Испитни прашања

 

ИСПИТНИ РЕГИИ ЗА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ПО АНАТОМИЈА 2

Граден кош

 1. Површинска анатомија на граден кош – проекции на срце
 2. Површинска анатомија на граден кош – проекции на големите крвни садови
 3. Површинска анатомија на граден кош – проекции на белите дробови
 4. Површинска анатомија на граден кош – проекции на плевралните творби
 5. Општи карактеристики и поделба на градниот кош
 6. Regio pectoralis
 7. Преднобочен ѕид на градниот кош
 8. Заден ѕид на градниот кош
 9. Diaphragma
 10. Mediastinum superius
 11. Mediastinum posterius
 12. Mediastinum medius
 13. Cavitas pleuralis

Абдомен

1.CAVITAS PERITONEALIS ABDOMINIS

СУПРАМЕЗОКОЛИЧЕН КАТ (КОМПАРТМАН)

(десен субфреничен простор (recessus subphrenicus dexter), десен субхепатичен простор (recessus hepatorenalis), лев субфреничен простор (recessus subphrenicus sinister), лев перихепатичен простор

 1. CAVITAS PERITONEALIS ABDOMINIS

СУПРАМЕЗОКОЛИЧЕН КАТ (КОМПАРТМАН)

Мала перитонелна кеса (bursa omentalis)                                                                                                                                   преден ѕид, заден ѕид, горен, долен, десен и лев раб, епиплоичен отвор

 1. CAVITAS PERITONEALIS ABDOMINIS

ИНФРАМЕЗОКОЛИЧЕН КАТ (КОМПАРТМАН)

Десен и лев инфраколичен (мезентерично-количен) простор,                                                                                  десна и лева параколична (колично-париетална) бразда

 1. ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛЕН ПРОСТОР (SPATIUM EXTRAPERITONEALE ABDOMINIS)

РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЕН ПРОСТОР (SPATIUМ RETROPERITONEALE ABDOMINIS)-содржина

Периренален простор, преден и заден параренален простор

 1. ПЕРИТОНЕУМ-општи карактеристики

ПАРИЕТАЛЕН ПЕРИТОНЕУМ (PERITONEUM PARIETALE)-творби на париетален перитонеум во долен дел на предниот стомачен ѕид

ВИСЦЕРАЛЕН ПЕРИТОНЕУМ (PERITONEUM VISCERALE)-творби на висцерален преитонеум во горниот и долниот дел на стомачната празнина

 1. ПОВРШИНСКА АНАТОМИЈА НА ПРЕДНОБОЧЕН СТОМАЧЕН ЅИД –меко-ткивни топографски обележја

ПРОЕКЦИИ НА ОРГАНИТЕ СМЕСТЕНИ ВО СТОМАЧНАТА ПРАЗНИНА И ЗНАЧАЈНИ ТОПОГРАФСКИ ТОЧКИ

 1. АБДОМЕН-површни и длабоки граници

Абдоминални вериткални и трансверзални рамнини на поделба

Абдоминални регии, поделба на абдоминална празнина и на абдоминалните органи во однос на нивната местоположба во стомачната празнина

 1. ПРЕДНОБОЧЕН СТОМАЧЕН ЅИД-граници и градба по слоеви со негова васкуларизациј и инервација
 2. ПРЕДНОБОЧЕН СТОМАЧЕН ЅИД СО СЛАБИ МЕСТА НА ЅИДОТ, нивни ограничувања и анатомско-кллиничка важност
 3. ЗАДЕН СТОМАЧЕН ЅИД- граници и градба по слоеви со негова васкуларизациј и инервација и слаби места на задниот стомачен ѕид

Карлица

 1. Топографска анатомија на ѕидовите од карлица

-Мускули и фасции на задно-бочен ѕид

 1. Топографска анатомија на ѕидовите од карлица

-Мускули и фасции на карлично дно

 1. Топографска поделба на карлицата во однос на перитонеум

– карактеристики на женската карлица

-комуникации на карлицата

 1. Топографска поделба на карлицата во однос на перитонеум

– карактеристики на машката карлица

-комуникации на карлицата

 1. Топографска анатомија на perineum
 • Regio analis- fossa ishioanalis
 1. Топографска анатомија на perineum
 • Regio analis- sphincter ani externus и мускулно-тетивни структури
 1. Топографска анатомија на perineum
 • Regio urogenitalis –осврт на fascia perinei superficialis et saccus subcutaneous perinei
 1. Топографска анатомија на perineum
 • Regio urogenitalis –осврт на fascia perinei profunda s. fascia investiens perinei superficialis et spatium superficiale perinei
 1. Топографска анатомија на perineum
 • Regio urogenitalis –осврт на membrana perinei и длабокиот перинеален простор

10.Топографска анатомија на perineum

 • Поделба на перинеум –преден-заден дел,граници
 • Фиброзни формации –corpus perineale
 • Мускулно-тетивни структури

 

 

ИСПИТНИ ПРАШАЊА ЗА УСНИТЕ ДЕЛОВИ ОД ТРИТЕ КОЛОКВИУМИ

ГРАДЕН КОШ

1. Градна празнина (cavitas thoracis)
Поделба и содржина

2. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Дишник (trachea)
Десна и лева главна дишница
(bronchus principalis dexter et sinister)

3. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Бели дробови (pulmones)
– морфолошки особености и синтопски соодноси

4. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Бели дробови (pulmones)
– скелетотопски соодноси

5. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Бели дробови (pulmones)
– градба-паренхим и сврзна строма

6. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Бели дробови (pulmones)
– градба-крвни садови и нервен белодробен сплет

7. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Плевра (pleura)
– опис на белодробната и ѕидната плевра

8. Респираторен систем (apparatus respiratorius)
Плевра (pleura)
– проекција на синусите на ѕидната плевра

9. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– мал и голем крвоток
– општи податоци за срцето

10. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– опис на срцето – надворешен изглед

11. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– опис на срцето – внатрешен изглед:
срцеви преткомори (atrium cordis) и
меѓупреткоморна преграда (septum interatriale)

12. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– опис на срцето – внатрешен изглед:
срцеви комори (ventriculus cordis) и
меѓукоморна преграда (septum interventriculare)

13. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– синтопски соодноси

14. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– скелетотопски соодноси

15. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– состав на срцето- фиброзен скелет

16. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– состав на срцето: внатрешна срцева мембрана (endocardium),
срцев мускул (myocardium), надворешна срцева покривка (epicardium)

17. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– состав на срцето- спроводен мускулен апарат

18. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– состав на срцето- артерии и вени на срцето

19. Кардиоваскуларен систем
Срце (cor)
– состав на срцето- лимфен систем и нерви на срцето

20. Кардиоваскуларен систем
Срцево кесе (pericardium)
– серозен перикард (pericardium serosum)

21. Кардиоваскуларен систем
Срцево кесе (pericardium)
– фиброзен перикард (pericardium fibrosum)

22. Органи на системот за варење
Хранопровод (esophagus)
Органи на ендокриниот систем
Градна жлезда (thymus)

23. Артерии на градната празнина
Белодробно стебло (truncus pulmonalis)

24. Артерии на градната празнина
Аорта (аорта)
– асцендентна аорта (aorta ascendens)
– аортен лак (arcus aortae)

25. Артерии на градната празнина
Аорта (аорта)
– градна аорта (aorta thoracica)

26. Вени на градната празнина
Вени на малиот крвоток
Систем на горната шуплива вена

27. Лимфен систем на градната празнина
Лимфни јазли
Лимфни садови

28. Нерви на градната празнина
Френичен нерв (n. phrenicus)

29. Нерви на градната празнина
Вагус (n. vagus)

30. Нерви на градната празнина
Граден дел на симпатичкото стебло

31. Ѕидови на градниот кош – преднобочни мускули

32. Ѕидови на градниот кош – мускули на грбот (mm. dorsi)

33. Ѕидови на градниот кош – дијафрагма (diaphragma)

34. Ѕидови на градниот кош -васкуларизација

35. Ѕидови на градниот кош -лимфна дренажа

36. Ѕидови на градниот кош -инервација

 

II. АБДОМЕН

1. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– пат и соодноси
– висцерални гранки:
целијачно стебло (truncus celiacus)

2. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– висцерални гранки:
горна мезентерична артерија
(a. mesenterica superior) и
средна надбубрежна артерија
(a. suprarenalis media)

3. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– висцерални гранки:
бубрежна артерија (a. renalis)

4. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– висцерални гранки:
тестикуларна или оваријална артерија
(a. testicularis s. a.ovarica) и
долна мезентерична артерија
(a. mesenterica inferior)

5. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– париетални гранки

6. Артертериски садови на абдоменот
Стомачна аорта (aorta abdominalis)
– завршни гранки

7. Венски садови на абдоменот
Систем на долната шуплива вена (v. cava inferior)

8. Венски садови на абдоменот
Систем на порталната вена (v. portae)

9. Венски садови на абдоменот
Анастомози меѓу системот на v.portae и обете шупливи вени (v.cava superior et v.cava inferior)

10. Лимфен систем на абдоменот
Висцерални лимфни јазли

11. Лимфен систем на абдоменот
Лимфни стебла во абдоминалната празнина

12. Нерви на абдоменот
Вегетативен нервен систем на абдоменот
– абдоминален дел на симпатичкиот систем (pars abdominalis systematis symphatici)
– абдоминален аортален сплет (plexus aorticus abdominalis)

13. Нерви на абдоменот
Вегетативен нервен систем на абдоменот
– целијачен сплет (plexus celiacus)

14. Абдоминална празнина
Перитонеум и перитонеални творби
Поделба на абдоминалните органи

15. Абдоминална празнина
Поделба на абдоминалната празнина
– перитонеална празнина – преглед
– ретроперитонеален простор – преглед

16. Абдоминални органи
Абдоминален дел од хранопроводот (esophagus)
Желудник (ventriculus s. gaster)
– делови и морфолошки особености

17. Абдоминални органи
Желудник (ventriculus s. gaster)
– холотопски и скелетотопски соодноси

18. Абдоминални органи
Желудник (ventriculus s. gaster)
– синтопски соодноси

19.Абдоминални органи
Желудник (ventriculus s. gaster)
– перитонеум на желудникот и негови творби

20.Абдоминални органи
Желудник (ventriculus s. gaster)
– садови, лимфатици и нерви

21. Абдоминални органи
Дванаесетпалечно црево (duodenum)
– надворешен изглед и поделба
– холотопски, скелетотопски и синтопски соодноси

22. Абдоминални органи
Дванаесетпалечно црево (duodenum)
– перитонеум, градба, садови, лимфатици и нерви

23. Абдоминални органи
Празно црево (jejunum)
Усукано црево (ileum)
– димензии, надворешен изглед
– холотопски, скелетотопски и синтопски соодноси

24. Абдоминални органи
Празно црево (jejunum)
Усукано црево (ileum)
– перитонеум, градба, садови, лимфатици и нерви

25. Абдоминални органи
Дебело црево (intestinum crassum)
– делови, положба, димензии
– надворешен изглед, перитонеум
– градба, крвни садови, лимфатици и нерви

26. Абдоминални органи
Дебело црево (intestinum crassum)
– слепо црево (cecum)

27. Абдоминални органи
Дебело црево (intestinum crassum)
– колон (colon)

28. Абдоминални органи
Црн дроб (hepar)
– надворешни особености и соодноси

29.Абдоминални органи
Црн дроб (hepar)
– перитонеум и перитонеални врски
– градба
– крвни садови, лимфатици и нерви

30. Абдоминални органи
Жолчни патишта
Абдоминални органи
Панкреас (pancreas)

31. Абдоминални органи
Слезина (lien)

32. Абдоминални органи
Бубрег (ren)
– морфолошки особености и соодноси
– капсули и обвивки

33. Абдоминални органи
Бубрег (ren)
– состав
– крвни садови, лимфатици и нерви

34. Абдоминални органи
Абдоминален дел на уринарните патишта

35. Абдоминални органи
Надбубрежна жлезда (gl.suprarenalis)

36. Ѕидови на абдомен- мускули и фасции

37. Мускули на абдомен – васкуларизација

38. Мускули на абдомен – лимфна дренажа

39. Мускули на абдомен – инервација

40. Мускули на абдомен – слаби места

 III. КАРЛИЦА

1. Артериски садови на карлицата
Внатрешна илијачна артерија
(a. iliaca interna)
– висцерални гранки

2. Венски садови на карлицата
Внатрешна илијачна вена
(v. iliaca interna)

3. Лимфен систем на карлицата
Висцерални лимфни јазли
Лимфни садови

4. Нерви на карлицата
Долен хипогастричен сплет
(plexus hypogastricus inferior)

5. Карлични органи
Мочен меур ( vesica urinaria)
– везикална ложа
– морфолошки особености

6. Карлични органи
Мочен меур ( vesica urinaria)
– синтопски соодноси
– перитонеум
– внатрешен изглед

7. Карлични органи
Мочен меур ( vesica urinaria)
– поцрзаност
– градба
– садови, лимфатици и нерви

8. Карлични органи
Карличен дел од уретерот
(pars pelvina ureteris)

9. Карлични органи
Машка одводна мочна цевка
(urethra masculina)

10. Карлични органи
Женска одводна мочна цевка
(urethra feminina)

11. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Јајчник (ovarium)
– локализација
– морфолошки особености
– синтопски соодноси

12. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Јајчник (ovarium)
– врски
– градба
– садови, лимфатици и нерви

13. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Јајцевод (tuba uterina)

14. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Матка (uterus)
– морфолошки особености
– соодноси
– перитонеум и перитонеални дипли

15. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Матка (uterus)
– врски
– градба
– садови, лимфатици и нерви

16. Карлични органи
Внатрешни женски полови органи
Родница (vagina)

17. Карлични органи
Надворешни женски полови органи

18. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Семеник (testis)
– спуштање
– морфолошки особености

19. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Семеник (testis)
– градба и обвивки
– садови, лимфатици и нерви

20. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Натсеменик (epididymis)
Семевод (ductus deferens)

21. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Ејакулаторен канал (ductus ejaculatorius)
Семена кесичка (vesicula seminalis)

22. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Семена врвка и обвивки на семената врвка (funiculus spermaticus et tunicae funiculi spermatici)

23. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Простата (prostata)
– простатична ложа
– морфолошки особености, соодноси
– канали кои поминуваат низ простата

24. Карлични органи
Внатрешни машки полови органи
Простата (prostata)
– резни, градба
– садови, лимфатици и нерви
Булбоуретрални жлезди (gll.bulbourethrales-Cowperi)

25. Карлични органи
Надворешни машки полови органи

26. Карлични органи
Чмарно или право црево (rectum)
– морфолошки особености
– топографски делови и нивни синтопски соодноси

27. Карлични органи
Чмарно или право црево (rectum)
– внатрешен изглед и градба
– садови, лимфатици и нерви