Информации за полагање на испитот

Испитот анатомија 1 се состои од:

 1. Две континуирани проверки
 2. Завршен испит

1. Континуирани проверки (колоквиуми) 2 писмени:

 • Остеологија, синдезмологија, миологија, неврологија и ангиологија на горен и долен екстремитет                                                                                                                                                                 9-15 бодови
 • Ѕидови на градниот кош, кардиоваскуларен и респираторен систем                                     18-30 бодови
 1. Завршниот испит се состои од:
  • Писмен дел (завршен тест)                                                          18-30 бодови
  • Практичен дел                                                                                       9-15 бодови

 

 • Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од ѕидови на стомак и карлица, дигестивен и урогенитален систем.
 • Практичниот дел од завршниот испит ги опфаќа региите горен и долен екстремитет, граден кош, абдомен и карлица.
 • За да пристапи на завршен испит, студентот треба да ги положи двете континуирани проверки.
 • Доколку проверките не се положени во предвидената колоквиумска недела, студентот пристапува кон комплетен завршен испит кој претставува комбинација од тест од неположените проверки и завршен испит.
 • За да се впишат бодовите од завршниот испит, студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит посебно. Во спротивно, испитот се смета за неположен.
 • Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.