Изборни предмети

.

  1. Проф. д-р Марија Папазова. Васкуларизација на централен нервен систем.
  2. Проф. д-р Добрила Тосовска – Лазарова. Клиничка анатомија на вродени срцеви малформации.
  3. Проф. д-р Анѓа Стратеска-Зафироска.  Клиничка анатомија на стапало.
  4. Проф. д-р Наташа Наќева-Јаневска. Хумана антропологија.
  5. Проф. д-р Ники Матвеева. Анатомски аспекти на дегенеративните промени на `рбетниот столб.
  6. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ-Богдановска. Клиничка анатомија на аортниот лак.
  7. Доц. д-р Биљана Зафирова. Клиничка анатомија на респираторниот систем.

 

..