Распоред на наставата

Распоредот на теоретската и пракничната настава по предметот Aнатомија 2 можете да го преземете од следниве линкови:

Теоретска настава

  1. http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2024/02/Raspored-PREDAVANJA-II-semestar.pdf

 

2. Практична настава

http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2024/02/Anatomija-2-vezbi-2024.pdf