Изборни предмети

.

  1. Проф. д-р Марија Папазова. Васкуларизација на централен нервен систем.
  2. Проф. д-р Наташа Наќева-Јаневска. Хумана антропологија.
  3. Проф. д-р Ники Матвеева. Анатомски аспекти на дегенеративните промени на `рбетниот столб.
  4. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ-Богдановска. Клиничка анатомија на аортниот лак.
  5. Проф. д-р Биљана Зафирова. Клиничка анатомија на респираторниот систем.

 

 

ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР УСЛОВ ЗА ПОЛАГАЊЕ
 

ВАСКУЛАРИЗАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ

 

проф.д-р М.Папазова

 

положен испит од Анатомија 3

КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА ВРОДЕНИ СРЦЕВИ МАЛФОРМАЦИИ  

проф.д-р Д. Тосовска Лазарова

 

положен испит од Анатомија 3

 

ХУМАНА АНТРОПОЛОГИЈА

 

проф.д-р Н.Наќева Јаневска

 

положен испит од Анатомија 3

 

КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА СТАПАЛО

проф.д-р А.Стратеска Зафироска положен испит од Анатомија 1 и потпис од Анатомија 2

 

АНАТОМСКИ АСПЕКТИ НА ДЕГЕРАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ НА ′РБЕТНИОТ СТОЛБ проф.д-р Н.Матвеева положен испит од Анатомија 1 и потпис од Анатомија 2
КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА АОРТЕН ЛАК проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска положен испит од Анатомија 2
 

КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА

РЕСПИРАТОРЕН СИСТЕМ

 

проф.д-р Биљана Зафирова

 

положен испит од Анатомија 2

  • За предметни програми за изборни предмети можете да се информирате на http://medf.ukim.edu.mk