Организација на наставата

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1 ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019г.

Кредити 9
Теоретска настава 45 часа – Коски и зглобови на горен, долен екстремитет, труп и глава.

– Миологија, ангиологија и неврологија на горен и долен екстремитет

Практична настава 45 часа – Коски и зглобови на горен, долен екстремитет, труп и глава.

– Топографска анатомија на горен и долен екстремитет

Наставници доц. д-р Е. Чадиковска, проф. д-р Ј. Живадиновиќ, доц. д-р Б. Зафирова
Научни соработници и асистенти науч. сор. д-р Аце Додевски, ас. д-р Б. Трпковска
Одговорен наставник проф. д-р Ј. Живадиновиќ

Бодирање на активностите на студентот:                                                                                                                                             

Вид на активност Бодови   Критериуми за формирање на завршна оценка
                          мин. макс.  
Теоретска настава 1 2 Бодови Оценка
Практична настава 4 6 до 59 5  (F)
Семинарска работа 1 2 60-68 6  (E)
Континуирани проверки (усни колоквиуми)-3 18 30 69-76 7  (D)
Завршен испит Завршен тест 12 20 77-84 8  (C)
Практичен испит 6 10 85-92 9  (B)
Усмен испит 18 30 93-100 10 (A)
Вкупно: 60 100  

Условувачки критериуми за проверка на знаење:

  1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од:

–  теоретска настава со редовно присуство

–  практична настава со колоквирање на секоја вежба и пополнување на практикумот од Анатомија 1

–  да изработи семинарска работа во Power Point  презентација на зададена тема

  1. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и положени трите континуирани проверки.
  2. Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.
  3. Ако студентот не ги положил континуираните проверки, повторно ги полага пред пристапување на завршниот испит, во термин договорен со Катедрата, во последните две недели од семестарот.

Распоред и содржина на континуираните проверки, завршниот испит и семинарската работа:

ДАТА МЕСТО СОДРЖИНА
Колоквиум 1 31.10.2018 Институт Коски, зглобови и топографија на горен екстремитет. Коски и зглобови на граден кош и `рбетен столб.
Колоквиум 2 28.11.2018 Институт Коски, зглобови и топографија на долен екстремитет. Коски и зглобови на карлица
Колоквиум 3 28.12. 2018 Институт Коски на главата и зглобови на главата и вратот
Завршен испит *Завршен тест Термин одреден од деканат АМФ.1 Миологија, ангиологија и неврологија на горен и долен екстремитет
Практичен испит 1 ден после објавување на резултатите од завршниот тест Институт Препознавање на анатомските елементи на горен и долен екстремитет
Усмен испит во договор со наставникот Институт Миологија, ангиологија и неврологија на горен и долен екстремитет
Семинарска работа Power Point  презентација на зададена тема  во текот на практичната настава, според распоред Теми од топогафска анатомија на горен и долен екстремитет
  • *За бројот и видот на прашањата од завршниот тест, студентот ќе биде навреме информиран!
  • Литературата и учебните помагала се објавени на www.medf.ukim.edu.mk
  • Програмата за практична и теоретска настава е објавена на огласната табла на Институтот
  • Студентот може да изнајмува коски и да вежба во остеолошките сали на Институтот во работно време
  • На студентот овозможени му се консултации кај сите членови на Катедрата или на mail адреса од одговорниот наставник  zivadinovikj@yahoo.com и на mail адреса од раководителот на Катедрата  zivadinovikj@yahoo.com

Членовите на Катедрата за анатомија Ви посакуваат успех во Вашите студии!!!

 

ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1 НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЧАС СОДРЖИНА
                   1. Вовед во анатомија

Остеологија – општ дел

 

2.

 Коски на горниот екстремитет

Коски на рамениот појас

–       клучна коска (clavicula)

–       лопатка (scapula)

 

3.

 Коски на горниот екстремитет

Коски на подвижниот дел на раката

–       рамена коска (humerus)

–       радиус (radius)

 

4.

 Коски на горниот екстремитет

Коски на подвижниот дел на раката

–       лакотна коска (ulna)

–       коски на шаката (ossa manus)

 

5.

 Синдезмологија – општ дел

–       неподвижни зглобови (синартрози)

–       подвижни зглобови (диартрози)

 

6.

 Зглобови на горниот екстремитет

–       зглобови на рамениот појас

–       рамен зглоб (art. humeri)

 

7.

 Зглобови на горниот екстремитет

–       зглоб на лактот (art. cubiti)

–       зглобови на коските од подлактот

–       зглобови на шаката (artt. manus)

 

8.

 Коски и зглобови на трупот

Рбетен столб (columna vertebralis)

–       прешлени (vertebrae)

–       крсна коска (os sacrum)

–       опашна коска (os coccygis)

 

9.

 Коски и зглобови на трупот

Рбетен столб (columna vertebralis)

–       рбетен столб во целина

–       задна група на зглобови на трупот

 

10.

 Коски и зглобови на трупот

Коски на градниот кош

–       градна коска (sternum)

–       ребра (costae)

–       ребрена рскавица (cartilago costalis)

–       граден кош во целина

–       предна група на зглобови на трупот

 11.  Миологија – општ дел
 

12.

 Мускули на горниот екстремитет

–       мускули на рамото

–       мускули на надлактот

 

13.

 Мускули на горниот екстремитет

–       мускули на подлактот

–       мускули на шаката

Фасции на горниот екстремитет

 

14.

 Ангиологија – општ дел

Артерии на горниот екстремитет

–       пазувна артерија (a. axillaris)

 

15.

 Артерии на горниот екстремитет

–       надлакотна артерија (a. brachialis)

–       лакотна артерија (a. ulnaris)

–       површински дланкин лак (arcus palmaris superficialis)

 

16.

 Артерии на горниот екстремитет

–       радијална артерија (a. radialis)

–       длабок дланкин лак (arcus palmaris profundus)

Вени на горниот екстремитет

–       длабоки вени

–       површински вени

 

17.

 Лимфен систем на горниот екстремитет

–       лимфни садови

–       лимфни јазли

 18.  Неврологија – општ дел
 19.  Нерви на горниот екстремитет

–       рамен сплет ( plexus brachialis)

 20.  Нерви на горниот екстремитет

–       мускулнокожен нерв (n. musculocutaneus)

–       средишен нерв (n. medianus)

–       лакотен нерв (n. ulnaris)

 21.  Нерви на горниот екстремитет

–       внатрешен кожен нерв на подлактот (n.cutaneus antebrachii medialis)

–       внатрешен кожен нерв на надлактот (n.cutaneus brachii medialis)

–       пазувен нерв (n. axillaris)

–       радијален нерв (n. radialis)

 22.  Коски на долниот екстремитет

Кски на карличниот појас

–       карлична коска (os coxae)

23. Карлица (pelvis osseus)

–       голема карлица (pelvis major)

–       мала карлица (pelvis minor)

–       карлица во целина

–       зглобови на карлицата

 24.  Коски на долниот екстремитет

Коски на подвижниот дел на ногата

–       бутна коска (femur)

–       чашка (patella)

–       голеница (tibia)

 25.  Коски на долниот екстремитет

Коски на подвижниот дел на ногата

–       лисница (fibula)

–       коски на стапалото (ossa pedis)

 26.  Зглобови на долниот екстремитет

–       зглобови на карлицата

–       зглоб на колкот (art. coxae)

–       зглоб на коленото (art. genus)

 27.  Зглобови на долниот екстремитет

–       зглобови на коските од потколеницата

–       зглобови на стапалото (artt. pedis)

 28.  Мускули на долниот екстремитет

–    мускули на бедрото

 29.  Мускули на долниот екстремитет

–    мускули на надколеницата

 30.  Мускули на долниот екстремитет

–       мускули на потколеницата

–       мускули на стапалото

 31.  Фасции на долниот екстремитет
 32.  Артерии на долниот екстремитет

–       внатрешна бедрена артерија (a. iliaca interna) –

екстрапелвични бочни гранки

–       бутна артерија (a. femoralis)

 32.  Артерии на долниот екстремитет

–       затколена артерија (a. poplitea)

–       предна тибијална артерија (a. tibialis anterior)

–       дорзална артерија на стапалото (a. dorsalis pedis)

  

33.

 Артерии на долниот екстремитет

–       задна тибијална артерија (a. tibialis posterior)

–       надворешна и внатрешна табанска артерија (a. plantaris lateralis et medialis)

Вени на долниот екстремитет

–       длабоки вени

–       површински вени

 

34.

 Лимфен систем на долниот екстремитет

–       лимфни садови

–       лимфни јазли

 

35.

 Нерви на долниот екстремитет

–    слабински сплет (plexus lumbalis)

 

36.

 Нерви на долниот екстремитет

–    крсен сплет (plexus sacralis)

 

37.

 Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       челна коска (os frontale)

–       ситеста коска (os ethmoidale)

 

38.

 Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       клинеста коска (os sphenoidale)

–       тилна коска (os occipitale)

 

39.

 Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       слепоочна коска (os temporale)

 

40.

 Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       слепоочна коска (os temporale)

–       темена коска (os parietale)

 

41.

 Коски на главата

Коски на лицето (ossa faciei)

–       горна вилица (maxilla)

–       непчена коска (os palatinum)

–       долна вилица (mandibula)

42. Коски на главата

Коски на лицето (ossa faciei)

–       јагодична коска (os zygomaticum)

–       носна коска (os nasale)

–       солзна коска (os lacrimale)

–       долна носна школка (concha nasalis inferior)

–       рало (vomer)

–       подјазична коска (os hyoideum)

43.  Коски на главата

Череп во целина

 44.  Коски на главата

Краниофацијални јами

 

45.

 Зглобови на главата и вратот

–       виличен зглоб (art. temporomandibularis)

–       горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)

–       долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis med. et lat.)

–       окципитоаксијален спој (syndesmosis occipitoaxialis)

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА 1 НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ДАТА СОДРЖИНА
01.10-05.10.2018 1.Вовед во анатомија

Остеологија – општ дел

Синдезмологија – општ дел

Миологија – општ дел

08.10-12.10.2018 2.Коски на горниот екстремитет

–       клучна коска (clavicula)

–       лопатка (scapula)

–       рамена коска (humerus)

–       радиус (radius)

–       лакотна коска (ulna)

–       коски на шаката (ossa manus)

15.10-19.10.2018 3.Зглобови на горниот екстремитет

–       зглобови на рамениот појас

–       рамен зглоб (art. humeri)

–       зглоб на лактот (art. cubiti)

–       зглобови на коските од подлактот

–       зглобови на шаката (artt. manus)

15.10-19.10.2018 4.Коски на трупот

Рбетен столб (columna vertebralis)

–       прешлени (vertebrae)

–       крстна коска (os sacrum)

–       опашна коска (os coccygis)

–       рбетен столб во целина

Коски на градниот кош

–       градна коска (sternum)

–       ребра (costae)

–       граден кош во целина

Зглобови на трупот

–    зглобови на рбетниот столб

–    зглобови на градниот кош

22.10-26.10.2018

 

5. Предни регии на горниот екстремитет

–       пазувен предел (fossa axillaris)

–       преден предел на надлактот (regio brachii anterior)

–       преден предел на подлактот (regio antebrachii anterior)

–       преден дел на шаката (palma manus)

22.10-26.10.2018

 

6.Задни регии на горниот екстремитет

–       лопаткин предел (regio scapularis)

–       заден предел на надлактот (regio brachii posterior)

–       заден предел на подлактот (regio antebrachii posterior)

–       заден дел на шаката (dorsum manus)

I КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА (29.10-02.11.2018)

I Колоквиум од Анатомија 1:

                 – Остеологија, синдезмологија и топографија  на горен екстремитет

                 – Остеологија и синдезмологија на граден кош и рбетен столб

 

05.11-09.11.2018

 7.Коски на долниот екстремитет

–       карлична коска (os coxae)

–       карлица (pelvis osseus)

–       бутна коска (femur)

–       чашка (patella)

–       голеница (tibia)

–       лисница (fibula)

–       коски на стапалото (ossa pedis)

 

05.11-09.11.2018

 8.Зглобови на долниот екстремитет

–       зглобови на карлицата

–       зглоб на колкот (art. coxae)

–       зглоб на коленото (art. genus)

–       зглобови на коските од потколеницата

–       зглобови на стапалото (artt. pedis)

 

12.11-16.11.2018

 9.Предни регии на долниот екстремитет

–       преден предел на натколеницата (regio femoris anterior)

–       преден предел на потколеницата (regio cruris anterior)

–       дорзален предел на стапалото (dorsum pedis)

 

12.11-16.11.2018

 10.Задни регии на долниот екстремитет

–       седален предел (regio glutea)

–       заден предел на натколеницата (regio femoris posterior)

–       заден предел на потколеницата (regio cruris posterior)

–       табан (planta pedis)

19.11-23.11.2018 11.

Ve`bi – Disekcija

II КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА (26.11-30.11.2018)

II Колоквиум од Анатомија 1:

                  – Остеологија, синдезмологија и топографија  на долен екстремитет

                  – Остеологија и синдезмологија на карлица

 

03.12-07.12.2018

 11.Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       челна коска (os frontale)

–       ситеста коска (os ethmoidale)

–       клинеста коска (os sphenoidale)

тилна коска (os occipitale)

10.12-14.12.2018 12.Коски на главата

Коски на черепот (ossa cranii)

–       слепоочна коска (os temporale)

–       темена коска (os parietale)

 

17.12-21.12.2018

 13.Коски на главата

Коски на лицето (ossa faciei)

–       горна вилица (maxilla)

–       непчена коска (os palatinum)

–       долна вилица (mandibula)

 

17.12-21.12.2018

 14.Череп во целина

 15.Коски на главата

Краниофацијални јами

Зглобови на главата и вратот

–       виличен зглоб (art. temporomandibularis)

–       горен зглоб на главата (art. atlantooccipitalis)

–       долен зглоб на главата (art. atlantoaxialis mediana et lateralis)

–       окципитоаксијален спој (syndesmosis occipitoaxialis)

 III КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА (24.12-28.12.2018)

 III Колоквиум од Анатомија 1:

                                – Коски на главата и зглобови на главата и вратот