Наставен кадар

….

 1. ред. проф. д-р Марија Папазова – раководител на Институтот за анатомија
 2. ред. проф. д-р Анѓа Стратеска – Зафировска
 3. ред. проф. д-р Добрила Тосовска – Лазарова
 4. ред. проф. д-р Наташа Наќева – Јаневска
 5. ред. проф. д-р Ники Матвеева
 6. ред. проф. д-р Јулија Живадиновиќ – Богдановска – раководител на Катедрата за анатомија
 7. вонред. проф. д-р Биљана Зафирова
 8. науч. сор. д-р Драгица Јурковиќ
 9. доц. д-р Елизабета Чадиковска
 10. науч. сор. д-р Билјана Бојаџиева
 11. науч. сор. д-р Аце Додевски
 12. науч. сор. д-р Билјана Трпковска

технички секретар: Билјана Нарашанова