Организација на наставата

1. Наслов на наставниот предмет АНАТОМИЈА 2
2. Код ОМ-121
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) УКИМ – Медицински факултет

Катедра по анатомија

5. Степен на образование (прв односно втор циклус) Интегриран циклус
6.

 

Академска година/семестар

 

Прва/II 7. Број на ЕКТС кредити 7
8. Наставник Раководител на катедрата

проф. д-р Ј. Живадиновиќ

*наставата ја изведуваат сите членови на катедрата

9. Предуслови за запишување на предметот Потпис од предметот анатомија 1
10. Цели на предметната програма:

·         Запознавање со дескриптивна и топографска анатомија на ѕидовите на градниот кош, абдоменот и карлицата.

·         Изучување на топографија на градната, абдоминалната и карличната празнина.

·         Изучување на морфологијата, градбата, синтопските, скелетотопските и холотопските соодноси на содржината на градниот кош, абдоменот и карлицата.

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:

·         Ѕидови на граден кош и топографска поделба на градната празнина.

·         Содржина на плевропулмоналните регии и медијастинумот.

·         Ѕидови на абдоменот со слаби места и топографска поделба на абдоминалната празнина.

·         Содржина на горниот и долниот кат на перитонеалната празнина и на ретроперитонеалниот простор.

·         Ѕидови на карлицата и поделба на карлицата на катови.

·         Содржина на перитонеалниот, подперитонеалниот и поткожниот карличен кат.

Практична настава:

·         Вежбање на кадавери на регии од градниот кош, абдоменот и карлицата.

·         Совладување на морфологијата, градбата, синтопските, скелетотопските и холотопските соодноси на органите од градниот кош, абдоменот и карлицата, на кадавери и фиксирани препарати.

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари
13. Вкупен расположив фонд на време 210 часови
14. Распределба на распложивото време 90 часови предавања, вежби и семинари

120 часови домашно учење

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 45 часови
15.2. Вежби,

Семинари

45 часови
16. Други форми на активности 16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 120 часови
17. Начин на оценување                                                                                                  бодови
17.1 Континуирани проверки        Континуирани проверки (колоквиуми)  2 усмени и 1 писмена:

  1. Граден кош
  2. Абдомен
  3. Карлица

*секоја континуирана проверка се бодува од 9-15 бода. Првата и втората проверка се  изведуваат на кадавери и препарати, а третата писмено.

*секоја континуирана проверка се бодува од 9-15 бода и се изведува на кадавери и препарати.

17.2 Завршен испит                                                       мин.-макс.

*Писмен дел                     бодови    9-15

**Практичен дел             бодови    9-15

***Усмен дел                    бодови   18-30

*Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од карлица.

**Практичниот дел од завршниот испит ги опфаќа региите од граден кош, абдомен и карлица.

***Усмениот дел од завршниот испит (интегративен) се состои од 6 прашања (секое носи од 3 до 5 бода) од морфологија, градба, синтопски, скелетотопски и холотопски соодноси на содржината на градниот кош, абдоменот и карлицата. Се испрашува интегративното знаење кое е битно за разбирање на целината на предметот и медицинската практика.

Студентот е должен да освои минимум  од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно, за да можат да му бидат впишани бодовите за завршниот испит. Во спротивно, завршниот испит се смета за  неположен.

17.3 Семинарска работа/проект (презентација: усна)                                                            мин.-макс.

бодови       1-2

17.4 Активно учество                                                            мин.-макс.

Теоретска настава                бодови       1-2

Практична настава               бодови       4-6

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

 

до 59 бода 5 (пет) F
од 60 до 68 бода 6 (шест) E
од 69 до 76 бода 7 (седум) D
од 77 до 84 бода 8 (осум) C
од 85 до 92 бода 9 (девет) B
од 93 до 100 бода 10 (десет) A
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава, како  и од учество во семинари.

За да пристапи на завршен испит, студентот треба да има положено анатомија 1 и континуираните проверки од анатомија 2. Проверките што нема да бидат положени во предвидените колоквиумски недели треба да се положат пред пристапување на завршниот испит, во термин договорен со Катедрата.

Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои ушествуваат во изведувањето на наставата.
22. Литература
22.1. Задолжителна литература
1. Добрила Тосовска-Лазарова, Наташа Јаневска-Наќева, Марија Папазова. Систематска анатомија на човекот – втор дел. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2016.
22.2. Дополнителна литература
1. Мур КЛ, Дали АФ, Агур АМП. Клинички ориентирана анатомија. 6-тоиздание. Скопје:Табернакул; 2011.
2. Анатомски атлас на човекот.
3. Елис Х, Лога БМ, Диксон АК. Анатомија на човекот на пресеци. Скопје: Арс Ламина ДОО; 2011.

 

ПРОГРАМА

ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЧАС СОДРЖИНА
 

1.

Вовед во анатомија на градниот кош

–       граници на градниот кош

–       конвенционални линии на градниот кош

Ѕидови на градниот кош

–       градба на ѕидовите на градниот кош

Мускули на ѕидовите од градниот кош

–       предно-бочна група:

надворешни меѓуребрени мускули (mm. intercostales  externi)

внатрешни меѓуребрени мускули (mm. intercostales  interni)

напречен граден мускул (m. transversus thoracis)

 

2.

 Ѕидови на градниот кош

Мускули на ѕидовите од градниот кош

–       задна група или грбни мускули (mm.dorsi):

површинска група на грбни мускули

длабока група на грбни мускули

 

3.

 Ѕидови на градниот кош

Мускули на ѕидовите од градниот кош

–       долна група на мускули:

дијафрагма (diaphragma)

 

4.

 Ѕидови на градниот кош

Артерии на ѕидовите од градниот кош

–       внатрешна градна артерија (a. thoracica interna)

–       меѓуребрени артерии (aa. intercostales)

Вени на ѕидовите од градниот кош

–       меѓуребрени вени (vv.intercostales)

Лимфен систем на ѕидовите од градниот кош

 

5.

 Ѕидови на градниот кош

Нерви на ѕидовите од градниот кош

–       градни нерви (nn.thoracici)

–       меѓуребрени нерви (nn. intercostales)

Дојка (mamma)

 

6.

 Градна празнина (cavum thoracis)

–       поделба и содржина

Респираторен систем (apparatus respiratorius)

–       дишник (trachea)

–       десна и лева главна дишница (bronchus principalis dexter et sinister)

–       бели дробови (pulmones)

 

7.

Респираторен систем (apparatus respiratorius)

–       бели дробови (pulmones)

 

8.

Респираторен систем (apparatus respiratorius)

–       плевра (pleura)

 

9.

 Кардиоваскуларен систем

–       срце (cor)

 

10.

 Кардиоваскуларен систем

–       срце (cor)

 

11.

 Кардиоваскуларен систем

–       срце (cor)

–       аномалии на срцето и големите крвни садови

 

12.

 Кардиоваскуларен систем

–       срцево кесе (pericardium)

Органи на системот за варење

–       хранопровод (esophagus)

Органи на ендокриниот систем

–       градна жлезда (thymus)

 

13.

 Артерии на градната празнина

–       белодробно стебло (truncus pulmonalis)

–       аорта (aorta)

Вени на градната празнина

–       горна шуплива вена (v.cava superior)

–       азигосна вена (v. azygos)

 

14.

 Лимфен систем на градната празнина

–       граден канал  (ductus thoracicus)

Нерви на градната празнина

–       френичен нерв (n. phrenicus)

–       вагус (n. vagus)

–       граден дел на симпатичкото стебло

 

15.

 

 

 Вовед во анатомија на абдоменот

–       граници на абдоменот

–       поделба на абдоменот на катови и регии

–       топографски ориентациони линии и точки

Абдоминални мускули (mm. abdominis)

–        преднобочна мускулна група

 

16.

 Абдоминални мускули (mm. abdominis)

–       задна мускулна група

Фасции и апоневротични творби

 

17.               

 Ѕидови на абдоменот

Слаби места на преднонадворешниот ѕид

–       ингвинален канал (canalis inguinalis)

–       бутен прстен (annulus femoralis)

–       папочен отвор (annulus umbilicalis)

 

18.

 Ѕидови на абдоменот

Слаби места на задниот ѕид

–       слабински триаголник (trigonum lumbale-Petit)

–       просторот на Grynfelt  (quadrilaterum Grynfelti)

 

19.

 Артертериски садови на абдоменот

–       стомачна аорта (aorta abdominalis):

париетални гранки

висцерални гранки

 

20.

 Венски садови на абдоменот

–       долна шуплива вена (v. cava inferior)

–       портална вена (v. portae) и портокавални анастомози

 

21.

 Лимфен систем на абдоменот

Нерви на абдоменот

–       слабински сплет (plexus lumbalis)

–       целијачен сплет (plexus celiacus)

 

22.

 Абдоминална празнина

–       перитонеум и перитонеални творби

–       поделба на абдоминалната празнина:

перитонеална празнина – преглед

ретроперитонеален простор – преглед

–       поделба на абдоминалните органи

 

23.

 Абдоминални органи

–       абдоминален дел од хранопроводот (esophagus)

–       желудник (ventriculus s. gaster)

–       тенко црево (intestinum tenue):

дванаесетпалечно црево (duodenum)

 

24.

 Абдоминални органи

–       тенко црево (intestinum tenue)

празно црево (jejunum), усукано црево (ileum)

–       дебело црево (intestinum crassum):

слепо црево (cecum)

колон (colon)

 

25.

 Абдоминални органи

–       црн дроб (hepar)

 

26.

 Абдоминални органи

–       жолчни патишта

 

27.

 Абдоминални органи

–       панкреас (pancreas)

–       слезина (lien)

 

28.

 Абдоминални органи

–       бубрег (ren)

 

29.

 Абдоминални органи

–       абдоминален дел на уринарните патишта

–       надбубрежна жлезда (gl.suprarenalis)

 

30.

 Вовед во анатомија на карлицата

–       граници на карлицата

Ѕидови на карлицата

–       градба на ѕидовите на карлицата

Мускули на ѕидовите од карлицата

–       мускули на задно-бочниот ѕид

 

31.

 Ѕидови на карлицата

Мускули на ѕидовите од карлицата

–       мускули на долниот ѕид (mm. perinei) и нивна систематизација:

карлична дијафрагма (diaphragma pelvis)

урогенитална дијафрагма (diaphragma urogenitale)

 

32.

 Ѕидови на карлицата

Мускули на ѕидовите од карлицата

–       мускули на долниот ѕид (mm. perinei)

површинска дијафрагма (diaphragma pudendale)

Фасции на ѕидовите од карлицата

 

33.

 

Артериски садови на карлицата

–       внатрешна илијачна артерија (a. iliaca interna)

Венски садови на карлицата

–       внатрешна илијачна вена (v. iliaca interna)

 

34.

 Лимфен систем на карлицата

Нерви на карлицата

–       срамен нерв (n. pudendus)

–       тртичен сплет (plexus coccygeus)

–       долен хипогастричен сплет (plexus hypogastricus inferior)

 

35.

 Карлична празнина 

–       перитонеален кат  (cavum pelvis peritoneale)

–       потперитонеален кат (cavum pelvis subperitoneale)

–       поткожен кат (cavum pelvis subcutaneum)

 

36.

 Карлична празнина 

–       седално-ректална јама (fossa ischiorectalis)

Карлични органи

Мочоводни органи

–       мочен меур ( vesica urinaria)

 

37.

 Карлични органи

Мочоводни органи

–       карличен дел од уретерот (pars pelvina ureteris)

–       машка одводна мочна цевка (urethra masculina)

–       женска одводна мочна цевка (urethra feminina)

 

38.

 Карлични органи

Внатрешни женски полови органи

–       јајчник (ovarium)

–       јајцевод (tuba uterina)

 

39.

 Карлични органи

Внатрешни женски полови органи

–       матка (uterus)

 

40.

 Карлични органи

Внатрешни женски полови органи

–       матка (uterus)

–       родница (vagina)

 

41.

 Карлични органи

Надворешни женски полови органи

 

42.

 

Карлични органи

Внатрешни машки полови органи

–       семеник (testis)

 

43.

 Карлични органи

Внатрешни машки полови органи

–       натсеменик (epididymis)

–       семевод (ductus deferens)

–       ејакулаторен канал (ductus ejaculatorius)

–       семена кесичка (vesicula  seminalis)

 

44.

 Карлични органи

Внатрешни машки полови органи

–       семена врвка  и обвивки на семената врвка

(funiculus spermaticus et tunicae funiculi spermatici)

–       простата (prostata)

 

45.

 Карлични органи

Надворешни машки полови органи

Чмарно или право црево (rectum)

 

 

 

ПРОГРАМА

ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ДАТА СОДРЖИНА
1.

Топографска анатомија на градниот кош

Топографска анатомија на ѕидовите од градниот кош

–       мускули, крвни садови и нерви на ѕидовите од градниот кош

 

 

2.

Топографска анатомија на градниот кош

Топографска анатомија на градната празнина

Поделба на градната празнина

–       плевропулмонални предели (regiones pleuropulmonales)

граници и содржина

3.

Топографска анатомија на градниот кош

Топографска анатомија на градната празнина

–       преден медијастинум (mediastinum anterius)

граници, содржина и соодноси

4.

Топографска анатомија на градниот кош

Топографска анатомија на градната празнина

–       заден медијастинум (mediastinum posterius)

граници, содржина и соодноси

5.

Топографска анатомија на абдоменот

Топографска анатомија на ѕидовите од абдомен

–       слаби места на ѕидовите од абдомен

–       топографски ориентациони линии и точки на абд. ѕидови

6.

Топографска анатомија на абдоменот

Топографска анатомија на абдоминалната празнина

–       поделба на абдоминалната празнина

–       перитонеум и негови творби

–       поделба на абдоминалните органи

 I КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

I Колоквиум од Анатомија 2:  граден кош

  7.

Топографска анатомија на абдоменот

Топографска анатомија на абдоминалната празнина

–       перитонеална празнина (cavum peritonei)

горен или надмезоколичен кат (situs abdominis superior)

– органски ложи и нивна содржина

8.

Топографска анатомија на абдоменот

Топографска анатомија на абдоминалната празнина

–       перитонеална празнина (cavum peritonei)

горен или надмезоколичен кат (situs abdominis superior)

– органски ложи и нивна содржина

– перитонеални простори

9.

Топографска анатомија на абдоменот

Топографска анатомија на абдоминалната празнина

–       перитонеална празнина (cavum peritonei)

долен или подмезоколичен кат (situs abdominis inferior)

– содржина и соодноси

– перитонеални простори

  10.

Топографска анатомија на абдоменот

Топографска анатомија на абдоминалната празнина

–       ретроперитонеален простор (spatium retroperitoneale)

граници, содржина и соодноси

  11.

Топографска анатомија на карлицата

Топографска анатомија на ѕидовите од карлица

      –    мускули на задно-бочен ѕид

–    мускули на долен ѕид (mm. perinei):

  – карлична дијафрагма (diaphragma pelvis)

–  урогенитална дијафрагма (diaphragma urogenitale)

–  пудентална дијафрагма (diaphragma pudendale)

 

II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

II Колоквиум од Анатомија 2:  абдомен

12.

Топографска анатомија на карлицата

Топографска анатомија на карличната празнина

–       горен или перитонеален кат – поделба и содржина

13.

Топографска анатомија на карлицата

Топографска анатомија на карличната празнина

–       среден или потперитонеален кат – поделба и содржина:

–  мочоводни органи

–  женски полови органи

14.

Топографска анатомија на карлицата

Топографска анатомија на карличната празнина

–       среден или потперитонеален кат

– машки полови органи

15.

Топографска анатомија на карлицата

Топографска анатомија на карличната празнина

–     долен или поткожен кат

– седално-ректална јама (fossa ischiorectalis)

 

III КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА