Информации за полагање на испитот

 Испитот анатомија 1 се состои од:

  1. Три усмени континуирани проверки
  2. Завршен испит

 

I. КОНТИНУИРАНИ ПРОВЕРКИ                                                                                  бодови           18-30

1. Остеологија, синдезмологија и топографија на горен екстремитет. Остеологија и синдезмологија на граден кош и `рбетен столб.

2. Остеологија, синдезмологија и топографија на долен екстремитет.  Остеологија и синдезмологија накарлица.

3. Остеологија и синдезмологија на глава.

*секоја континуирана проверка се бодува од 6-10 бода и се изведува на кадавери и препарати.

Ако студентот не ги положил континуираните  проверки, повторно ги полага пред пристапување на завршниот испит, во термин договорен со Катедрата, во последните две недели од семестарот.

Ако студентот не ги положил континуираните  проверки, повторно ги полага пред пристапување на завршниот испит, во термин договорен со Катедрата, во последните две недели од семестарот.

II.  ЗАВРШЕН ИСПИТ

  1. Писмен дел                    бодови           12-20
  2. Практичен дел             бодови           6-10
  3. Усмен дел                   бодови         18-30

1. Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа материјалот од миологија, ангиологија и неврологија на горниот и долниот екстремитет.

За да пристапи кон завршен испит студентот треба да има потпис од предметот и да ги има положено трите континуирани проверки.

Дел 1- мускули, крвни садови и нерви на горен екстремитет (14 прашања)

Дел 2- мускули, крвни садови и нерви на долен екстремитет (14 прашања)

Секој составен дел од испитот има:

5 со заокружување      х   0.5  =  2,5   бодови

5 со надополнување    х   0.5  =  2,5   бодови

5 есејски                        х    1    =  5   бодови

_________________________________________

15  прашања                                 10  бодови

Секој дел од писмениот завршен испит (дел 1 и дел 2) се положува со мин.6 (60%) и макс. 10 (100%) бодови. 

Писмениот дел од завршниот испит е положен само ако се положени и првиот и вториот дел од испитот. Вкупно: мин.12 (60%) и макс. 20 (100%) бодови

2. Практичниот дел од завршниот испит претставува препознавање на анатомските елементи на горниот и долниот екстремитет на кадавери. Десет елементите се означени со броеви, а студентот треба да ги препознае и да ги запише под соодветниот број на тестот кој ќе го добие.

Положен практичен испит е со: мин.6 (60%) и макс. 10 (100%) бодови.

3. Усмениот дел од завршниот испит (интегративен) се состои од 6 прашања (секое носи од 3 до 5 бода) на кои се испрашува интегративното знаење кое е битно за разбирање на целината на предметот и медицинската практика.

Прашањата се распределени:

– 3 прашања од горен екстремитет (крвни и лимфни садови; нерви; мускули и фасции)

– 3 прашања од долен екстремитет (крвни и лимфни садови; нерви; мускули и фасции)

Положен усмен испит е со: мин.18 (60%) и макс 30 (100%) бодови.

Студентот е должен да освои минимум  од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно, за да можат да му бидат впишани бодовите за завршниот испит. Во спротивно,завршниот испитсе смета за  неположен.