Наставен кадар

 

  1. ред. проф. д-р Ники Матвеева
  2. ред. проф. д-р Јулија Живадиновиќ – Богдановска – раководител на Катедрата за анатомија
  3. вонред. проф. д-р Биљана Зафирова
  4. вонред. проф. д-р Елизабета Чадиковска
  5. вонред. проф. д-р Билјана Бојаџиева
  6. вонред. проф. д-р Аце Додевски
  7. доц. д-р Билјана Трпковска
  8. ас. д-р Анамарија Паункоска

технички секретар: Билјана Нарашанова