Испитни прашања

 

СОДРЖИНА НА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ (ГРАДЕН КОШ) ОД АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ

 1. Граници на градниот кош
 2. Форма и димензии на градниот кош
 3. Ориентациони линии
 4. Поделба на градниот кош
 5. Ѕидови на градниот кош – градбени елементи:
 • мускули на ѕидовите
 • фасции на ѕидовите
 • крвни садови на ѕидовите
 • лимфен систем на ѕидовите
 • нерви на ѕидовите
 1. Дојка (mamma)
 2. Морфолошки особености и локализација на органите содржани во градната празнина кои припаѓаат на:
 • респираторниот систем
 • кардиоваскуларниот систем
 • дигестивниот систем
 • ендокриниот систем

НАПОМЕНА !!!

 • соодноси, градба, васкуларизација и инервација на органите и
 • опис на крвните садови и нерви содржани во градната празнина

НЕ СЕ ИСПРАШУВААТ за време на колоквиумот, бидејќи се предмет на усмениот дел од завршниот испит на анат.2.

 

СОДРЖИНА НА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ (АБДОМЕН) ОД АНАТОМИЈА 2 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ

 1. Граници на абдоменот
 2. Топографски ориентациони точки и линии на ѕидовите
 3. Поделба на абдоменот
 4. Ѕидови на абдоменот – градбени елементи:
 • мускули на ѕидовите
 • фасции и апоневротични творби на ѕидовите
 • крвни садови на ѕидовите
 • лимфен систем на ѕидовите
 • нерви на ѕидовите
 1. Слаби точки на ѕидовите
 2. Морфолошки особености и локализација на органите содржани во абдоминалната празнина кои припаѓаат на:
 • дигестивниот систем
 • урогениталниот систем
 • ендокриниот систем

 

НАПОМЕНА !!!

 • соодноси, градба, васкуларизација и инервација на органите и
 • опис на крвните садови и нерви содржани во абдоминалната празнина

НЕ СЕ ИСПРАШУВААТ за време на колоквиумот, бидејќи се предмет на усмениот дел од завршниот испит на анат.2.

 

СОДРЖИНА НА ТРЕТИОТ КОЛОКВИУМ ОД ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 2 

АНАТОМИЈА НА КАРЛИЦА

I. Мускули и фасции на ѕидовите на карлица

1. мускули на задно-бочниот ѕид
2. мускули на долниот ѕид
– горна карлична дијафрагма
– долна карлична дијафрагма
– површинска карлична дијафрагма
3. фасции на ѕидовите на карлица

II. Садови на ѕидовите на карлица

1. артериски садови
2. венски садови

III. Лимфни јазли и садови на ѕидовите на карлица
IV. Нерви на ѕидовите на карлица

V. Топографска анатомија на карлица

 

ИСПИТНИ РЕГИИ ЗА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ПО АНАТОМИЈА 2

1. МУСКУЛИ, КРВНИ САДОВИ И НЕРВИ НА ЅИДОВИТЕ ОД ГРАДНИОТ КОШ

2. ПОДЕЛБА НА ГРАДНАТА ПРАЗНИНА
– REGIONES PLEUROPULMONALES
граници и содржина

3. ПОДЕЛБА НА ГРАДНАТА ПРАЗНИНА
– MEDIASTINUM ANTERIUS
граници, содржина и соодноси

4. ПОДЕЛБА НА ГРАДНАТА ПРАЗНИНА
– MEDIASTINUM POSTERIUS
граници, содржина и соодноси

5. ПОДЕЛБА НА АБДОМЕН
– ТОПОГРАФСКИ ОРИЕНТАЦИОНИ ЛИНИИ И ТОЧКИ
– ТОПОГРАФСКА ПОДЕЛБА НА АБДОМЕН

6. ЅИДОВИ НА АБДОМЕН
– ВЕНТРОЛАТЕРАЛЕН ЅИД СО СЛАБИ МЕСТА
– ЗАДЕН ЅИД СО СЛАБИ МЕСТА

7. ТОПОГРАФСКА ПОДЕЛБА НА АБДОМИНАЛНАТА ПРАЗНИНА
– ПАРИЕТАЛЕН ПЕРИТОНЕУМ И НЕГОВИ ТВОРБИ
– ПОДЕЛБА НА АБДОМИНАЛНИ ОРГАНИ

8. SITUS ABDOMINIS SUPERIOR
– ОРГАНСКИ ЛОЖИ
– ПЕРИТОНЕАЛНИ ПРОСТОРИ

9. SITUS ABDOMINIS INFERIOR

10. SPATIUM RETROPERITONEALE
– ГРАНИЦИ
– СОДРЖИНА

11. ПОДЕЛБА НА КАРЛИЧНАТА ПРАЗНИНА
– ПЕРИТОНЕАЛЕН КАТ

12. ПОДЕЛБА НА КАРЛИЧНАТА ПРАЗНИНА
– ПОТПЕРИТОНЕАЛЕН КАТ

13. ЅИДОВИ НА КАРЛИЦАТА
– ПЕРИФЕРЕН ЅИД
– ДОЛЕН ЅИД (PERINEUM)

14. ПОДЕЛБА НА КАРЛИЧНАТА ПРАЗНИНА
– ПОТКОЖЕН КАТ
– FOSSA ISCHIORECTALIS

 

ИСПИТНИ ПРАШАЊА ЗА УСНИОТ ДЕЛ ОД ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ПО АНАТОМИЈА 2

ГРАДЕН КОШ

1. Градна празнина (cavum thoracis)
Поделба и содржина

2. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Дишник (trachea)
Десна и лева главна дишница
(bronchus principalis dexter et sinister)

3. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Бели дробови (pulmones)
– морфолошки особености и синтопски соодноси

4. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Бели дробови (pulmones)
– скелетотопски соодноси

5. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Бели дробови (pulmones)
– градба-паренхим и сврзна строма

6. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Бели дробови (pulmones)
– градба-крвни садови и нервен белодробен сплет

7. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Плевра (pleura)
– опис на белодробната и ѕидната плевра

8. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Плевра (pleura)
– проекција на синусите на ѕидната плевра

9. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– мал и голем крвоток
– општи податоци за срцето

10. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– опис на срцето – надворешен изглед

11. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– опис на срцето – внатрешен изглед:
срцеви преткомори (atrium cordis) и
меѓупреткоморна преграда (septum interatriale)

12. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– опис на срцето – внатрешен изглед:
срцеви комори (ventriculus cordis) и
меѓукоморна преграда (septum interventriculare)

13. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– синтопски соодноси

14. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– скелетотопски соодноси

15. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– состав на срцето- фиброзен скелет

16. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– состав на срцето: внатрешна срцева мембрана (endocardium),
срцев мускул (myocardium), надворешна срцева покривка (epicardium)

17. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– состав на срцето- спроводен мускулен апарат

18. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– состав на срцето- артерии и вени на срцето

19. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– состав на срцето- лимфен систем и нерви на срцето

20. Кардиоваскуларен систем
Срцево кесе (pericardium)
– серозен перикард (pericardium serosum)

21. Кардиоваскуларен систем
Срцево кесе (pericardium)
– фиброзен перикард (pericardium fibrosum)

22. Органи на системот за варење
Хранопровод (esophagus)
Органи на ендокриниот систем
Градна жлезда (thymus)

23. Артерии на градната празнина
Белодробно стебло (truncus pulmonalis)

24. Артерии на градната празнина
Аорта (аорта)
– асцендентна аорта (aorta ascendens)
– аортен лак (arcus aortae)

25. Артерии на градната празнина
Аорта (аорта)
– градна аорта (aorta thoracica)

26. Вени на градната празнина
Вени на малиот крвоток
Систем на горната шуплива вена

27. Лимфен систем на градната празнина
Лимфни јазли
Лимфни садови

28. Нерви на градната празнина
Френичен нерв (n. phrenicus)

29. Нерви на градната празнина
Вагус (n. vagus)

30. Нерви на градната празнина
Граден дел на симпатичкото стебло

II. АБДОМЕН

1. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– пат и соодноси
– висцерални гранки:
целијачно стебло (truncus celiacus)

2. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– висцерални гранки:
горна мезентерична артерија
(a. mesenterica superior) и
средна надбубрежна артерија
(a. suprarenalis media)

3. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– висцерални гранки:
бубрежна артерија (a. renalis)

4. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– висцерални гранки:
тестикуларна или оваријална артерија
(a. testicularis s. a.ovarica) и
долна мезентерична артерија
(a. mesenterica inferior)

5. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– париетални гранки

6. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– завршни гранки

7. Венски садови на абдоменот
Систем на долната шуплива вена (v. cava inferior)

8. Венски садови на абдоменот
Систем на порталната вена (v. portae)

9. Венски садови на абдоменот
Анастомози меѓу системот на v.portae и обете шупливи вени (v.cava superior et v.cava inferior)

10. Лимфен систем на абдоменот
Висцерални лимфни јазли

11. Лимфен систем на абдоменот
Лимфни стебла во абдоминалната празнина

12. Нерви на абдоменот
Вегетативен нервен систем на абдоменот
– абдоминален дел на симпатичкиот систем (pars abdominalis systematis symphatici)
– абдоминален аортален сплет (plexus aorticus abdominalis)

13. Нерви на абдоменот
Вегетативен нервен систем на абдоменот
– целијачен сплет (plexus celiacus)

14. Абдоминална празнина
Перитонеум и перитонеални творби
Поделба на абдоминалните органи

15. Абдоминална празнина
Поделба на абдоминалната празнина
– перитонеална празнина – преглед
– ретроперитонеален простор – преглед

16. Абдоминални органи
Абдоминален дел од хранопроводот (esophagus)
Желудник (ventriculus s. gaster)
– делови и морфолошки особености

17. Абдоминални органи
Желудник (ventriculus s. gaster)
– холотопски и скелетотопски соодноси

18. Абдоминални органи
Желудник (ventriculus s. gaster)
– синтопски соодноси

19.Абдоминални органи
Желудник (ventriculus s. gaster)
– перитонеум на желудникот и негови творби

20.Абдоминални органи
Желудник (ventriculus s. gaster)
– садови, лимфатици и нерви

21. Абдоминални органи
Дванаесетпалечно црево (duodenum)
– надворешен изглед и поделба
– холотопски, скелетотопски и синтопски соодноси

22. Абдоминални органи
Дванаесетпалечно црево (duodenum)
– перитонеум, градба, садови, лимфатици и нерви

23. Абдоминални органи
Празно црево (jejunum)
Усукано црево (ileum)
– димензии, надворешен изглед
– холотопски, скелетотопски и синтопски соодноси

24. Абдоминални органи
Празно црево (jejunum)
Усукано црево (ileum)
– перитонеум, градба, садови, лимфатици и нерви

25. Абдоминални органи
Дебело црево (intestinum crassum)
– делови, положба, димензии
– надворешен изглед, перитонеум
– градба, крвни садови, лимфатици и нерви

26. Абдоминални органи
Дебело црево (intestinum crassum)
– слепо црево (cecum)

27. Абдоминални органи
Дебело црево (intestinum crassum)
– колон (colon)

28. Абдоминални органи
Црн дроб (hepar)
– надворешни особености и соодноси

29.Абдоминални органи
Црн дроб (hepar)
– перитонеум и перитонеални врски
– градба
– крвни садови, лимфатици и нерви

30. Абдоминални органи
Жолчни патишта
Абдоминални органи
Панкреас (pancreas)

31. Абдоминални органи
Слезина (lien)

32. Абдоминални органи
Бубрег (ren)
– морфолошки особености и соодноси
– капсули и обвивки

33. Абдоминални органи
Бубрег (ren)
– состав
– крвни садови, лимфатици и нерви

34. Абдоминални органи
Абдоминален дел на уринарните патишта

35. Абдоминални органи
Надбубрежна жлезда (gl.suprarenalis)

 III. КАРЛИЦА

1. Артериски садови на карлицата
Внатрешна илијачна артерија
(a. iliaca interna)
– висцерални гранки

2. Венски садови на карлицата
Внатрешна илијачна вена
(v. iliaca interna)

3. Лимфен систем на карлицата
Висцерални лимфни јазли
Лимфни садови

4. Нерви на карлицата
Долен хипогастричен сплет
(plexus hypogastricus inferior)

5. Карлични органи
Мочен меур ( vesica urinaria)
– везикална ложа
– морфолошки особености

6. Карлични органи
Мочен меур ( vesica urinaria)
– синтопски соодноси
– перитонеум
– внатрешен изглед

7. Карлични органи
Мочен меур ( vesica urinaria)
– поцрзаност
– градба
– садови, лимфатици и нерви

8. Карлични органи
Карличен дел од уретерот
(pars pelvina ureteris)

9. Карлични органи
Машка одводна мочна цевка
(urethra masculina)

10. Карлични органи
Женска одводна мочна цевка
(urethra feminina)

11. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Јајчник (ovarium)
– локализација
– морфолошки особености
– синтопски соодноси

12. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Јајчник (ovarium)
– врски
– градба
– садови, лимфатици и нерви

13. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Јајцевод (tuba uterina)

14. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Матка (uterus)
– морфолошки особености
– соодноси
– перитонеум и перитонеални дипли

15. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Матка (uterus)
– врски
– градба
– садови, лимфатици и нерви

16. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Родница (vagina)

17. Карлични органи
Надворешни женски полови органи

18. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Семеник (testis)
– спуштање
– морфолошки особености

19. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Семеник (testis)
– градба и обвивки
– садови, лимфатици и нерви

20. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Натсеменик (epididymis)
Семевод (ductus deferens)

21. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Ејакулаторен канал (ductus ejaculatorius)
Семена кесичка (vesicula seminalis)

22. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Семена врвка и обвивки на семената врвка (funiculus spermaticus et tunicae funiculi spermatici)

23. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Простата (prostata)
– простатична ложа
– морфолошки особености, соодноси
– канали кои поминуваат низ простата

24. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Простата (prostata)
– резни, градба
– садови, лимфатици и нерви
Булбоуретрални жлезди (gll.bulbourethrales-Cowperi)

25. Карлични органи
Надворешни машки полови органи

26. Карлични органи
Чмарно или право црево (rectum)
– морфолошки особености
– топографски делови и нивни синтопски соодноси

27. Карлични органи
Чмарно или право црево (rectum)
– внатрешен изглед и градба
– садови, лимфатици и нерви