Наставен кадар

….

  1. ред. проф. д-р Марија Папазова – раководител на Институтот за анатомија
  2. ред. проф. д-р Наташа Наќева – Јаневска
  3. ред. проф. д-р Ники Матвеева
  4. ред. проф. д-р Јулија Живадиновиќ – Богдановска – раководител на Катедрата за анатомија
  5. вонред. проф. д-р Биљана Зафирова
  6. вонред. проф. д-р Елизабета Чадиковска
  7. виш науч. сор. д-р Билјана Бојаџиева
  8. вонред. проф. д-р Аце Додевски
  9. науч. сор. д-р Билјана Трпковска

технички секретар: Билјана Нарашанова