Организација на наставата

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 3 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

Кредити 6
Теоретска настава 45 часа Миологија, ангиологија, неврологија и органи на главата и вратот,

Сетило за вид, слух и рамнотежа. Централен нервен систем.

Практична настава 45 часа Топографска анатомија на глава и врат
Наставници проф. д-р Н. Матвеева, проф. д-р Н. Наќева,  проф. д-р Д. Лазарова, проф. д-р М. Папазова
Научни соработници  науч. сор. д-р Д. Јурковиќ, науч. сор. д-р Б. Бојаџиева
Одговорен наставник проф. д-р М. Папазова

 

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                             

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          мин. макс.  
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1 2 60-68 6  (E)
I Континуирана проверка (колоквиум 1)  писмена 12 20 69-76 7  (D)
II Континуирана проверка (колоквиум2)  писмена 6 10 77-84 8  (C)
Завршен испит Завршен тест 12 20 85-92 9  (B)
Практичен испит 6 10 93-100 10 (A)
Усмен испит 18 30
Вкупно: 60 100  

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

 1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:
 • теоретска настава со редовно присуство
 •  практична настава со колоквирање на секоја вежба
 • да изработи семинарска работа во Power Point  презентација на зададена тема
 1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положени двете континуирани проверки.
 2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
 3. Ако студентот не ги положил континуираните проверки, повторно ги полага пред пристапување на завршниот испит, во термин договорен со Катедрата.

Распоред и содржина на континуираните проверки, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
Колоквиум 1 30.11. 2018 АМФ.2 Мускули, крвни садови и нерви на главата

и вратот (вклучувајќи ги и јадрата на кранијалните нерви)

Колоквиум 2 27. 12. 2008 АМФ.2 Сетилни органи
Завршен испит *Завршен тест Во термин даден од Деканат АМФ.2 – Органи на  главата и вратот

– Централен нервен систем

Практичен испит 2-3 дена после завршниот тест Институт Регија  од глава и врат
Усмен испит во договор со наставникот Институт Мускули, крвни садови, нерви и органи на главата и вратот, сетила и ЦНС
Семинарска работа Power Point  презентација на зададена тема  во текот на практичната настава, според распоред Теми од топографска анатомија на главата и вратот
 • *За бројот и видот на прашањата од колоквиумите и завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
 • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
 • Програмата за теоретска и практична настава е објавена на огласна табла на Институтот.
 • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од одговорниот наставник  marijapapazova@gmail.com  и на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com

          

 

ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 3 НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЧАС СОДРЖИНА
 1.  Вовед во анатомија на главата и вратот
 2.  Мускули на главата и вратот

–       поткожни (мимични) мускули на главата

–       поткожни вратни мускули (platysma)

–       мускули за џвакање (mm. masticatorii)

 3.  Мускули на главата и вратот

–       стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

–       натхиоидни мускули (mm. suprahyoidei)

–       потхиоидни мускули (mm. infrahyoidei)

 4.  Мускули на главата и вратот

–       скаленски мускули (mm. scaleni)

–       предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

–       задни мускули на вратот

 5.  Фасции на главата и вратот

–       фасции на главата

–       фасции на вратот

–       меѓуфасцијални простори на вратот

 6.  Артерии на главата и вратот

–       заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

–       надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)

 7.  Артерии на главата и вратот

–       внатрешна каротидна артерија (a. carotis interna)

–       потклучна артерија (a. subclavia)

 8.  Вени на главата и вратот

–       внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

–       синуси на dura mater (sinus durae matris)

–       надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis ext. et ant.)

–       лимфен систем на главата и вратот

 9. Нерви на главата и вратот

–       мозочни или черепни нерви (nn. craniales)-општо

–       мирисни нерви (nn. olfactorii)

–       оптички нерв (n. opticus)

–       очнодвигателен нерв (n. oculomotorius)

–       трохлеарен нерв (n. trochlearis)

 10.  Нерви на главата и вратот

–       тригеминален нерв (n. trigeminus)

–       офталмичен нерв (n. ophtalmicus)

–       цилијарен ганглион (ganglion ciliare)

 11.  Нерви на главата и вратот

–    горновиличен нерв (n. maxillaris)

–    птеригопалатински ганглион (ganglion pterygopalatinum)

 12.  Нерви на главата и вратот

–       долновиличен нерв (n. mandibularis)

–       отичен ганглион (ganglion oticum)

 13.  Нерви на главата и вратот

–       очен абдукторен нерв (n. abducens)

–      лицев нерв (n. facialis)

–       вестибулокохлеарен нерв (n. vestibulocochlearis)

 14.  Нерви на главата и вратот

–       јазичноголтников нерв (n.glossopharyngeus)

–       нерв луталник (n. vagus)

–       помошен нерв (n. accessorius)

 15.  Нерви на главата и вратот

–       подјазичен нерв (n. hypoglossus)

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

–       задни гранки од вратните нерви (rr.dorsales nn. cervicalium)

–       симпатикус на главата и вратот

 16.  Органи на главата и вратот

–       усна празнина (cavum oris)

–       јазик (lingua)

–       голтниково стеснување (isthmus faucium)

–       непцев крајник (tonsilla palatina)

 17.  Органи на главата и вратот

–    плунковни жлезди на усната празнина (glandulae oris)

 18.  Органи на главата и вратот

–       голтник (pharynx)

 19.  Органи на главата и вратот

–       надворешен нос (nasus externus)

–       носна празнина (cavum nasi )

–       параназални синуси (sinus paranasales)

 20.  Органи на главата и вратот

–       грклан  (larynx)

 21.  Органи на главата и вратот

–       грклан  (larynx)

 22.  Органи на главата и вратот

–       штитна жлезда (glandula thyroidea)

–       паратироидни жлезди  (glandulae parathyroideae)

–       каротидно клопче (glomus caroticus)

 23.  Орган за вид

–       очно јаболко (bulbus oculi)

–       фиброзна обвивка на очното јаболко (tunica fibrosa bulbi)

 24.  Орган за вид

–       садовна обвивка на очното јаболко (tunica vaskulosa bulbi)

 25.  Орган за вид

–       внатрешна обвивка на очното јаболко (tunica interna bulbi)

 26. Орган за вид

–       содржина на очното јаболко

–       помошни органи на окото (organa oculi accessoria)

 27.  Сетило за слух и рамнотежа

–       надворешно уво (auris externa)

 28.  Сетило за слух и рамнотежа

–       средно уво (auris media)

 29.  Сетило за слух и рамнотежа

–       внатрешно уво (auris interna)

 30.  Орган за вкус

Орган за мирис

Кожа

 31.  Централен нервен систем

–       вовед, градба и поделба

`Рбетен мозок (medulla spinalis)

 32.  Централен нервен систем

Рбетен мозок (medulla spinalis)

 33.  Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–       поделба, делови, градба

 34.  Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–       продолжен мозок (medulla oblongata)

–       мост (pons)

35. Централен нервен систем

Мозочно стебло (truncus cerebri)

–       среден мозок (mesencephalon)

 36.  Централен нервен систем

Мал мозок (cerebellum)

 37.  Централен нервен систем

Меѓумозок (diencephalon)

 38.  Централен нервен систем

Меѓумозок (diencephalon)

 39.  Централен нервен систем

Голем мозок (telencephalon)

–       мозочни хемисфери (hemispheria cerebri)

–       мозочна кора (cortex cerebri)

–       надворешен изглед на мозочните  хемисфери

 40.  Централен нервен систем

Голем мозок (telencephalon)

–       градба на мозочната кора

–       функционални зони на мозочната кора

–       лимбички систем

 41.  Централен нервен систем

Голем мозок (telencephalon)

–       базални или субкортикални јадра (nuclei basales)

–       бела маса на големиот мозок

–       комисури на големиот мозок

Патишта на централниот нервен систем

 42.  Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–       моторни патишта

 43.  Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–        сензитивни патишта

 44  Централен нервен систем

Патишта на централниот нервен систем

–       сензорни патишта

 45.  Централен нервен систем

Мозочници

Мозочни комори

Крвни садови на централниот нервен систем

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 3 НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ДАТА СОДРЖИНА
01.10-05.10.2018 1. Коски на главата (повторување)

 

08.10-12.10.2018 2. Топографска поделба на главата и вратот

Површински елементи на лицето и вратот:

–       поткожни мускули на главата и вратот

–       површинска слепоочна артерија, вена и нерв (a. v. et n. temporalis superficialis)

–       надворешна и предна југуларна вена (v. jugularis externa et anterior)

–       лицева артерија и вена (a. et v. facialis)

–       лицев нерв (n. facialis) – завршни гранки

–       површински лист од вратната фасција (lamina superficialis fasciae cervicalis)

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis) – сензитивни гранки

–       сензитивна инервација на лицето

 

15.10-19.10.2018 3. Паротидномасетерична регија (regio parotideomasseterica)

–       масетерична регија

–       паротидна регија: паротидна ложа-ѕидови и содржина

 

22.10-26.10.2018 4. Предна регија на вратот (regio colli anterior)

–       надхиоидни и подхиоидни мускули (mm. suprahyoidei et infrahyoidei)

–       подвиличен триаголник (trigonum submandibulare)

–       каротиден триаголник (trigonum caroticum)

–       подвилична и подјазична жл. (gl.submandibularis et sublingualis)

–       предтрахеален лист од вратната фасција (lamina pretrachealis fasciae cervicalis)

 

29.10-02.11.2018    

I.                   КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

 

 

05.11-09.11.2018  5.Стерноклеидомастоидна регија (regio sternocleidomastoidea)

–       стерноклеидомастоиден мускул (m. sternocleidomastoideus)

–        заедничка каротидна артерија (a. carotis communis)

–        надворешна каротидна артерија (a. carotis externa)

–        внатрешна југуларна вена (v. jugularis interna)

–        нерв луталник (n. vagus)

 

12.11-16.11.2018 6.Бочна регија на вратот (regio colli lateralis)

–       скаленски мускули (mm. scaleni)

–       потклучна артерија и вена (a. et v. subclavia)

–       предвертебрален лист од вратната фасција (lamina prevertebralis fasciae cervicalis)

–       предрбетни мускули (mm. prevertebrales)

–       вратен нервен сплет (plexus cervicalis)

–       симпатикус на  вратот (truncus sympathicus pars cervicalis)

 

19.11-23.11.2018 7. Потслепоочна регија (regio infratemporalis)

–       ѕидови

–       содржина

8.Птеригопалатинска регија (regio pterygopalatina)

–       ѕидови

–       содржина

 

26.11-30.11.2018  

II.                КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

Прва континуирана проверка од анатомија  3 –

мускули, крвни садови и  нерви на главата и вратот (вклучувајќи ги и јадрата на кранијалните нерви)

 

03.12-07.12.2018

 

9.Органи од системот за варење

–       усна празнина (cavum oris)

–       голтник (pharynx)

10.Парафарингеален простор (spatium parapharyngeum)

Ретрофарингеален простор (spatium retropharyngeum)

 

10.12-14.12.2018

 

11.Органи на системот за дишење

–       грклан  (larynx)

12. Задна регија на вратот (regio colli posterior)

–       граници

–       слоеви и содржина

 

17.12-21.12.2018 13.Вежби од централен нервен систем

–       морфологија на рбетен мозок (medulla spinalis)

 

24.12-28.12.2018 III.              КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

Втора континуирана проверка од анатомија  3 – сетилни органи

(орган за вид, орган за слух и рамнотежа, орган за вкус, орган за мирис и кожа)

07.0111.01.2019 14.Вежби од централен нервен систем

–       морфологија на мозочно стебло (truncus encephalicus)

–       морфологија на мал мозок (cerebellum)

 

14.01-18.01.2019 15. Вежби од централен нервен систем

–       морфологија на голем мозок  (telencephalon)

–       мозочни комори