Испитни прашања

 

ИСПИТНИ ПРАШАЊА ЗА ПРВАТА КОНТИНУИРАНА ПРОВЕРКА ОД АНАТОМИЈА 1

 1. Остеологија и синдезмологија на горен екстремитет (се испрашува на  препарати)
 2. Мускули на горниот екстремитет

Мускули на рамото-предна и внатрешна група

 1. Мускули на горниот екстремитет

Мускули на рамото-задна и надворешна група

 1. Мускули на горниот екстремитет

Мускули на надлактот

 1. Мускули на горниот екстремитет

Мускули на подлактот-прв и втор слој на предна група

 1. Мускули на горниот екстремитет

Мускули на подлактот-  трет и четврти слој на предна групa

 1. Мускули на горниот екстремитет

Мускули на подлактот-  надворешна група

 1. Мускули на горниот екстремитет

Мускули на подлактот- површински слој на задна група

 1. Мускули на горниот екстремитет

Мускули на подлактот- длабок слој на задна група

 1. Мускули на горниот екстремитет

Мускули на шаката

 1. Фасции, коскено-фиброзни канали и слузни обвивки на шаката
 2. Артерии на горниот екстремитет

Пазувна артерија (a. axillaris)

 1. Артерии на горниот екстремитет

Надлакотна артерија (a. brachialis)

 1. Артерии на горниот екстремитет

Rete scapulae,  rete acromiale et rete cubiti

 1. Артерии на горниот екстремитет

Лакотна артерија (a. ulnaris)

 1. Артерии на горниот екстремитет

Површински дланкин лак (arcus palmaris superficialis)

 1. Артерии на горниот екстремитет

Радијална артерија (a. radialis)

 1. Артерии на горниот екстремитет

Длабок дланкин лак  (arcus palmaris profundus)

 1. Вени на горниот екстремитет

Длабоки вени

 1. Вени на горниот екстремитет

Површински вени

 1. Лимфен систем на горниот екстремитет
 2. Нерви на горниот екстремитет

Рамен сплет (plexus brachialis)

 1. Нерви на горниот екстремитет

Рамен сплет (plexus brachialis) – бочни гранки

 1. Нерви на горниот екстремитет

Рамен сплет (plexus brachialis) – мускулнокожен нерв (n.musculocutaneus)

 1. Нерви на горниот екстремитет

Рамен сплет (plexus brachialis) – средишен нерв (n. medianus)

 1. Нерви на горниот екстремитет

Рамен сплет (plexus brachialis)  – лакотен нерв (n. ulnaris)

 1. Нерви на горниот екстремитет

Рамен сплет (plexus brachialis)

– внатрешен кожен нерв на подлактот (n.cutaneus antebrachii medialis)

– внатрешен кожен нерв на надлактот (n.cutaneus brachii medialis)

 1. Нерви на горниот екстремитет

Рамен сплет (plexus brachialis)- радијален нерв (n. radialis)

 1. Нерви на горниот екстремитет

Рамен сплет (plexus brachialis)- пазувен нерв (n. axillaris)

 1. Сензитивна инервација на шаката

 

ИСПИТНИ ПРАШАЊА ЗА ВТОРАТА КОНТИНУИРАНА ПРОВЕРКА ОД АНАТОМИЈА 1

 1. Остеологија и синдезмологија на долен екстремитет (се испрашува на препарати) 
 2. Мускули на долниот екстремитет

Мускули на бедрото-внатрешна група и површински слој на надворешна група

 1. Мускули на долниот екстремитет

Мускули на бедрото-среден и длабок слој на надворешна група

3. Мускули на долниот екстремитет

Мускули на надколеницата-предна група

 1. Мускули на долниот екстремитет

Мускули на надколеницата-внатрешна група

 1.  Мускули на долниот екстремитет

Мускули на надколеницата-задна група

6. Мускули на долниот екстремитет

Mускули на потколеницата-предна и надворешна група

7. Мускули на долниот екстремитет

Mускули на потколеницата-задна група

8. Мускули на долниот екстремитет

Мускули на стапалото

9. Фасции на долниот екстремитет

Фасција на седалниот предел

Фасција на бутот

10. Фасции на долниот екстремитет

Фасција на потколеницата

Фасции на стапалото

11. Артерии на долниот екстремитет

Внатрешна бедрена артерија (a. iliaca interna)-екстрапелвични бочни гранки

12. Артерии на долниот екстремитет

Бутна артерија (a. femoralis) и ртериска мрежа на заднoвнатрешниот дел на бутот

13. Артерии на долниот екстремитет

Затколена артерија (a. poplitea) и rete articulare genus

14. Артерии на долниот екстремитет

Предна тибијална артерија (a. tibialis anterior)

15. Артерии на долниот екстремитет

Дорзална артерија на стапалото (a. dorsalis pedis)

16. Артерии на долниот екстремитет

Задна тибијална артерија (a. tibialis posterior)

17. Артерии на долниот екстремитет

Надворешна и внатрешна табанска артерија (a. plantaris lateralis et medialis)

18. Вени на долниот екстремитет

Длабоки вени

19. Вени на долниот екстремитет

Површински вени

20. Лимфен систем на долниот екстремитет

21. Нерви на долниот екстремитет

Слабински сплет   (plexus lumbalis)

22. Нерви на долниот екстремитет

Слабински сплет   (plexus lumbalis)

– илиохипогастричен нерв (n.iliohypogastricus)

– илиоингвинален нерв (n. ilioinguinalis)

– генитофеморален нерн (n. genitofemoralis)

23. Нерви на долниот екстремитет

Слабински сплет   (plexus lumbalis)

– надворешен кожен бутен нерв (n. cutaneus femoris lateralis)

– бутен нерв (n.femoralis)

– обтураторен нерв (n.obturatorius)

24. Нерви на долниот екстремитет

Kрсен сплет (plexus sacralis)- бочни гранки

25. Нерви на долниот екстремитет

Kрсен сплет (plexus sacralis) – исхијадичен нерв (n. ischiadicus)

26. Нерви на долниот екстремитет

Kрсен сплет (plexus sacralis)- заеднички листен нерв (n. peroneus communis)

27. Нерви на долниот екстремитет

Kрсен сплет (plexus sacralis)- тибијален нерв (n. tibialis)

28. Нерви на долниот екстремитет

Kрсен сплет (plexus sacralis) – медијален и латерален плантарен нерв (n.plantaris medialis et lateralis)

29. Сензитивна инервација на стапалото

ИСПИТНИ ПРАШАЊА ЗА ТРЕТАТАКОНТИНУИРАНА ПРОВЕРКА ОД АНАТОМИЈА 1

 1. Остеологија и синдезмологија на аксијален скелет (се испрашува на препарати)
  1. Коски и зглобови на глава
  2. Коски и зглобови на `рбетен столб
  3. Коски и зглобови на граден кош

ИСПИТНИ РЕГИИ ЗА ПРАКТИЧЕН ИСПИТОД АНАТОМИЈА 1

 1. Пазувен предел (fossa axillaris)
 2. Преден предел на надлактот (regio brachii anterior)
 3. Преден предел на лактот (regio cubiti anterior)
 4. Предно-надворешен предел на подлактот (regio antebrachii anterolateralis)
 5. Преден дел на шаката (palma manus)
 6. Лопаткин предел (regio scapularis)
 7. Заден предел на надлактот (regio brachii posterior)
 8. Заден предел на подлактот (regio antebrachii posterior)
 9. Заден дел на шаката (dorsum manus)
 10. Преден предел на натколеницата (regio femoris anterior)
 11. Преден предел на потколеницата (regio cruris anterior)
 12. Дорзален предел на стапалото (dorsum pedis)
 13. Седален предел (regio glutea)
 14. Заден предел на натколеницата (regio femoris posterior)
 15. Затколена јама (fossa poplitea)
 16. Заден предел на потколеницата (regio cruris posterior)
 17. Табан (planta pedis)