Семинарски теми

I. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

A. СЕМИНАРСКИ ТЕМИ ОД АНАТОМИЈА 1 

1.
Коски на горниот екстремитет
– клучна коска (clavicula)
– лопатка (scapula)
– рамена коска (humerus)
– радиус (radius)
– лакотна коска (ulna)
– коски на шаката (ossa manus)

2.
Зглобови на горниот екстремитет
– зглобови на рамениот појас
– рамен зглоб (art. humeri)
– зглоб на лактот (art. cubiti)
– зглобови на коските од подлактот
– зглобови на шаката (artt. manus)

3.
Коски на долниот екстремитет
– карлична коска (os coxae)
– бутна коска (femur)
– чашка (patella)
– голеница (tibia)
– лисница (fibula)
– коски на стапалото (ossa pedis)

4.
Зглобови на долниот екстремитет
– зглоб на колкот (art. coxae)
– зглоб на коленото (art. genus)
– зглобови на коските од потколеницата
– зглобови на стапалото (artt. pedis)

5.
Коски и зглобови на трупот
Коски на градниот кош
– градна коска (sternum)
– ребра (costae)
– ребрена рскавица (cartilago costalis)
– граден кош во целина
– зглобови на градниот кош

6.
Коски и зглобови на трупот
Рбетен столб (columna vertebralis)
– прешлени (vertebrae)
– крстна коска (os sacrum)
– опашна коска (os coccygis)
– рбетен столб во целина
– зглобови на рбетниот столб

7.
Мускули на карлицата

8.
Крвни садови и нерви на карличната празнина

9.
Урогенитален систем
– внатрешни женски полови органи

10.
Урогенитален систем
– внатрешни машки полови органи

B. СЕМИНАРСКИ ТЕМИ ОД АНАТОМИЈА 2 

1.
Плунковни жлезди (glandulae oris)

2.
Органи на ендокриниот систем во главата и вратот
– штитна жлезда (glandula thyroidea)
– паратироидни жлезди (glandulae paratyroideae)
– каротидно клопче (glomus caroticum)

3.
Нос (nasus)
– надворешен нос (nasus externus)
– носна празнина (cavum nasi)
– параназални синуси (sinus paranasales)

4.
Усна празнина (cavum oris)
– предворје на усната празнина (vestibulum oris)
– усни (labia oris)
– образ (bucca)
– венци (gingivae)
– заби (dentes)

5.
Усна празнина (cavum oris)
– права усна празнина (cavum oris proprium)
– тврдо непце (palatum durum)
– меко непце (palatum molle)
– јазик (lingua)

6.
Голтник (pharynx)

7.
Грклан (larynx)

8.
Орган за вид (organum visus)
– очно јаболко (bulbus oculi)
– помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

9.
Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)
– надворешно уво (auris externa)
– средно уво (auris media)

10.
Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)
– внатрешно уво (auris interna)

РАСПОРЕД

НА ГРУПИТЕ ЗА СЕМИНАРИ ОД ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 

НЕД.

 

ГРУПА

ДАТА ЧАС  

ТЕМА

I  

1, 2, 3, 4

 

 

20.02.2018

1115 – 12  

1. УСНА ПРАЗНИНА (CAVUM ORIS)

– предворје на усната празнина (vestibulum oris)

 

2. УСНА ПРАЗНИНА (CAVUM ORIS)

– права усна празнина (cavum oris proprium)

 

 

5, 6, 7, 8

 

21.02.2018

1215 – 13
 

9, 10, 11, 12

 

21.02.2018

1315 – 14
 

13, 14, 15, 16

 

22.02.2018

1315 – 14
II  

1, 2, 3, 4

 

27.02.2018

1115 – 12 3. ПЛУНКОВНИ ЖЛЕЗДИ (GLANDULAE ORIS)

 

4. ГОЛТНИК (PHARYNX)

 

5, 6, 7, 8

 

28.02.2018

1215 – 13
 

9, 10, 11, 12

 

28.02.2018

1315 – 14
 

13, 14, 15, 16

 

01.03.2018

1315 – 14
III  

1, 2, 3, 4

 

06.03.2018

1115 – 12  

 

5. НОС (NASUS)

 

6. ГРКЛАН (LARYNX)

 

 

5, 6, 7, 8

 

07.03.2018

1215 – 13
 

9, 10, 11, 12

 

07.03.2018

1315 – 14
 

13, 14, 15, 16

 

08.03.2018

1315 – 14
IV  

1, 2, 3, 4

 

27.03.2018

1115 – 12 7. ОРГАНИ НА ЕНДОКРИНИОТ СИСТЕМ ВО ГЛАВАТА И ВРАТОТ

 

 

 8. ОРГАН ЗА ВИД (ORGANUM VISUS)

 

 

5, 6, 7, 8

 

28.03.2018

1215 – 13
 

9, 10, 11, 12

 

28.03.2018

1315 – 14
 

13, 14, 15, 16

 

29.03.2018

1315 – 14
V  

1, 2, 3, 4

 

03.04.2018

1115 – 12 9. СЕТИЛО ЗА СЛУХ И РАМНОТЕЖА (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE)

– надворешно и средно уво (auris externa et auris media)

 

10. СЕТИЛО ЗА СЛУХ И РАМНОТЕЖА (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE)

– внатрешно уво (auris interna)

 

5, 6, 7, 8

 

04.04.2018

1215 – 13
 

9, 10, 11, 12

 

04.04.2018

1315 – 14
 

 

13, 14, 15, 16

 

 

05.04.2018

1315 – 14

!!! Семинарите  се одржуваат на Институтот за анатомија

РАСПОРЕД

НА ТЕМИ ЗА СЕМИНАРИ ОД ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

РЕДЕН

БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ НА ИНДЕКС НАСЛОВ НА ТЕМА ТЕРМИН
1 група
1. ФИЛИП СТОЈАНОВСКИ 7283 Усна празнина (cavum oris)

– предворје на усната празнина (vestibulum oris)

– усни (labia oris)

– образ (bucca)

– венци (gingivae)

20.02.2018

1115 – 12

2. ЈАНА ПАНЧЕВСКА 7312 Плунковни жлезди (glandulae oris)

подјазична жлезда (gl.sublingualis)

подвилична жлезда

(gl.submandibularis)

27.02.2018

1115 – 12

3. МАРТИНА КАРПУЗОВСКА 7322 Нос (nasus)

– надворешен нос (nasus externus)

– носна празнина (cavum nasi)

06.03.2018

1115 – 12

4. СТЕФАНИЈА ДАНИЛОВА 7271 Органи на ендокриниот систем во главата и вратот

– штитна жлезда (glandula thyroidea)

27.03.2018

1115 – 12

5. НЕНАД СТОЈЧЕВСКИ 7279 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– надворешно уво (auris externa)

тапанче (membrana tympani)

03.04.2018

1115 – 12

2 група
1. ЈАНА ДИМИТРОВСКА 7267 Усна празнина (cavum oris)

– заби (dentes)

20.02.2018

1115 – 12

2. ВАЛБОН ХАМЗА 7300 Плунковни жлезди (glandulae oris)

паротидна жлезда (gl.parotis)

27.02.2018

1115 – 12

3. ДУШАН ЃОРГИЕВСКИ 7304 Нос (nasus)

– параназални синуси (sinus paranasales)

06.03.2018

1115 – 12

4. АНА АНГЕЛОВА 7268 Органи на ендокриниот систем во главата и вратот

– паратироидни жлезди (glandulae paratyroideae)

– каротидно клопче (glomus

caroticum)

27.03.2018

1115 – 12

5. ЕМИЛИЈА ШОПОСКА 7285 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– средно уво (auris media)

03.04.2018

1115 – 12

 

 

3 група
1. СТОЈАН ПЕТРОВСКИ 7337 Усна празнина (cavum oris)

– права усна празнина (cavum oris proprium)

– тврдо непце (palatum durum)

– меко непце (palatum molle)

20.02.2018

1115 – 12

2. КРИСТИАН ИВАНОВИЧ 7356 Голтник (pharynx)

– морфолошки особености и соодноси

27.02.2018

1115 – 12

3. СВЕТЛАНА ВЕЛЈАНОСКА 7311 Грклан (larynx)

– морфолошки особености

– состав на гркланот: рскавици

06.03.2018

1115 – 12

4. ЛИНДИТА САИТИ 7281 Орган за вид (organum visus)

очно јаболко (bulbus oculi)

27.03.2018

1115 – 12

5. САРА АРЈОСКА 7338 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– внатрешно уво (auris interna): коскен лабиринт (labyrintus osseus)

03.04.2018

1115 – 12

4 група
1. СЛОБОДАНКА ТРАЈКОВА 7319 Усна празнина (cavum oris)

– јазик  (lingua)

20.02.2018

1115 – 12

2. АНДРЕЈ ВЛАШКИ 7310 Голтник (pharynx)

состав на голтникот

27.02.2018

1115 – 12

3. АРТА МЕХМЕТИ 7288 Грклан (larynx)

– состав на гркланот: мускули, фиброеластична мембрана, лигавица

06.03.2018

1115 – 12

4. ИВАНА НЕДАНОВСКА 7336 Орган за вид (organum visus)

– помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

27.03.2018

1115 – 12

5. ИЛИНА ИКОНОМОВСКА 7323 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– внатрешно уво (auris interna): мембранозен лабиринт (labyrintus membranaceus)

03.04.2018

1115 – 12

 

 

РЕДЕН

БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ НА ИНДЕКС НАСЛОВ НА ТЕМА ТЕРМИН
5 група
1. ДИЛАРА АЛИЈИ 7341 Усна празнина (cavum oris)

– предворје на усната празнина (vestibulum oris)

– усни (labia oris)

– образ (bucca)

– венци (gingivae)

21.02.2018

1215 – 13

2. БАСРИ АЈДАРИ 7329 Плунковни жлезди (glandulae oris)

подјазична жлезда (gl.sublingualis)

подвилична жлезда

(gl.submandibularis)

28.02.2018

1215 – 13

3. БОЖИДАР ВЕСЕЛИНОСКИ 7296 Нос (nasus)

– надворешен нос (nasus externus)

– носна празнина (cavum nasi)

07.03.2018

1215 – 13

4. ЕМИЛИЈА КУЦИНОСКА Органи на ендокриниот систем во главата и вратот

– штитна жлезда (glandula thyroidea)

28.03.2018

1215 – 13

5. ЉУБИЦА ТРИФУНОСКА 7298 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– надворешно уво (auris externa)

тапанче (membrana tympani)

04.04.2018

1215 – 13

6 група
1. КАТЕРИНА АТАНАСОВСКА 7299 Усна празнина (cavum oris)

– заби (dentes)

21.02.2018

1215 – 13

2. НЕНАД МОЈСОВСКИ 7278 Плунковни жлезди (glandulae oris)

паротидна жлезда (gl.parotis)

28.02.2018

1215 – 13

3. АМЕЛА ФЕЈЗУЛИ 7327 Нос (nasus)

– параназални синуси (sinus paranasales)

07.03.2018

1215 – 13

4.  

МИЛОШ СТЕВКОВИЌ

 

7274 Органи на ендокриниот систем во главата и вратот

– паратироидни жлезди (glandulae paratyroideae)

– каротидно клопче (glomus

caroticum)

28.03.2018

1215 – 13

5. АНДРЕА МАТЕСКА 7331 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– средно уво (auris media)

04.04.2018

1215 – 13

 

 

7 група
1. ДАВИД ТРПЧЕВСКИ 7297 Усна празнина (cavum oris)

– права усна празнина (cavum oris proprium)

– тврдо непце (palatum durum)

– меко непце (palatum molle)

21.02.2018

1215 – 13

2. ВАСКА ЕФТИМОВА 7277 Голтник (pharynx)

– морфолошки особености и соодноси

28.02.2018

1215 – 13

3. МАРИЈА СТАМЕНОВА  

7290

 

Грклан (larynx)

– морфолошки особености

– состав на гркланот: рскавици

07.03.2018

1215 – 13

4. МАРТИНА АНАСТАСОВСКА 7290 Орган за вид (organum visus)

очно јаболко (bulbus oculi)

28.03.2018

1215 – 13

5. АНАСТАСИЈА МИЛАНОВА 7284 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– внатрешно уво (auris interna): коскен лабиринт (labyrintus osseus)

04.04.2018

1215 – 13

8 група
1. ВЈОЛЦА ЗЕЌИРИ 7309 Усна празнина (cavum oris)

– јазик  (lingua)

21.02.2018

1215 – 13

2. ВИКТОРИЈА АНДРЕЕСКА 7314 Голтник (pharynx)

состав на голтникот

28.02.2018

1215 – 13

3. ИВАНА ЃОЗЕВА 7276 Грклан (larynx)

– состав на гркланот: мускули, фиброеластична мембрана, лигавица

07.03.2018

1215 – 13

4. БЕСНИК РОЧИ 7334 Орган за вид (organum visus)

– помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

28.03.2018

1215 – 13

5. МИЛАНКА ФИЛИПОВА 7315 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– внатрешно уво (auris interna): мембранозен лабиринт (labyrintus membranaceus)

04.04.2018

1215 – 13

 

 

РЕДЕН

БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ НА ИНДЕКС НАСЛОВ НА ТЕМА ТЕРМИН
9 група
1. БЕСАР АЈРЕДИН 7295 Усна празнина (cavum oris)

– предворје на усната празнина (vestibulum oris)

– усни (labia oris)

– образ (bucca)

– венци (gingivae)

21.02.2018

1315 – 14

2. ВИКТОРИЈА ЛАМПЕВСКА 7286 Плунковни жлезди (glandulae oris)

подјазична жлезда (gl.sublingualis)

подвилична жлезда

(gl.submandibularis)

28.02.2018

1315 – 14

3. МАРИЈА КРЧОВА 7308 Нос (nasus)

– надворешен нос (nasus externus)

– носна празнина (cavum nasi)

07.03.2018

1315 – 14

4. СЕЛИС ПУРДЕ 7068 Органи на ендокриниот систем во главата и вратот

– штитна жлезда (glandula thyroidea)

28.03.2018

1315 – 14

5. ВИКТОРИЈА ПЕШИЌ 7340 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– надворешно уво (auris externa)

тапанче (membrana tympani)

04.04.2018

1315 – 14

10  група
1. НИКОЛА ТАНЕВСКИ 7355 Усна празнина (cavum oris)

– заби (dentes)

21.02.2018

1315 – 14

2. ЕРМИНА ИБИЩИ 7350 Плунковни жлезди (glandulae oris)

паротидна жлезда (gl.parotis)

28.02.2018

1315 – 14

3. СИНОЛИШКА ДИМОВСКА 7345 Нос (nasus)

– параназални синуси (sinus paranasales)

07.03.2018

1315 – 14

4. ШЕЈМА ШУРБАН 7143 Органи на ендокриниот систем во главата и вратот

– паратироидни жлезди (glandulae paratyroideae)

– каротидно клопче (glomus

caroticum)

28.03.2018

1315 – 14

5. ЕЛМА ДАЦИЌ 7283 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– средно уво (auris media)

04.04.2018

1315 – 14

11 група
1.  

ЈАСМИН МУСЛИУ

 

7346 Усна празнина (cavum oris)

– права усна празнина (cavum oris proprium)

– тврдо непце (palatum durum)

– меко непце (palatum molle)

21.02.2018

1315 – 14

2. АНА ЛУКИЌ 7321 Голтник (pharynx)

– морфолошки особености и соодноси

28.02.2018

1315 – 14

3. БОЈАН ЗВЕЗДАКОВСКИ 7198 Грклан (larynx)

– морфолошки особености

– состав на гркланот: рскавици

07.03.2018

1315 – 14

4. КРИСТИНА ЛАЗАРЕВСКА 7318 Орган за вид (organum visus)

очно јаболко (bulbus oculi)

28.03.2018

1315 – 14

5. ЧАНСУ МЕМЕИ 7291 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– внатрешно уво (auris interna): коскен лабиринт (labyrintus osseus)

04.04.2018

1315 – 14

12 група
1. ТЕМЕЛИЈА АНЃЕЛКОСКА 7292 Усна празнина (cavum oris)

– јазик  (lingua)

21.02.2018

1315 – 14

2. СЕМИР АДЕМИ 7293 Голтник (pharynx)

состав на голтникот

28.02.2018

1315 – 14

3. ТЕОДОРА МЛАДЕНОСКА 7303 Грклан (larynx)

– состав на гркланот: мускули, фиброеластична мембрана, лигавица

07.03.2018

1315 – 14

4. ВИКТОРИЈА КУЈУНЏИЕВА 7302 Орган за вид (organum visus)

– помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

28.03.2018

1315 – 14

5. ФИЛИП МИЩЕВСКИ 7305 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– внатрешно уво (auris interna): мембранозен лабиринт (labyrintus membranaceus)

04.04.2018

1315 – 14

 

 

РЕДЕН

БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ НА ИНДЕКС НАСЛОВ НА ТЕМА ТЕРМИН
13 група
1. БЕЛМА ЗАИМИ 7326 Усна празнина (cavum oris)

– предворје на усната празнина (vestibulum oris)

– усни (labia oris)

– образ (bucca)

– венци (gingivae)

22.02.2018

1315 – 14

2. ЕМРЕ ПИРГОЗИ 7333 Плунковни жлезди (glandulae oris)

подјазична жлезда (gl.sublingualis)

подвилична жлезда

(gl.submandibularis)

01.03.2018

1315 – 14

3. ИВАНА СТЕФАНОВСКА 7287 Нос (nasus)

– надворешен нос (nasus externus)

– носна празнина (cavum nasi)

08.03.2018

1315 – 14

4. БАРДХА ХУСМАНИ 7324 Органи на ендокриниот систем во главата и вратот

– штитна жлезда (glandula thyroidea)

29.03.2018

1315 – 14

5. МУНИСА СЕЛИМ 7280 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– надворешно уво (auris externa)

тапанче (membrana tympani)

05.04.2018

1315 – 14

14 група
1. ФИЛИП НИКОЛОВ 7289 Усна празнина (cavum oris)

– заби (dentes)

22.02.2018

1315 – 14

2. МАРИЈА ДИМОВСКА 7325 Плунковни жлезди (glandulae oris)

паротидна жлезда (gl.parotis)

01.03.2018

1315 – 14

3. СУМЕЈА АВДИОВСКА 7307 Нос (nasus)

– параназални синуси (sinus paranasales)

08.03.2018

1315 – 14

4. ИВАНА ДРЛАНОВА 7343 Органи на ендокриниот систем во главата и вратот

– паратироидни жлезди (glandulae paratyroideae)

– каротидно клопче (glomus

caroticum)

29.03.2018

1315 – 14

5. ЕДИТА ФУГА 7313 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– средно уво (auris media)

05.04.2018

1315 – 14

 

 

15 група
1. БОЈАН СТОЈШЕВИЌ 7347 Усна празнина (cavum oris)

– права усна празнина (cavum oris proprium)

– тврдо непце (palatum durum)

– меко непце (palatum molle)

22.02.2018

1315 – 14

2. МАРИЈА АВРАНОСКА 7272 Голтник (pharynx)

– морфолошки особености и соодноси

01.03.2018

1315 – 14

3. РОСИЦА ТУРМАКОСКА 7330 Грклан (larynx)

– морфолошки особености

– состав на гркланот: рскавици

08.03.2018

1315 – 14

4. НАЏИЕ ЗЕНДЕЛИ 7348 Орган за вид (organum visus)

очно јаболко (bulbus oculi)

29.03.2018

1315 – 14

5. БАНУ МАХМУТОГЛУ 7258 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– внатрешно уво (auris interna): коскен лабиринт (labyrintus osseus)

05.04.2018

1315 – 14

16 група
1. МЕЛЕХАТ БЕРИША 7342 Усна празнина (cavum oris)

– јазик  (lingua)

22.02.2018

1315 – 14

2. НАРТА СУЛЕЈМАНИ 7270 Голтник (pharynx)

состав на голтникот

01.03.2018

1315 – 14

3. ДАМЈАН

ДИМОВСКИ

 

7316 Грклан (larynx)

– состав на гркланот: мускули, фиброеластична мембрана, лигавица

08.03.2018

1315 – 14

4. АНГЕЛА КОКОЛАНСКА 7332 Орган за вид (organum visus)

– помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

29.03.2018

1315 – 14

 

 

5.

НАТАША ТРАЈКОВСКА 7328 Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)

– внатрешно уво (auris interna): мембранозен лабиринт (labyrintus membranaceus)

05.04.2018

1315 – 14