Информации за полагање на испитот

                                                        ДАТА                           МЕСТО                                         СОДРЖИНА

Колоквиум 1                       04.04.2022                    АМФ.2    максило.                Остеологија и синдезмологија                                                                                                                                                          на глава и врат

Колоквиум 2                        по распоред                                                                      Миологија, ангиологија и
неврологија на главата и                                                                                                                                                                     вратот

Завршен испит             1 испитен рок                                                                       Неположени колоквиуми

2 испитен рок                                                                       Завршен тест                                                                                                                                                                                              Органи на главата и вратот
Сетилни органи ЦНС

                                                Практичен испит        по завршниот тест         Регија од глава и врат

Семинарски                  Power Point презентација на зададена тема во текот на семестарот