Наставен кадар

….

  1. ред. проф. д-р Наташа Наќева – Јаневска
  2. ред. проф. д-р Ники Матвеева
  3. ред. проф. д-р Јулија Живадиновиќ – Богдановска – раководител на Катедрата за анатомија
  4. вонред. проф. д-р Биљана Зафирова
  5. вонред. проф. д-р Елизабета Чадиковска
  6. виш науч. сор. д-р Билјана Бојаџиева
  7. вонред. проф. д-р Аце Додевски
  8. науч. сор. д-р Билјана Трпковска

технички секретар: Билјана Нарашанова