Информации за полагање на испитот

Континуирани проверки

 

                                                                                                    Континуирани проверки (колоквиуми)  :

 1. Миологија, ангиологија и неврологија на главата и вратот                                                         бодови               12-20

Завршен испит    *Писмен дел                                          бодови             12-20

**Практичен дел                                   бодови              12-20

***Усмен дел                                           бодови            18-30

*Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од органите на главата и вратот и ЦНС.

**Практичниот дел од завршниот испит ги опфаќа топографските регии од главата и вратот.

***Усмениот дел од завршниот испит(интегративен) се состои од 6 прашања (секое носи од 3 до 5 бода) со кои се испрашува интегративното знаење кое е битно за разбирање на целината на предметот и медицинската практика.

Студентот е должен да освои минимум  од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит посебно, за да можат да му бидат впишани бодовите за завршниот испит. Во спротивно, завршниот испит се смета за  неположен.