Семинарски теми

I. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

A. СЕМИНАРСКИ ТЕМИ ОД АНАТОМИЈА 1 

1.
Коски на горниот екстремитет
– клучна коска (clavicula)
– лопатка (scapula)
– рамена коска (humerus)
– радиус (radius)
– лакотна коска (ulna)
– коски на шаката (ossa manus)

2.
Зглобови на горниот екстремитет
– зглобови на рамениот појас
– рамен зглоб (art. humeri)
– зглоб на лактот (art. cubiti)
– зглобови на коските од подлактот
– зглобови на шаката (artt. manus)

3.
Коски на долниот екстремитет
– карлична коска (os coxae)
– бутна коска (femur)
– чашка (patella)
– голеница (tibia)
– лисница (fibula)
– коски на стапалото (ossa pedis)

4.
Зглобови на долниот екстремитет
– зглоб на колкот (art. coxae)
– зглоб на коленото (art. genus)
– зглобови на коските од потколеницата
– зглобови на стапалото (artt. pedis)

5.
Коски и зглобови на трупот
Коски на градниот кош
– градна коска (sternum)
– ребра (costae)
– ребрена рскавица (cartilago costalis)
– граден кош во целина
– зглобови на градниот кош

6.
Коски и зглобови на трупот
Рбетен столб (columna vertebralis)
– прешлени (vertebrae)
– крстна коска (os sacrum)
– опашна коска (os coccygis)
– рбетен столб во целина
– зглобови на рбетниот столб

7.
Мускули на карлицата

8.
Крвни садови и нерви на карличната празнина

9.
Урогенитален систем
– внатрешни женски полови органи

10.
Урогенитален систем
– внатрешни машки полови органи

B. СЕМИНАРСКИ ТЕМИ ОД АНАТОМИЈА 2 

1.
Плунковни жлезди (glandulae oris)

2.
Органи на ендокриниот систем во главата и вратот
– штитна жлезда (glandula thyroidea)
– паратироидни жлезди (glandulae paratyroideae)
– каротидно клопче (glomus caroticum)

3.
Нос (nasus)
– надворешен нос (nasus externus)
– носна празнина (cavum nasi)
– параназални синуси (sinus paranasales)

4.
Усна празнина (cavum oris)
– предворје на усната празнина (vestibulum oris)
– усни (labia oris)
– образ (bucca)
– венци (gingivae)
– заби (dentes)

5.
Усна празнина (cavum oris)
– права усна празнина (cavum oris proprium)
– тврдо непце (palatum durum)
– меко непце (palatum molle)
– јазик (lingua)

6.
Голтник (pharynx)

7.
Грклан (larynx)

8.
Орган за вид (organum visus)
– очно јаболко (bulbus oculi)
– помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

9.
Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)
– надворешно уво (auris externa)
– средно уво (auris media)

10.
Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)
– внатрешно уво (auris interna)

 

РАСПОРЕД НА ГРУПИТЕ ЗА СЕМИНАРИ ОД ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

недела група дата час тема
 

 

I

1,2,3,4 5-03 10-11 1.Усна празнина, предворје на усна празнина (vestibulum oris)

 

2. Усна празнина, права усна празнина(cavum oris proprium)

5,6,7,8 5-03 11-12
9,10,11,12 7-03 9-10
13,14,15,16 7-03 10-11
 

II

1,2,3,4 12-03 10-11 3.Плунковни жлезди, (glandulae oris)

 

4. Голтник (pharynx)

5,6,7,8 12-03 11-12
9,10,11,12 14-03 9-10
13,14,15,16 14-03 10-11
 

III

1,2,3,4 19-03 10-11 5.Нос, (nasus)

 

6.Грклан,(larynx)

5,6,7,8 19-03 11-12
9,10,11,12 21-03 9-10
13,14,15,16 21-03 10-11
 

IV

1,2,3,4 26-03 10-11 7.Органи на ендокрин систем

во глава и врат

8. Орган за вид,rganum visus)

5,6,7,8 26-03 11-12
9,10,11,12 28-03 9-10
13,14,15,16 28-03 10-11
 

V

1,2,3,4 2-04 10-11 9. Сетило за слух и рамнотежа,

(organum vestibulocochleare)-

надворешно и средно уво, (auris externa, auris media)

10. Сетило за слух и рамнотежа,

(organum vestibulocochleare)

внатрешно  уво (auris interna)

 

5,6,7,8 2-04 11-12
9,10,11,12 4-04 9-10
13,14,15,16 4-04 10-11


Семинарите  се одржуваат на Институтот за анатомија

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРИ ОД ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

1 група 2 група
Датум и час на презентација Име и презиме

наслов на тема

Индекс Датум и час на презент. Име и презиме

наслов на тема

Индекс
5-03

10-11

ЕВА КОСТАДИНОВСКА

 

Предворје на усна празнина, образи и венци, (vestibulum oris, bucca, gingivae)

7385 5-03

10-11

АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВА

 

Заби (dentes)-општа и посебна морфологија,градба, васкуларизација и инервација

7397
12-03

10-11

САРА ДИМОВСКА

 

Мали плунковни жлезди, големи плунковни жлезди-подјазична жлезда (glandula sublingualis)

7383 12-03

10-11

ЛУИЗА МЕХМЕДИ

 

Големи плунковни жлезди-подвилична жлезда (glandula submandibularis), доушна жлезда (glandula parotis)

7398
19-03

10-11

ЕЛМА ДЕМИРИ

 

Нос,надворешен нос и носна празнина, (nasus externus, cavum nasi)

7379 19-03

10-11

АНА СТОЈАНОВА

 

Параназални синуси, (Sinus paranasales)

7441
26-03

10-11

МАРТИН ГЕОРГИЕВСКИ

 

Органи на ендокрин систем, тироидна,паратироидни жлезди, каротидно клопче

7421 26-03

10-11

АНГЕЛИНА ВАПСКА

 

Орган за вид (organum visus),-очно јаболко инегови обвивки

7444
2-04

10-11

АНАСТАЗИЈА ЈЕРИНЧЕВА

 

Сетило за слух и рамнотежa(organum vestibulocochleare)-надворешно уво (auris externa)

7368 2-04

10-11

САЛИ СЕЛИМИ

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)-средно уво (auris media)

7413

 

 

3 група 4 група
Датум и час на презент. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс Датум и час на презент. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс
5-03

10-11

МАРИЈА СТОЈАНОВСКА

 

Тврдо непце (palatum durum), јазик (lingua)

7378 5-03

10-11

СТЕФАНИЈА ЃОРЃИЕВСКА

 

Меко непце, (palatum molle), подјазична регија (regio sublingualis)

7443
12-03

10-11

РЕСМИЈЕ АЛИЈА

 

Голтник(pharynx) -лигавица и катови на голтник

7426 12-03

10-11

ЃОРЃИ ПОПОВ

 

Голтник(pharynx)-мускулен и фасцијален слој

7408
19-03

10-11

ЕЛЕНА ЈОВАНОВА

 

Грклан (larynx)- рскавици и зглобови во состав на гркланот

7387 19-03

10-11

АНГЕЛА СТОЈАНОВА

 

Грклан (larynx)- мускули во состав на гркланот и грклански катови

7367
26-03

10-11

ФИЛИП МИШЕВСКИ

 

Содржина на очно јаболко

7305 26-03

10-11

ВЛЕРА МЕХМЕДИ

 

Помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

7409
2-04

10-11

ЈЕХОНА АБАЗИ

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)-внатрешно уво (auris interna)-коскен лабиринт (labyrinthus osseus)

7401 2-04

10-11

ЕВА НАУМОСКА

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare) -внатрешно уво (auris interna)-мембранозен лабиринт (labyrinthus membranaceus)

7425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 група 6 група
Датум и час на презент. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс Датум и час на през. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс
5-03

11-12

АРЛИНДА РЕЏЕПИ

 

Предворје на усна празнина, образи и венци, (vestibulum oris, bucca, gingivae)

7369 5-03

11-12

ФЕРХАД ЃУЛ

 

Заби (dentes)-општа и посебна морфологија,градба, васкуларизација и инервација

7406
12-03

11-12

ТЕОДОРА СТРАШЕВСКА

 

Мали плунковни жлезди, големи плунковни жлезди-подјазична жлезда (glandula sublingualis)

7361 12-03

11-12

ИЛИЈАНА ЃОРЃИЕВА

 

Големи плунковни жлезди-подвилична жлезда (glandula submandibularis), доушна жлезда (glandula parotis)

7362
19-03

11-12

МАРТИНА АЛЕКСОВСКА

 

Нос,надворешен нос и носна празнина, (nasus externus, cavum nasi)

7436 19-03

11-12

ЕНЕСА АСАНИ

 

Параназални синуси, (Sinus paranasales

7373
26-03

11-12

ДАРКО ПАПАЛАЗОВ

 

Органи на ендокрин систем-тироидна,паратироидни жлезди, каротидно клопче

7360 26-03

11-12

ИГОР ТРАЈКОВ

 

Орган за вид (organum visus),-очно јаболко инегови обвивки

7363
2-04

11-12

САЊА ЦОНКИНСКА

 

Сетило за слух и рамнотежa(organum vestibulocochleare)-надворешно уво (auris externa)

 

7423 2-04

11-12

САРА ЕМИНИ

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)-средно уво (auris media)

7394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 група 8 група
Датум и час на презент. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс Датум и час на презен. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс
5-03

11-12

ВИОЛЕТА СТАМКОВА

 

Тврдо непце (palatum durum), јазик (lingua)

7380 5-03

11-12

ДЕЈАН ЧАВДАРОВСКИ

 

Меко непце, (palatum molle), подјазична регија (regio sublingualis)

7388
12-03

11-12

САШО КОСТОВСКИ

 

Голтник(pharynx)-лигавица и катови на голтник

7389 12-03

11-12

ВАЛМИРА САЛАИ

 

Голтник(pharynx)-мускулен и фасцијален слој

7370
19-03

11-12

БОРЈАНА ЈАНКОВА

 

Грклан (larynx)- рскавици и зглобови во состав на гркланот

7410 19-03

11-12

КРИСТИЈАН ЗЕБЕКОВ

 

Грклан (larynx)- мускули во состав на гркланот и грклански катови

7377
26-03

11-12

ИЛИРИЈАНА АСАНИ

 

Содржина на очно јаболко

7391 26-03

11-12

ТРИНГА ХАСАН

 

Помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

7407
2-04

11-12

РЕНАТА РОГЛЕВА

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)-внатрешно уво (auris interna)-коскен лабиринт (labyrinthus osseus)

 

 

7375 2-04

11-12

АНГЕЛА АНЃЕЛОВА

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare) -внатрешно уво (auris interna)-мембранозен лабиринт (labyrinthus membranaceus)

7365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 група 10 група
Датум и час на презент. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс Датум и час на презент. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс
7-03

9-10

ДАМЈАН ИВАНОВ

 

Предворје на усна празнина, образи и венци, (vestibulum oris, bucca, gingivae)

7417 7-03

9-10

АРДИТА БАКИЈА

 

Заби (dentes)-општа и посебна морфологија,градба, васкуларизација и инервација

7435
14-03

9-10

ЕВА АНГЕЛОВА

 

Мали плунковни жлезди, големи плунковни жлезди-подјазична жлезда (glandula sublingualis)

7422 14-03

9-10

ДЕА ЃУРЧИНОВСКА

 

Големи плунковни жлезди-подвилична жлезда (glandula submandibularis), доушна жлезда (glandula parotis)

7411
21-03

9-10

ТАЊА БОГОЕВА

 

Нос,надворешен нос и носна празнина, (nasus externus, cavum nasi)

7364 21-03

9-10

МИНА ЌУПЕВА

 

Параназални синуси, (Sinus paranasales

7381
28-03

9-10

АЛМЕДИНА ЛИЧИНА

 

Органи на ендокрин систем, тироидна,паратироидни жлезди, каротидно клопче

7402 28-03

9-10

НЕБЗАТ ЉАМАЛАРИ

 

Орган за вид (organum visus),-очно јаболко инегови обвивки

7431
4-04

9-10

ВЛАДИМИР ПЕТРОВСКИ

 

Сетило за слух и рамнотежa(organum vestibulocochleare)-надворешно уво (auris externa)

 

 

7427 4-04

9-10

ВИКТОРИЈА КИРАНОВА

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)-средно уво (auris media)

7415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 група 12 група
Датум и час на презен. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс Датум и час на презент. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс
7-03

9-10

ВЕСНА ГОЛУБОВА

 

Тврдо непце (palatum durum), јазик (lingua)

7428 7-03

9-10

ЕЛЕОНОРА ВЕЛИМИРОВСКА

 

Меко непце, (palatum molle), подјазична регија (regio sublingualis)

7416
14-03

9-10

ПАВЕЛ ПЕТЛИЧКОВ

 

Голтник(pharynx), лигавица и катови на голтник

7437 14-03

9-10

СТЕФАНИ ПЕТРЕСКА

 

Голтник(pharynx),мускулен и фасцијален слој

7390
21-03

9-10

РИЛИНД ХАЛИТИ

 

Грклан (larynx)- рскавици и зглобови во состав на гркланот

7434 21-03

9-10

ОМЕР ГАЈНИУ

 

Грклан (larynx)- мускули во состав на гркланот и грклански катови

7393
28-03

9-10

АДВИЈЕ ДАУТОГЛУ

 

Содржина на очно јаболко

7445 28-03

9-10

РАДМИЛА ЈОВАНОСКА

 

Помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

7405
4-04

9-10

ЉУБИЦА ТРЕНЧЕВА

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)-внатрешно уво (auris interna)-коскен лабиринт (labyrinthus osseus)

7420 4-04

9-10

АНДРИЈАНА МИТРЕВСКА

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare) -внатрешно уво (auris interna)-мембранозен лабиринт (labyrinthus membranaceus)

7424

 

13 група 14 група
Датум и час на презен. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс Датум и час на презент. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс
7-03

10-11

КРИСТИЈАН ДОНЕВ

 

Предворје на усна празнина, образи и венци, (vestibulum oris, bucca, gingivae)

7400 7-03

10-11

ЛИДИЈА ДИМИТРОВА

 

Заби (dentes)-општа и посебна морфологија,градба, васкуларизација и инервација

7448
14-03

10-11

АРБНОРА РАМАДАНИ

 

Мали плунковни жлезди, големи плунковни жлезди-подјазична жлезда (glandula sublingualis)

7418 14-03

10-11

РУВЕЈДА ЃЕЛАДИНИ

 

Големи плунковни жлезди-подвилична жлезда (glandula submandibularis), доушна жлезда (glandula parotis)

7414
21-03

10-11

АНДРЕЈ СТОЈАНОВСКИ

 

Нос,надворешен нос и носна празнина, (nasus externus, cavum nasi)

7412 21-03

10-11

СРЕБРА ЦУНДРЧ

 

Параназални синуси, (Sinus paranasales)

7273
28-03

10-11

ХАМДИЈЕ АЛИЈИ

 

Органи на ендокрин систем, тироидна,паратироидни жлезди, каротидно клопче

7419 28-03

10-11

АДЕЛА МИФТАРИ

 

Орган за вид (organum visus),-очно јаболко инегови обвивки

7374
4-04

10-11

ЕРГИН ЦАНОСКИ

 

Сетило за слух и рамнотежa(organum vestibulocochleare)-надворешно уво (auris externa)

7384 4-04

10-11

ЕРТАН ИБРАИМИ

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)-средно уво (auris media)

7392

 

15 група 16 група
Датум и час на презент. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс Датум и час на през. Име и презиме

Наслов на тема

Индекс
7-03

10-11

МЕНДИМ СУЛЕЈМАНИ

 

Тврдо непце (palatum durum), јазик (lingua)

7399 7-03

10-11

ДИМИТАР ЈУРУКОВ

 

Меко непце, (palatum molle), подјазична регија (regio sublingualis)

7433
14-03

10-11

БАХАР МЕМЕДОВСКА

 

Голтник(pharynx), лигавица и катови на голтник

7438 14-03

10-11

ШЕЈЛА ПУРДЕ

 

Голтник(pharynx),мускулен и фасцијален слој

7396
21-03

10-11

БЕЈАЗИД ПЕСОЧАН

 

Грклан (larynx)- рскавици и зглобови во состав на гркланот

7376 21-03

10-11

ВАЛМИР ЛИМАНИ

 

Грклан (larynx)- мускули во состав на гркланот и грклански катови

7403
28-03

10-11

БЕЈЗА ХОП

 

Содржина на очно јаболко

7404 28-03

10-11

АЗАД БУРАК СУНЕ

 

Помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

7260
4-04

10-11

ДИЛЕК УМЕР

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare)-внатрешно уво (auris interna)-коскен лабиринт (labyrinthus osseus)

7371 4-04

10-11

 

 

Сетило за слух и рамнотежа (organum vestibulocochleare) -внатрешно уво (auris interna)-мембранозен лабиринт (labyrinthus membranaceus)