Организација на наставата

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 2021-2022 ГОДИНА

ДАТА СОДРЖИНА
19. 02 – 23. 02. 2024 1.Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

– челна коска (os frontale)

– ситеста коска (os ethmoidale)

– клинеста коска (os sphenoidale)

– тилна коска (os occipitale)

 

26. 02 – 01. 03. 2024  2. Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

– слепоочна коска (os temporale)

– темена коска (os parietale)

04. 03. – 08. 03. 2024  3. Коски на главата

Коски на лицето (ossa faciei)

– горна вилица (maxilla)

– непчена коска (os palatinum)

– долна вилица (mandibula)

11. 03. – 15. 03. 2024 4. Коски на главата

Краниофацијални јами

Череп во целина

Зглобови на главата и вратот

– виличен зглоб (art. temporomandibularis)

– горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)

– долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)

– Сврзен спој помеѓу тилната коска и вториот вратен прешлен

18. 03. – 22. 03. 2024  5.МУСКУЛИ И ФАСЦИИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

– поткожни (мимични) мускули на главата

– поткожни вратни мускули (platysma)

– мускули за џвакање (mm. masticatorii)

– стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

– натхиоидни мускули (mm. suprahyoidei)

– потхиоидни мускули (mm. infrahyoidei)

– скаленски мускули (mm. scaleni)

– предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

– задни мускули на вратот

– фасции и меѓуфасцијални простори на главата и вратот

25. 03. – 29. 03. 2024  6.АРТЕРИИ, ВЕНИ И ЛИМФАТИЦИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

– заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

– надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)

– внатрешна каротидна артерија (a. carotis interna)

– внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

– синуси на dura mater (sinus durae matris)

– надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis ext. et ant.)

– лимфен систем на главата и вратот

30. 03. – 08. 04. 2024

 

I КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

ОСТЕОЛОГИЈА И СИНДЕЗМОЛОГИЈА НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

01.04. 2024 – Амф. Максилофацијална хирургија

 

08. 04. – 12. 04. 2024 7.НЕРВИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

– мирисни нерви (nn. olfactorii)

– оптички нерв (n. opticus)

– очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)

– трохлеарен нерв (n. trochlearis)

– тригеминален нерв (n. trigeminus)

– очен абдукторен нерв (n. abducens)

15. 04. – 19. 04. 2024  8. НЕРВИ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

– лицев нерв (n. facialis)

– вестибулокохлеарен нерв (n. vestibulocochlearis)

– јазичноголтников нерв (n.glossopharyngeus)

– нерв луталник (n. vagus)

– помошен нерв (n. accessorius)

– подјазичен нерв (n. hypoglossus)

– вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

– задни гранки од вратните нерви (rr.dorsales nn. cervicalium)

– симпатикус на главата и вратот

22. 04. – 26. 04. 2024  9. ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА НА ГЛАВАТА

А. ЦЕРЕБРАЛЕН ДЕЛ НА ГЛАВАТА

– Свод на черепот (epicranium)

– Слепоочна регија (regio temporalis)

– Внатрешна површина на базата на черепот

– Надворешна површина на базата на черепот

– Потслепоочна регија (regio infratemporalis)

– потслепоочна јама (fossa infratemporalis)

– крилестонепчена јама (fossa pterygopalatina)

– Парафарингеален простор (spatium parapharyngeum)

– претстилоиден простор (spatium prestyloideum)

– затстилоиден простор (spatium retrostyloideum)

– Ретрофарингеален простор (spatium retropharyngeum)

Б. ЛИЦЕВ ДЕЛ НА ГЛАВАТАПОВРШИНСКИ РЕГИИ НА ЛИЦЕ

– Орбитална регија (regio orbitalis)

– Регија на носот (regio nasalis)

– Усна регија (regio oralis)

– Регија на брадата (regio mentalis)

– Регија на образот (regio buccalis) и инфраорбитална регија (regio infraorbitalis)

– Јаболчна регија (regio zygomatica)

– Паротидна регија (regio parotidea)

29. 04. – 03. 05. 2024  10. ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА НА ВРАТОТ

Предна регија на вратот (regio colli anterior)

– подбраден триаголник (trigonum submentale)

– подвиличен триаголник (trigonum submandibulare)

– каротиден триаголник (trigonum caroticum)

– мускулен триаголник (trigonum musculare)

10a. Стерноклеидомастоидна регија (regio sternocleidomastoidea)

– скаленовертебрален триаголник (trigonum scalenovertebrale)

11.Бочна регија на вратот (regio colli lateralis)

– омоклавикуларен триаголник (trigonum omoclaviculare)

– омотрапезоиден триаголник (trigonum omotrapezoideum)

12.Задна регија на вратот (regio colli posterior)

–  cубокципитален триаголник (trigonum suboccipitale- Arnold)

06. 05. – 10. 05. 2024 13. Усна празнина (cavum oris)

Органски простор на вратот (spatium viscerale colli)

–       голтник (pharynx)

–       парафарингеален простор (spatium parapharyngeum)

–       ретрофарингеален простор (spatium retropharyngeum)

 

13. 05. – 17. 05. 2024 14. Органски простор на вратот (spatium viscerale colli)

–       грклан  (larynx)

 

20. 05. – 24. 05. 2024 15. Вежби од централен нервен систем

–       морфологија на ‘рбетен мозок (medulla spinalis)

–      морфологија на мозочно стебло (truncus encephalicus)

–      морфологија на мал мозок (cerebellum)

–      морфологија на голем мозок (telencephalon)

–      мозочни комори

 

 27. 05. – 05. 06. 2024 II  КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

МИОЛОГИЈА, АНГИОЛОГИЈА И НЕВРОЛОГИЈА НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ

 29. 05. 2024 – Амф. Максилофацијална хирургија

 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ                                                                                                   

 Предметна програма од прв,втор и трет циклус на студии
1 Наслов на наставниот предмет Анатомија 2
2 Код ДАН109
3 Студиска програма Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина
4 Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) УКИМ, Медицински факултет

Катедра  за анатомија

5 Степен (прв, втор, трет циклус) Интегрирани студии од I и II циклус
6 Академска година / семестар 1-ра година, II семестар 7 Број на ЕКТС кредити 8
7 Наставник Раководител на катедрата

проф. д-р Ј. Живадиновиќ

*наставата ја изведуваат сите членови на катедрата

8 Предуслови за запишување на предметот Потпис од Анатомија 1
9 Цели на предметната програма (компетенции):

·         Изучување на морфолошките и структурните елементи на главата и вратот.

·         Изучување на топографската анатомија на главата и вратот.

·         Изучување на коските, зглобовите, мускулите, фасциите, крвните и лимфните садови, нервите и органите на главата и вратот.

·         Изучување на градбата на сетилoтo за вид и сетилото за слух и рамнотежа.

·         Изучување на морфологијата, структурата и значењето на деловите на централниот нервен систем (ЦНС).

 

 

10

Содржина на предметната програма:
Предавања час
Остеологија на главата и вратот 8
Синдезмологија на главата и вратот 1
Миологија на главата и вратот 3
Ангиологија на главата и вратот 3
Неврологија на главата и вратот 7
Усна празнина 1
Плункови жлезди 1
Голтник 1
Нос и параназални синуси 1
Грклан 2
Органи на ендокриниот систем во главата и вратот 1
Сетило за вид 1
Сетило за слух и рамнотежа 2
Делови на ЦНС 10
Патишта на ЦНС 2
Мозочници, мозочни комори, крвни садови на ЦНС 1
Вкупно 45
Практична настава час
Остеологија и синдезмологија на главата и вратот       9
Топографска поделба на главата и вратот

Површински елементи на лицето и вратот

3
Паротидномасетерична регија (regio parotideomasseterica) 3
Предна регија на вратот (regio colli anterior) 3
Стерноклеидомастоидна регија (regio sternocleidomastoidea) 3
Бочна регија на вратот (regio colli lateralis) 3
Потслепоочна регија (regio infratemporalis)

Птеригопалатинска регија (regio pterygopalatina)

3
Усна празнина (cavum oris) 3
Висцерален простор на вратот (spatium viscerale colli)

Голтник (pharynx)

3
Висцерален простор на вратот (spatium viscerale colli)

Грклан  (larynx)

3
Задна регија на вратот (regio colli posterior) 3
Вежби од централен нервен систем 3
Вежби од централен нервен систем 3
Вкупно 45
семинари час
0
11 Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС
12 Вкупен расположив фонд на време 240 часа
13 Распределба на расположивото време Предавања-45 часа, вежби- 45, семинари 0, домашно учење и други форми на наставни активности- 150 часа
14 Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 45 часови
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа 45 часови
 

15

 

Други форми на активности

16.1. Проектни задачи
16.2. Самостојни задачи   30 часови
16.3. Домашно учење 120 часви
16 Начин на оценување 17.1. Континуирани проверки (колоквиуми) – 2 писмени:

 1. Остеологија и синдезмологија на главата и вратот
 2. Миологија, ангиологија и

неврологија на главата и             вратот

 Бодови      мин.-макс.

 

 

12-20

 

 

12-20

17.2. Активност и учество на предавања и вежби:

теоретска настава

практична настава

Семинарска работа

(усна презентација)

бодови       мин.-макс.

 

1 – 2

4 – 6

1 – 2

17.3. Завршен испит:

 

 1. Завршен тест:

органи на главата и вратот, сетилни органи и ЦНС.

 1. Практичeн (устен) дел: топографски регии од главата и вратот.

 

За да се впишат бодовите од завршниот испит, студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит посебно. Во спротивно, испитот се смета за неположен.

бодови       мин.-макс.

 

18 – 30

 

 

12 – 20

17  

Критериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 59 бода 5 (пет) (F)
од  60 до  67 бода 6 (шест) (Е)
Од 68 до 75 бода 7 (седум) (D)
од 76 до 84 бода 8 (осум) (С)
од 85 до  93 бода 9 (девет) (В)
од 94 до  100 бода 10 (десет) (А)
18 Услов за потпис и полагање на завршен испит За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од теоретска и практична настава и од учество во семинари.

За да пристапи на завршен испит, студентот треба да ги положи двете континуирани проверки.

Доколку проверките не се положени во предвидената колоквиумска недела, студентот пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација од тест од неположените проверки и завршен испит.

Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.

19 Јазик на кој се изведува Македонски јазик
20 Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација од страна студентите, контрола на асистентите во изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот
21 Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред. бр. Автор Наслов Издавач Година
Живадиновиќ Ј, Матвеева Н, Папазова М, Зафирова Б, Чадиковска Е. Aнатомија 2 за студентите од Стоматолошкиот факултет. Скопје: УКИМ, Медицински факултет;

 

2019
22.2. Дополнителна литература
Ред . бр. Автор Наслов Издавач Година
Мур КЛ, Дали АФ, Агур АМП. Клинички ориентирана анатомија. 6-то издание Скопје:

Табернакул.

2011
Елис Х, Лога БМ, Диксон АК. Анатомија на човекот на пресеци Скопје: Арс Ламина ДОО. 2011
Папазова М, Лазарова Д, Живадиновиќ Ј. Периферен нервен систем – клиничка анатомија Скопје:

МАРИВ-С.

2009
Атлас по избор на студентот

 

ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА  СТУДЕНТИТЕ ОД СТОМАТОЛПШКИ ФАКУЛТЕТ 

 1. Вовед во анатомија на глава и врат

Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–              челна коска (os frontale)

–              ситеста коска (os ethmoidale)

 

 1. Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–              клинеста коска (os sphenoidale)

 

 1. Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–              тилна коска (os occipitale)

–              темена коска (os parietale)

 

 1. Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–              слепоочна коска (os temporale)

 

 1. Коски на главата

Коски на лицето (ossa faciei)

–              горна вилица (maxilla)

–              непчена коска (os palatinum)

–              долна вилица (mandibula)

 

 1. Коски на главата

Коски на лицето(ossa faciei)

–              јагодична коска (os zygomaticum)

–              носна коска (os nasale)

–              солзна коска (os lacrimale)

–              долна носна школка (concha nasalis inferior)

–              рало (vomer)

–              подјазична коска (os hyoideum)

 

 1. Коски на главата

Краниофацијални јами

–              слепоочна јама (fossa temporalis)

–              подслепоочна јама (fossa infratemporalis)

–              птеригопалатинска јама (fossa pterygopalatina)

 

 1. Краниофацијални јами

–       носна празнина (cavum nasi)

–              усна празнина (cavum oris)

–       Череп како целина

 

 1. Зглобови на главата и вратот

–              виличен зглоб (art. temporomandibularis)

–              горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)

–              долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis med. et lat.)

–              окципитоаксијален спој (syndesmosis occipitoaxialis)

 

 1. Мускули на главата и вратот

–              поткожни (мимични) мускули на главата

–              поткожни вратни мускули (platysma)

–              мускули за џвакање (mm. masticatorii)

–              фасции на глава

 

 1. Мускули на главата и вратот

–              стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

–              натхиоидни мускули (mm. suprahyoidei)

–              потхиоидни мускули (mm. infrahyoidei)

 

 1. Мускули на главата и вратот

–              скаленски мускули (mm. scaleni)

–              предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

–              задни мускули на вратот

–    фасции на вратот

 

 1. Артерии на главата и вратот

–              заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

–              надворешна каротидна артерија (a. carotis externa):

– бочни гранки

 

 1. Артерии на главата и вратот

–              надворешна каротидна артерија (a. carotis externa):

– завршни гранки

– васкуларизација на горни, долни заби и  гингивата

 

 1. Артерии на главата и вратот

–              внатрешна каротидна артерија(a.carotis interna)

–              потклучна артерија (a. subclavia)

Вени на главата и вратот

–              внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

–              синуси на dura mater (sinus durae matris)

–              надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis ext. et ant.)

Лимфен систем на главата и вратот

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              мозочни или черепни нерви (nn. craniales)-општо

–              мирисни нерви (nn. olfactorii)

–              оптички нерв (n. opticus)

–              очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)

–              трохлеарен нерв (n. trochlearis)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              тригеминален нерв (n. trigeminus)

–              офталмичен нерв (n. ophtalmicus)

–              цилијарен ганглион (ganglion ciliare)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–    горновиличен нерв (n. maxillaris)

–     plexus dentalis superior

–    птеригопалатински ганглион (ganglion pterygopalatinum)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              долновиличен нерв (n. mandibularis)

–              plexus dentalis inferior

–              отичен ганглион (ganglion oticum)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              очен абдукторен нерв (n. abducens)

–              лицев нерв (n. facialis)

–              вестибулокохлеарен нерв (n. vestibulocochlearis)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              јазичноголтников нерв (n.glossopharyngeus)

–              нерв луталник (n. vagus)

–              помошен нерв (n. accessorius)

–              подјазичен нерв (n. hypoglossus)

 

 1. Нерви на главата и вратот

–              вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

–              задни гранки од вратните нерви (rr.dorsales nn. cervicalium)

–              симпатикус на главата и вратот-

 

 1. Органи на главата и вратот

–              усна празнина (cavum oris)

–              јазик (lingua)

–              голтниково стеснување (isthmus faucium)

–              непцев крајник (tonsilla palatina)

 

 1. Органи на главата и вратот

–    плунковни жлезди на усната празнина (glandulae oris)

 

 1. Органи на главата и вратот

–              голтник (pharynx)

 

 1. Органи на главата и вратот

–              надворешен нос (nasus externus)

–              носна празнина (cavum nasi )

–              параназални синуси (sinus paranasales)

 

 1. Органи на главата и вратот

–              грклан  (larynx)

 

 1. Органи на главата и вратот

–              грклан  (larynx)

 

 1. Органи на главата и вратот

–              штитна жлезда (glandula thyroidea)

–              паратироидни жлезди  (glandulae parathyroideae)

–              каротидно клопче (glomus caroticus)

 

 1. Орган за вид

–              очно јаболко (bulbus oculi)

–              фиброзна обвивка на очното јаболко (tunica fibrosa bulbi)

–              садовна обвивка на очното јаболко (tunica vaskulosa bulbi)

–              внатрешна обвивка на очното јаболко (tunica interna bulbi)

–              содржина на очното јаболко

–              помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

 

 1. Сетило за слух и рамнотежа

–              надворешно уво (auris externa)

–              средно уво (auris media)

 

 1. Сетило за слух и рамнотежа

–              внатрешно уво (auris interna)

 

 

 1. Централен нервен систем

–              вовед, градба и поделба

Рбетен мозок (medulla spinalis)

 

 1. Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–              поделба, делови, градба

 

 1. Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–              продолжен мозок (medulla oblongata)

–              мост (pons)

 

 1. Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–              среден мозок (mesencephalon)

 

 1. Централен нервен систем

Мал мозок (cerebellum)

 

 1. Централен нервен систем

Меѓумозок (diencephalon)

 

 1. Централен нервен систем

Меѓумозок (diencephalon)

 

 1. Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

–              мозочни хемисфери (hemispheria cerebri)

–              мозочна кора (cortex cerebri)

–              надворешен изглед на мозочните  хемисфери

 

 1. Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

–              градба на мозочната кора

–              лимбичен систем

–              супкортикална сива маса, базални ганглии (nuclei basales)

 

 1. Централен нервен систем

Завршен мозок (telencephalon)

–              бела маса на големиот мозок

Патишта на централниот нервен систем

 

 1. Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–              директни моторни патишта

–              индиректни моторни патишта

 

 1. Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–              патишта за свесен сензибилитет

–              патишта за несвесен, рефлексен  сензибилитет

–              сензорни патишта

 

 1. Централен нервен систем

Мозочници (meninges)

Мозочни комори

Крвни садови на централниот нервен систем