мозокот. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2010.