Распоред на наставатa

Распоредот на теоретската и пракичната настава по предметот анатомија 1 можете да го преземете од следниве линкови:

1. Теоретска настава

http://www.medf.ukim.edu.mk/upload/dok/3792_585659523.pdf

2. Практична настава

http://www.medf.ukim.edu.mk/upload/dok/3862_90857934.pdf